Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WF-ZPS-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Opis

Instytut Psychologii WFCh prowadzi jednolite (pięcioletnie) studia magisterskie z psychologii w trybie niestacjonarnym. Limit miejsc wynosi 100. Absolwenci uzyskują tytuł magistra psychologii. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątkowe popołudnia i w weekendy. Program studiów niestacjonarnych jest analogiczny do programu studiów dziennych, przy czym jest on realizowany przy zredukowanej liczbie godzin zajęć dydaktycznych i tym samym zwiększonych wymaganiach studiowania zaocznego (poza zajęciami na uczelni). Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno-społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii, a także kształcenie z zakresu wszystkich podstawowych subdyscyplin psychologii. Następnie studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: (1) Psychologia kliniczna i psychoterapia, lub (2) Psychologia pracy i organizacji. W związku z tym program IV i V roku studiów jest sprofilowany w ramach wybranej specjalności praktycznej. Kadrę wykładowców stanowią profesorowie i młodsi pracownicy naukowi Instytutu Psychologii UKSW, a także wykładowcy innych uczelni.

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej itd.). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym i uzależnieniom oraz zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności doboru narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych. Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do diagnozy sprawności funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne), osobowości, zaburzeń psychoneurologicznych, zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla różnych form dysfunkcyjnych.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Jest merytorycznie przygotowany do pracy w na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego. Jest w stanie organizować szkolenia prezentujące problemy psychologiczne (analizować zagadnienia zdrowia, patologii, stresu itd.). Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu psychologa.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych i diagnozowania zachowania oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studiów niestacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 9/6/2012 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2012-06-28.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.