Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją > Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-AZD-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Celem kształcenia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąjest zdobycie wiedzy z zakresu archiwizowania i zarządzania dokumentacją. Na kierunku istnieje możliwość realizacji praktyk w instytucjach zajmujących się archiwizacją i zarządzaniem dokumentacją, w archiwum przechowującym dokumentację historyczną, a także w archiwach państwowych, państwowych wyodrębnionych oraz instytucjach i archiwach kościelnych, jak również w bibliotekach, muzeach, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach dokumentacyjnych, wydawnictwach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w usługach archiwizacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach społeczno-gospodarczych, które mają za zadanie gromadzić, przechowywać oraz udostępniać dokumentację archiwalną, a także dokumentację związaną z ich bieżącą działalnością. Absolwent po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie przygotowany do pracy w archiwach historycznych, państwowych (administracji samorządowej i centralnej), instytucjach kościelnych, a także w archiwach zakładowych niezależnie od rodzaju przechowywanych w nich materiałów archiwalnych. Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną oraz opracowywaniem dokumentów archiwalnych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 90/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 90/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
zp - Zajęcia praktyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rokECTSwykćwcw_terkonlek_nowlek_staprsemzpzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Archiwa w Polsce i polskie za granicą330e
Biblioteki w Polsce i polskie za granicą330e
Dzieje archiwów330e
Historia filozofii230e
Historia średniowieczna Polski-ćw330zoc
Historia średniowieczna Polski230e
Język łaciński1060e
Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka330zoc
Nauki pomocnicze historii - Źródła i źródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia, neografia330zoc
Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne330zoc
Podstawy archiwistyki230zoc
Rozwój form kancelaryjnych2,530zoc
Technologie informacyjne23030zoc
Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich do XVIII wieku330e
Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich w XIX i XX w330e
Warsztat badawczy archiwisty2,530zoc
Współczesna dziedzina archiwalna230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych -Obszar nauk społecznych560zoc
monografy-Archiwistyka460zoc
Język polski akademicki1
Razem:6633060225606030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II rokECTSwykćwcw_terkonlek_nowlek_staprsemzpzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Ćwiczenia terenowe w archiwach, bibliotekach oraz instytucjach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dokumentacją2,530zoc
Historia nowożytna Polski - ćwiczenia330zoc
Historia nowożytna Polski-wykład460e
Historia średniowieczna Polski230e
język łaciński1060e
Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego (gromadzenie, rozmieszczanie, przechowywanie)460zoc
Metodyka pracy naukowej330zoc
Neografia polska1,530zoc
Praktyki zawodowe-Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją230zoc
Prawodawstwo archiwalne świeckie330e
Prawodawstwo archiwalne kościelne330e
Podstawy zarządzania i organizacji dokumentacji230zoc
Proseminarium330zoc
Źródłoznawstwo - średniowieczne i nowożytne230zoc
Żródłoznawstwo XIX i XX w230zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
monografy-Archiwistyka460zoc
Wychowanie fizyczne060zal
Razem:5822515030195606030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/