Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WF-PS-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Na kierunku dostępne są cztery specjalizacje: 1. psychologia kliniczna i psychoterapia; 2. psychologia pracy i organizacji; 3. psychologia sądowa i penitencjarna; 4. psychologia wspomagania rozwoju

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w: 1. placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 2. placówkach medycznych (np. szpitale, kliniki); 3. firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi; 4. placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną (np. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne). 

Specjalności:

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji,
  • psychologia sądowa i penitencjarna,
  • psychologia wspomagania rozwoju. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia na UKSW można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

  • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
  • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku psychologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone uchwałą Nr 49/ 2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 2/6/2015 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
cw3 - Ćwiczenia 3
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem_mgr - Seminarium magisterskie
tra - Translatorium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Psychologia kliniczna i psychoterapia V rokECTSwykcw2ćwcw3konlekprsem_mgrtrawarzal
Etyka zawodu psychologa43030e
Kompetencje psychologa praktyka43030e
Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży330zoc
Kluczowe kompetecncje w pomocy psychologicznej i psychoterapii330zoc
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie330zoc
Psychoterapia uzależnień behawioralnych230e
Psychologia zaburzeń dzieci i młodzieży230e
Kryzys i tendencje samobójcze - metody oceny i postępowanie330zoc
Systemy i podejścia psychoterapeutyczne230e
Zaburzenia rozwoju: Pespektywa relacyjna i neuropsychologiczna230e
Praktyki zawodowe20480zoc
Seminarium magisterskie 1430zoc
Seminarium magisterskie 2430zoc
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii430zoc
Translatoria230zoc
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)460zoc
Razem:66240180304806030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/