Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo > Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WP-PR-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie absolwenta do rozumienia i stosowania prawa. Posiadać on będzie umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiądzie umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumieć będzie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.

Absolwent będzie przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

Na kierunku prawo działają moduły zarządzania, ekonomiczny, informatyczno-prawny i prowadzenie badań naukowych.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Prawo zatwierdzone Uchwałą Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 212/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą Uchwałę nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemwarzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wstęp do prawoznawstwa330e
Wstęp do prawoznawstwa330zoc
Historia ustroju i prawa w Polsce330e
Historia ustroju i prawa w Polsce315zoc
Powszechna historia państwa i prawa330e
Powszechna historia państwa i prawa230zoc
Logika prawnicza330e
Logika prawnicza215zoc
Prawo rzymskie I semestr215zoc
Prawo rzymskie I semestr215zoc
Łacińska terminologia prawnicza215zoc
Prawo rzymskie II semestr330e
Prawo rzymskie II semestr330zoc
Organy ochrony prawnej330e
Prawo konstytucyjne345e
Prawo konstytucyjne330zoc
Historia doktryn polityczno-prawnych215e
Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawczezoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Moduł z zakresu informatyczno-prawnego430zoc
Moduł z zakresu zarządzania lub ekonomicznego430zoc
Język polski akademicki1
Razem:58300165156030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/