Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WF-OB-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski

Ochrona środowiska

Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest nabycie rozszerzonej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk filozoficznych i nauk przyrodniczych oraz wybranych zagadnień z zakresu nauk o środowisku, nauk technicznych, nauk rolniczych lub leśnych, o planowaniu przestrzennym i metodyce badań środowiskowych, oraz wykazuje się biegłością w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie uzyskanych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Potrafi porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Posiada także umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyróżniający się absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań naukowo-badawczych i podjęcia studiów doktoranckich.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:
1. firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach;
2. przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska;
3. administracji państwowej na szczeblu lokalnym w urzędach w dziale ochrony środowiska jako specjalista ESG/CSR;
4. Centralnej administracji państwowej: Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
5. organizacjach pozarządowych;
6. oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

 

Specjalizacje

Studia magisterskie:

  • polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem,
  • monitoring środowiskowy,
  • Ochrona środowiska (profil studiów dla uzupełnienia wykształcenia).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska na UKSW można pracować m.in. w:

  • firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach.
  • Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
  • urzędach w dziale ochrony środowiska,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska,
  • organizacjach pozarządowych,
  • oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku ochrona środowiska studia II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku ochrona środowiska studia stacjonarne II stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kon2 - Konwersatorium 2
kon3 - Konwersatorium 3
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ochrona środowiska II stopień I rok - przedmioty wspólne dla obydwu spcjalnościECTSwykćwkonkon2kon3warzal
Biologia ewolucyjna430e
Ekofilozofia230zoc
Humanistyczny wymiar ochrony środowiska230e
Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego41515zoc
Projektowanie i realizacja badań naukowych230zoc
Podstawy toksykologii430e
Symbioza w przyrodzie430e
Środowiskowe uwarunkowania fizjologii roślin i zwierząt41515e
Zagrożona fauna w Polsce i na świecie430zoc
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich430e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)560zoc
Student wybiera 1 z 2 specjalizacji: Monitoring środowiskowy lub Polityka zgodności w zarządznaiu
Język polski akademicki1
Razem:3930060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Ochrona środowiska II stopień II rok Polityka ZgodnościECTSwykćwkonkon2kon3warzal
Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska23030e
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska230zoc
Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami230zoc
Biologia i ochrona gleby330zoc
Biologiczne podstawy bioetyki230zoc
Człowiek i jego środowisko430e
Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk - teoria i praktyka330zoc
Elementy bioetyki230zoc
Efektywne mikroogranizmy230zoc
Praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju230zoc
Izotopy w środowisku330e
Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku33030e
Różnorodność fauny Polski230zoc
Systemy zarządzania środowiskowego230zoc
Wybrane problemy edukacji globalnej230zoc
Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska POLITYKA1660e
Translatoria z języka nowożytnego330zoc
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich860e
Razem:63420120306030
Ochrona środowiska II stopień II rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSwykćwkonkon2kon3warzal
Biologia i ochrona gleby330zoc
Biologiczne podstawy bioetyki230zoc
Biotechnologie w ochronie środowiska230e
Człowiek i jego środowisko430e
Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk - teoria i praktyka330zoc
Elementy bioetyki230zoc
Efektywne mikroogranizmy230zoc
Praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju230zoc
Izotopy w środowisku330e
Jakość i bezpieczeństwo żywności230e
Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności230zoc
Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku33030e
Metody oceny kondycji biologicznej człowieka230zoc
Rejestracja i oznakowanie chemikaliów230zoc
Technologie i techniki w ochronie środowiska230zoc
Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska MONITORING1660e
Translatoria z języka nowożytnego330zoc
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich860e
Razem:633602103030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/