Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne (WF-OB-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Opis:
a)Wiedza 
Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.
b)Umiejętności
Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
c)Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów absolwent zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska. Wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi oraz konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.
Kierunek studiów ochrona środowiska posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 Instytut Ekologii i Bioetyki w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.
Zapraszamy na stronę Instytutu: www.ieib.edu.pl  

W Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są studia pierwszego stopnia (studia licencjackie trzyletnie) na kierunku Ochrona Środowika. Działalność dydaktyczno-naukowa prowadzona jest w 4 sekcjach: Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska, Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska, Prawo i Zarządzanie Środowiskiem,  Technologie Środowiskowe.

 
Opis:

a)Wiedza 

Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

b)Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

c)Kompetencje społeczne 

Po ukończeniu studiów absolwent zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska. Wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi oraz konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.


Kierunek studiów ochrona środowiska posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną
Instytut Ekologii i Bioetyki w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.

Zapraszamy na stronę Instytutu: www.ieib.uksw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska - w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z ta problematyką badań naukowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Ponadto absolwent otrzymał gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, filozofii i przedmiotów zawodowych niezbędnych dla magistra ochrony środowiska. Ponadto zdobył wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa i zarządzania środowiskiem, edukacji środowiskowej (szkolnej i pozaszkolnej), bioetyki i ekologii człowieka. Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA I stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 9/6/2012 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2012-06-28.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw3 - Ćwiczenia 3
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ochrona środowiska I stopień I rokECTSwykćwcw3cw_terkonlablek_nowlek_staprwfzal
Biologia 1330e
Biologia 2330zoc
Ekologia43030e
Elementy logiki21515zoc
Etyka ogólna330e
Etyka środowiskowa330zoc
Filozofia przyrody230zoc
Fizyka43015e
Informatyka 123030zoc
Informatyka 223030zoc
Inżynieria procesowa330zoc
Język łaciński 123030zoc
Język łaciński 2230zoc
Matematyka ze statystyką41530zoc
Podstawy chemii 14 lub 3303030e
Podstawy chemii 26 lub 5303030e
Sozologia43030zoc
Ochrona własności intelektualnej - on- line115zoc
Psychologia ogólna33030e
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:5036031560906060

Kwalifikacja:

Wynik rekrutacyjny oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91

Kwalifikacja - nowa matura:

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

Wymagany przedmiot:

Przelicznik dla poziomu:

język polski - część pisemna

podstawowy p1 = 0,20

albo rozszerzony p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p2 = 0,15

albo rozszerzony p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy p3 = 0,30

albo rozszerzony p3 = 0,50

* dla kierunku ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.


Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91 

Kwalifikacja - stara matura:

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.


Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”):

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

Język polski

Część pisemna

p1 = 0,20

Część ustna

p2 = 0,20

Język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

Przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* dla kierunków filozofia i ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91


Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Szczegóły patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/57

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Szczegóły patrz na stronie: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/35

Kwalifikacja - studia równoległe:

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I roku, rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kioerunek Ochrona Środowiska otrzymują laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
- Literatury i języka polskiego, 
- Filozoficznej, 
- Wiedzy ekologicznej, 
- Fizycznej, 
- Chemicznej, 
- Geograficznej, 
- Biologicznej,
- Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
- Wiedzy o Unii Europejskiej, 
- Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kioerunek Ochrona Środowiska otrzymują laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:- Literatury i języka polskiego, - Filozoficznej, - Wiedzy ekologicznej, - Fizycznej, - Chemicznej, - Geograficznej, - Biologicznej,- Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,- Wiedzy o Unii Europejskiej, - Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.