Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne

Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Absolwent historii sztuki studiów I stopnia (licencjackich) jest przygotowany do podejmowania podstawowych działań zawodowych w zakresie historii sztuki. Posiada także kompetencje pozwalające na dalszą edukację w tym obszarze. W trakcie studiów zostaje przygotowany do rozpoczęcia pracy w takich instytucjach jak: instytucje kultury, w tym muzea, do pracy w galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, urzędach konserwatorskich, a także do współpracy z wydawnictwami branżowymi i pracy w placówkach oświatowych.

Wiedza absolwenta

Absolwent posiada wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Umiejętnościabsolwenta

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki. Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko. Posiada umiejętności popularyzacji wiedzy o sztuce. Potrafi m.in. poprowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą w muzeach lub innych placówkach oświatowych.

Kompetencje absolwenta

Absolwent jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego. Jest również przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych. Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji wynikających m.in. z krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których pracuje bądź nimi kieruje. Jest gotowy do podjęcia pracy na rzecz społeczeństwa w instytucjach zajmujących się sztuką zarówno o zasięgu regionalnym jak i globalnym.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku historia sztuki ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki ogólnej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną. Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzealnych i konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Historia sztuki studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 91/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.
Program studiów ustalono Uchwałą Nr 91/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Historia Sztuki I rokECTSwykćwcw_terkonleklek_staprsemzal
Wstęp do metodologii historii sztuki230zoc
Wstęp do historii sztuki. Architektura230zoc
Wstęp do historii sztuki. Architektura115zoc
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne230zoc
Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki130zoc
Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska460e
Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska460zoc
Architektura średniowieczna Europy230e
Architektura średniowieczna Polski460zoc
Plastyka średniowieczna Europy460e
Plastyka średniowieczna Polski460zoc
Ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowieczna230e
Ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowieczna230zoc
Lektorat języka łacińskiego360zoc
Ćwiczenia terenowe - Toruń0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Wielkopolska Wschodnia0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Lublin0,56zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Fakultety do wyboru dla 1 roku1690zoc
Język polski akademicki2
Razem:53,536031518156060

1 - Do wyboru 3 z 4 wykładów fakultatywnych

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Historia Sztuki II rokECTSwykćwcw_terkonleklek_staprsemzal
Ochrona własności intelektualnej115 lub *zoc
Architektura nowożytna Europy230e
Architektura nowożytna Polski460zoc
Plastyka nowożytna Europy460e
Plastyka nowożytna Europy460zoc
Plastyka nowożytna Polski460e
Plastyka nowożytna Polski460zoc
Klasycyzm i romantyzm230e
Klasycyzm i romantyzm230zoc
Ikonografia nowożytna230e
Ikonografia nowożytna230zoc
Historia systemów, problemów i idei filozoficznych460zoc
Antropologia sztuki2,530zoc
Metodologia pracy naukowej460zoc
Lektorat języka łacińskiego360zoc
Ćwiczenia terenowe - Gdańsk218zoc
Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Wielkopolska Wschodnia0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Pułtusk0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Węgrów0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Łowicz0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Toruń0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Lublin0,56zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Razem:56300360606060

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Kwalifikacja - stara matura:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: LAUREACI I FINALIŚCI olimpiad z zakresu historii sztuki,historii, Olimpiady Artystycznej oraz Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego