Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WF-OB-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

W Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są studia drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie) na kierunku Ochrona Środowika. Działalność dydaktyczno-naukowa prowadzona jest w 4 sekcjach: Humanistyczne Podstawy Ochrony ŚrodowiskaPrzyrodnicze Podstawy Ochrony ŚrodowiskaPrawo i Zarządzanie Środowiskiem,  Technologie Środowiskowe.

Opis:

  a)      Wiedza

  Po ukończeniu studiów: Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk filozoficznych, przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowaniu przestrzennym i metodyce badań środowiskowych oraz wykazuje się biegłością w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

   b)      Umiejętności

  Po ukończeniu studiów: Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego). Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyróżniający się absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  c)       Kompetencje społeczne

  Po ukończeniu studiów absolwent: Docenia rolę edukacji środowiskowej i zdrowotnej. Doskonali swoje umiejętności zawodowe. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska. Koordynuje pracę zespołu. Jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska. Rozwija świadomość i bezpieczeństwo ekologiczne. Wykazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań. Dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy.

  Kierunek studiów ochrona środowiska posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia przyznaną przezPaństwową Komisję Akredytacyjną
  Instytut Ekologii i Bioetyki w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.

  Zapraszamy na stronę Instytutu: www.ieib.uksw.edu.pl

  Przyznawane kwalifikacje:

  magisterium

  Dalsze studia:

  Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

  Uprawnienia zawodowe:

  Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska - w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z ta problematyką badań naukowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Ponadto absolwent otrzymał gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, filozofii i przedmiotów zawodowych niezbędnych dla magistra ochrony środowiska. Ponadto zdobył wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa i zarządzania środowiskiem, edukacji środowiskowej (szkolnej i pozaszkolnej), bioetyki i ekologii człowieka.

  Warunki przyjęcia

  dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

  Standardy nauczania

  Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 9/6/2012 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2012-06-28

  Plan studiów:

  Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
  wyk - Wykład
  ćw - Ćwiczenia
  cw_ter - Ćwiczenia terenowe
  kon - Konwersatorium
  lab - Laboratorium
  sem - Seminarium
  e - Egzaminacyjny
  zoc - Zaliczenie na ocenę
  Ochrona środowiska II stopień II rokECTSwykćwcw_terkonlabsemzal
  Prawo administracyjne230e
  Konwersatoria monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich21210
  Translatoria z języka nowożytnego13
  Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych26
  Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska860
  Praca magisterska19
  Razem:593021060

  1 - Inne wymagania do zaliczenia na 1. lub 2. roku

  2 - Inne wymagania do zaliczenia na 1. lub 2. roku: należy wybrać przedmioty o podanej łącznej liczbie punktów ECTS z grupy przedmiotów ogólnouczelnianych – w tym 3 ECTS powinny zostać uzyskane za przedmioty z obszaru nauk społecznych

  Kwalifikacja:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

  Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

  W = s*20

  gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

  s - średnia ocen z toku studiów.

  Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

  Kwalifikacja - studia równoległe:

  UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I roku, rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!