Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Psychology > Psychology - full-time master studies

Psychology - full-time master studies (WF-PS-N-MGR)

(in Polish: Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Na kierunku dostępne są cztery specjalizacje: 1. psychologia kliniczna i psychoterapia; 2. psychologia pracy i organizacji; 3. psychologia sądowa i penitencjarna; 4. psychologia wspomagania rozwoju

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w: 1. placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 2. placówkach medycznych (np. szpitale, kliniki); 3. firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi; 4. placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną (np. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne). 

Specjalności:

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji,
  • psychologia sądowa i penitencjarna,
  • psychologia wspomagania rozwoju. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia na UKSW można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

  • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
  • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Psychology long-cycle programme, practical profile, were approved by the University Senate resolution No 49/2015 on 23rd April 2015.
Plan and programme of studies were defined by Resolution No. 2/6/2015 of the Council of the Faculty of Christian Philosophy on 11at June 2015 on the approval of the study program.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/