Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WNP-PPW-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Cel kierunku

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentówkwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów jestopracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania, pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju.

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować na stanowisku nauczyciela m.in. w: przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I -III, oraz w  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 205/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 Senatu UKSW. Program studiów ustalono Uchwałą Nr Uchwałą Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 205/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 Senatu.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Historia myśli pedagogicznej330zoc
Filozoficzne podstawy pedagogiki430e
Filozoficzne podstawy pedagogiki215zoc
Wprowadzenie do psychologii215zoc
Emisja głosu330zoc
Komunikacja w zawodzie nauczyciela215zoc
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna115zoc
Etyka w zawodzie nauczyciela330zoc
Teoretyczne podstawy wychowania430e
Teoretyczne podstawy wychowania215zoc
Psychologia rozwoju człowieka330e
Psychologia rozwoju człowieka230zoc
Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty215zoc
Prawa dziecka w teorii i praktyce215zoc
Pedagogika ogólna330e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania330e
Wystąpienia publiczne215zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:542251657560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rokECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Socjologia edukacji330e
Psychologia kliniczna215zoc
Psychologia kliniczna330zoc
Metodologia badań społecznych230zoc
Literatura dla dzieci330zoc
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu215zoc
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu215zoc
Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole330zoc
Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3330zoc
Statystyka dla pedagogów230zoc
Wiedza o przyrodzie i społeczeństwie330zoc
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3645zoc
Wiedza o muzyce330zoc
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach 1-3445zoc
Wiedza o sztuce, estetyce i kulturze330zoc
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3545zoc
Praktyka wprowadzająca do zawodu w poradni psychologiczno-pedagogicznej-6zoc
Praktyka wprowadzająca do zawodu w przedszkolu112zoc
Praktyka wprowadzająca do zawodu w szkole podstawowej (klasy I-III)112zoc
Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3645zoc
Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3645zoc
Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji - ćwiczenia860zoc
Podstawy matematyki dla nauczycieli660zoc
Razem:777549512030
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok, moduł: ArtystycznyECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Metodyka edukacji zintegrowanej w przedszkolu230zoc
Metodyka edukacji zintegrowanej w szkole230zoc
Podstawy wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole660zoc
Podstawy edukacji informatycznej330zoc
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną545zoc
Podstawy techniki dla nauczycieli wczesnej edukacji330zoc
Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach 1-3430zoc
Kultura organizacyjna przedszkola i szkoły215zoc
Terapia Hokus Fokus330zoc
Plastyczna ekspresja twórcza330zoc
Muzyczna ekspresja twórcza330zoc
Warsztat dramowy w edukacji545zoc
Projekt artystyczny w przedszkolu i szkole530zoc
Podręczniki i programy w przedszkolu i szkole215zoc
Metody wspomagające rozwój dziecka330zoc
Edukacja medialna z elementami programowania330zoc
Terapia trudności w uczeniu się330zoc
Praktyka II stopnia w przedszkolu250zoc
Praktyka II stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III)250zoc
Praktyka III stopnia w przedszkolu255zoc
Praktyka III stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III)255zoc
Metodyka edukacji fizycznej w przedszkolu i kl. 1-3660zoc
Seminarium magisterskie230zoc
Razem:7346513521030
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna V rok, moduł: ArtystycznyECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji330zoc
Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji430e
Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi330zoc
Koncepcje dziecka i dzieciństwa330zoc
Profesjonalny nauczyciel edukacji przedszkolnej215zoc
Profesjonalny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej215zoc
Edukacja międzykulturowa115zoc
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+ - Child and teacher in educational space530zoc
Ewaluacja i ocenianie w przedszkolu i szkole215zoc
Obserwacja dziecka w praktyce nauczycielskiej215zoc
Pedagogika twórczości i zabawy330zoc
Praca z dzieckiem zdolnym330zoc
Elementy logopedii330e
Organizacja (spersonalizowanego) środowiska edukacyjnego w przedszkolu i szkole215zoc
Praktyka III stopnia w przedszkolu255zoc
Praktyka III stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III)255zoc
Seminarium magisterskie760e
Razem:496012015011060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/