Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WF-ZPS-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje: 1. psychologia kliniczna i psychoterapia; 2. psychologia pracy i organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w: 1. placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 2. placówkach medycznych (np. szpitale, kliniki); 3. firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi; 4. placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną (np. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne).  

Specjalności:

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji,

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia na UKSW można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

  • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
  • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Koszt studiów:

I-II rok - 6.600  zł

III- V rok  - 6.250 zł

więcej informacji na stronie https://wfch.uksw.edu.pl/node/797

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku psychologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone uchwałą Nr 49/ 2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 2/6/2015 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
tra - Translatorium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Psychologia I rokECTSwykwyk_monćwkonlek_nowprsemsem_mgrtrazal
Kultura i technika studiowania18zoc
Ochrona własności intelektualnej18zoc
Podstawowe umiejętności psychologiczne116zoc
Wprowadzenie do psychologii532zoc
Anatomia i fizjologia układu nerwowego632e
Biologiczne podstawy zachowania832e
Biologiczne podstawy zachowania432zoc
Etyka316zoc
Filozofia człowieka316zoc
Historia filozofii316zoc
Antropologia a psychologia316zoc
Historia psychologii316zoc
Logika316zoc
Lektorat z języka angielskiego432zoc
Metodologia ogólna632e
Statystyka632zoc
Język polski akademicki1
Razem:60176964832

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/