Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DTE-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Studenci podczas studiów są przygotowywani do podejmowania działalności naukowej i zawodowej związanej z teologią. Pięcioletnie studia magisterskie umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach kościelnych i świeckich. Studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach rozwijających umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy teologicznej.

Studenci zainteresowani pracą na stanowisku nauczyciela religii mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie oraz katechetyczne.

W toku studiów studenci realizują: przedmioty kierunkowe, lektorat, zajęcia wychowania fizycznego, konwersatorium w języku obcym nowożytnym, zajęcia z zakresu nauk społecznych.

Studenci obowiązkowo realizują w toku studiów praktyki zawodowe w instytucjach takich jak szkoły, ruchy formacyjne, domy rekolekcyjne, wydawnictwa, biblioteki, szpitale, hospicja.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 276-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pm - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
spec - Specjalizacja
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia III rokECTSwykćwkonleklek_stapmsemsem_mgrspeczal
Katechetyka fundamentalna330e
Teologia dogmatyczna - sakramentologia330e
Religiologia230kol
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie i pisma Pawłowe445e
Teologia dogmatyczna - chrystologia, soteriologia330e
Teologia dogmatyczna - chrystologia, soteriologia215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna - sakramentologia230kol
Teologia duchowości660e
Stary Testament - księgi prorockie33015 lub 30e
Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia330e
Teologia moralna życia osobistego430e
Teologia moralna życia osobistego215zal
Teologia moralna życia osobistego015kol
Teologia pastoralna330e
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie i pisma Pawłowe215kol
Wstęp do prawa kanonicznego230kol
Rok liturgiczny215 lub 30kol
Język hebrajski (biblijny)260kol
Seminarium magisterskie1460zoc
Język polski akademicki1
Razem:62435156060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (5-10 sem.) ects=6 wyk=60h

Teologia IV rokECTSwykćwkonleklek_stapmsemsem_mgrspeczal
Inne1TODOTODOTODO
Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia330e
Teologia życia mistycznego330e
Ekumenizm230kol
Teologia moralna życia społecznego330e
Duszpasterstwo chorych i hospicyjne21515kol
Badania i realizacja projektów230zal
Teologia moralna życia społecznego230zal
Teologia moralna życia społecznego215zal
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Deuterokanoniczne Księgi Starego Testamentu230kol
Liturgika – sakramenty330e
Teologia dogmatyczna - Łaska330e
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie330e
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie215kol
Ekumenizm230kol
Katolicka nauka społeczna230kol
Prakseologia pastoralna i organizacja duszpasterstwa73030zal
Filozofia religii/Philosophy of religion730zoc
Opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi członkami rodziny230kol
Historia myśli pedagogicznej330e
Stary Testament - księgi prorockie33015 lub 30e
Dydaktyka ogólna230kol
Seminarium magisterskie1460zoc
Razem:774351051203030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Teologia V rokECTSwykćwkonleklek_stapmsemsem_mgrspeczal
Badania i realizacja projektów230zal
Ex universa theologia10*e
Seminarium magisterskie1460zoc
Zajęcia fakultatywne dedykowane dla kierunku teologia8120zoc
Wykład monograficzny dedykowany dla kierunku teologia12120e
Razem:462403060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/