Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne (WF-OB-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska na UKSW  - Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest zdobycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, biznesie, rolnictwie, drobnej wytwórczości, administracji oraz w szkolnictwie – po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci mają możliwość realizacji nauczycielskiego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda. Ponad to mogą uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w: 1. firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach; 2. przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska; 3. administracji państwowej na szczeblu lokalnym w urzędach w dziale ochrony środowiska; 4. Centralnej administracji państwowej: Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 5. organizacjach pozarządowych; 6. oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Specjalizacje 

Studia licencjackie: 

  • zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa,
  • monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe. 

Perspektywy zawodowe 

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska na UKSW można pracować m.in. w: 

  • firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach.
  • Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
  • urzędach w dziale ochrony środowiska,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska jako specjalista ESG/CSR,
  • organizacjach pozarządowych,
  • oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku ochrona środowiska studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
cw3 - Ćwiczenia 3
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
kon2 - Konwersatorium 2
kon3 - Konwersatorium 3
lab - Laboratorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ochrona środowiska I stopień I rokECTSwykwyk2cw2ćwcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemzal
Język łaciński 1330zoc
Język łaciński 2330zoc
Informatyka 1230zoc
Informatyka 2 - zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych230zoc
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Biologia 1430e
Biologia 2430zoc
Biogeografia430e
Ćwiczenia rachunkowe z chemii330zoc
Ekologia43030e
Fizyka43015e
Ochrona przyrody330zoc
Podstawy chemii 133030e
Podstawy chemii 233030e
Powstanie i organizacja życia na Ziemi430e
Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju330zoc
Elementy logiki21515zoc
Etyka ogólna230e
Etyka środowiskowa230zoc
Filozofia przyrody230zoc
Statystyka w naukach o środowisku330e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:663603018090306060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Ochrona środowiska I stopień III rok Zarządzanie ŚrodowiskiemECTSwykwyk2cw2ćwcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemzal
Bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy115zoc
Ekonomia środowiskowa23030zoc
Metodyka nauczania przyrody430e
Procedura administracyjna w ochronie środowiska330e
Prawne aspekty komponentów środowiskowych430303030e
Parki narodowe w Polsce4303030zoc
Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce430zoc
Praktyki zawodowe4160 lub 30zoc
Zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo33030zoc
Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska3030zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)330zoc
Przedmioty humanizujące dla studiów I stopnia licencjackich6120zoc
Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich8120zoc
Praktyki zawodowe4160zoc
Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE1460
Razem:643303030606030165303016060
Ochrona środowiska I stopień III rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSwykwyk2cw2ćwcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemzal
Bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy115zoc
Bioindykacja jako narzędzie oceny stanu środowiska230zoc
Biologia populacji ludzkich230zoc
Ekotoksykologia53030e
Hydrologia i gospodarowanie wodą315 lub 3030e
Morfologiczna ocena rozwoju człowiekazoc
Odnawialne źródła energii215zoc
Praktyki zawodowe4160 lub 30zoc
Wirusologia z elementami ekologii230zoc
Wpływ transportu na środowisko430e
Zoologia stosowana430zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)330zoc
Przedmioty humanizujące dla studiów I stopnia licencjackich12120zoc
Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich8120zoc
Praktyki zawodowe4160zoc
Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING1460
Razem:7030010513516060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/