Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WF-OB-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski

 Zapraszamy na stronę Centrumu: ceie.uksw.edu.pl oraz Wydziału: www.wfch.edu.pl

W Centrum Ekologii i Ekofilozofii (wcześniej: Instytucie Ekologii i Bioetyki) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są studia drugiego stopnia (studia magisterskie dwuletnie) na kierunku Ochrona Środowiska. Proces kształcenia na studiach II stopnia przebiega w ramach trzech profili tematycznych:

1) "Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem" kluczowe treści tego profilu obejmują: zagadnienia szczegółowe z obszaru prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego;

2) "Monitoring środowiskowy" kluczowe treści tego profilu obejmują: zagadnienia szczegółowe z zakresu monitorowania i oceny stanu środowiska naturalnego oraz biotechnologii

3) "Sustainability Studies" (profil studiów w j. angielskim, adresowany do studentów z zagranicy oraz studentów z Polski, którzy chcą odbyć studia w j. angielskim – Uwaga: na ten profil prowadzona jest oddzielna rekrutacja).

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie. Oprócz tego wszyscy studenci realizują przedmioty dotyczące humanistycznego kontekstu ochrony środowiska, przyrodniczego kontekstu ochrony środowiska, przedmioty ogólnouczelniane, wykłady monograficzne oraz translatoria. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Treści kształcenia na II stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu. Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ochrony środowiska, w ramach realizacji jednego z wybranego profilu.

Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.

Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk filozoficznych i nauk przyrodniczych oraz wybranych zagadnień z zakresu nauk o środowisku, nauk technicznych, nauk rolniczych lub leśnych, o planowaniu przestrzennym i metodyce badań środowiskowych, oraz wykazuje się biegłością w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie uzyskanych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Potrafi porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Posiada także umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyróżniający się absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań naukowo-badawczych i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia II stopnia umożliwiają nabycie rozszerzonej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

Dodatkowe atuty studiów na kierunku Ochrona Środowiska UKSW to:

(1) możliwość realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda;

(2) możliwość uczestniczenia w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych;

(3) zajęcia terenowe prowadzone w kilku miejscach we współpracy z innymi instytucjami;

(4) małe grupy ćwiczeniowe, umożliwiające indywidualną pracę ze studentem;

(5) możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach (np. GIS; Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego);

(6) możliwość włączenia się w badania naukowe prowadzone przez pracowników.

Kierunek studiów ochrona środowiska posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Centrum Ekologii i Ekofilozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programu MOST i ERASMUS+. W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" kierunek Ochrona Środowiska II stopnia uzyskał akredytacyjne certyfikaty jakości.

Zapraszamy na stronę Centrumu: ceie.uksw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska - w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z ta problematyką badań naukowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Ponadto absolwent otrzymał gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, filozofii i przedmiotów zawodowych niezbędnych dla magistra ochrony środowiska. Ponadto zdobył wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa i zarządzania środowiskiem, edukacji środowiskowej (szkolnej i pozaszkolnej), bioetyki i ekologii człowieka.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku ochrona środowiska studia II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku ochrona środowiska studia stacjonarne II stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem - Seminarium
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ochrona środowiska II stopień I rokECTSwykćwsemzal
Przedmioty obowiązkowe dla I roku1
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska64545
Przyrodniczy kontekst ochrony środowiska249090
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich860
Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska230
Razem:4019513530

1 - Przedmioty wspólne dla profili: Monitoring środowiskowy i Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

Ochrona środowiska II stopień I rok Polityka ZgodnościECTSwykćwsemzal
Prawne aspekty ochrony środowiska63030
Edukacja środowiskowa63030
Zarządzanie środowiskiem63030
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych1530-60
Translatoria z języka nowożytnego2330
Praktyki zawodowe24120
Razem:3090240

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Ochrona środowiska II stopień I rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSwykćwsemzal
Technologiczne aspekty ochrony środowiska63030
Fizykochemiczne i biochemiczne aspekty ochrony środowiska63030
Biomonitoring63030zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych1530-60
Translatoria z języka nowożytnego2330
Praktyki zawodowe24120
Razem:3090240

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Ochorna środowiska II stopień II rokECTSwykćwsemzal
Przedmioty obowiązkowe dla II roku1
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska86060
Przyrodniczy kontekst ochrony środowiska167575
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich430
Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska460
Przygotowaie pracy dyplomowej i egzamin magisterski10
Razem:4216513560

1 - Przedmioty wspólne dla profili: Monitoring środowiskowy i Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

Ochrona środowiska II stopień II rok Polityka ZgodnościECTSwykćwsemzal
Prawne aspekty ochrony środowiska63030
Zarządzanie środowiskiem63030
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych1530-60
Translatoria z języka nowożytnego2330
Praktyki zawodowe24120
Razem:2460210

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Ochrona środowiska II stopień II rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSwykćwsemzal
Technologiczne aspekty ochrony środowiska63030
Fizykochemiczne i biochemiczne aspekty ochrony środowiska63030
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych1530-60
Translatoria z języka nowożytnego2330
Praktyki zawodowe24120
Razem:2460210

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Sustainability Studies 2nd yearECTSwykćwsemzal
Sustainability Studies - Philosophical Aspects of Sustainability83030
Sustainability Studies - Scientific Aspects of Sustainability184545
Sustainability Studies - Monographic Lectures124545
Sustainability Studies - MA Seminars460
MA Paper Individual preparation and MA Exam13
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych1530-6030-60
Apprenticeships14120
Razem:6412024060

1 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Kwalifikacja:

Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.

Kwalifikacja - studia równoległe:

andydaci z przeniesienia na lata wyższe  nie rejestrują się w IRK lecz składają komplet wymaganych dokumentów:

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na który rok i na jaką sekcję) wraz z informacją, gdzie kandydat studiuje (na jakiej uczelni i na jakim wydziale)
  • kartę przebiegu studiów ze swojego macierzystego wydziału
  • opinię swojego Dziekana (dotyczy także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na drugi kierunek  studiów)
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebytego toku studiów (średnia jest podstawą  do rankingu, jeśli będzie więcej kandydatów niż miejsc).

https://wfch.uksw.edu.pl/node/1112

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (również na II kierunek), rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji.