Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne (WSR-NR-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, prawa kanonicznego, medycyny, filozofii, antropologii, teologii oraz nauk o zdrowiu.

 Wykładowcami naszego kierunku są specjaliści ze wszystkich wymienionych dziedzin, co daje kierunkowi nauki o rodzinie niezwykły wymiar interdyscyplinarności i zapewnia studentom szerokie przygotowanie do przyszłej roli zawodowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

W programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty: 

 • z pedagogiki: Rodzina w warunkach wielokulturowości;Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym; Umiejętności i kompetencje rodzicielskie; Superwizja w pracy z rodzinami;
 • z socjologii i ekonomii: Socjologia młodzieżyRodzina w kulturze polskiej; Rodzina w różnych kulturach i religiach;
 • z psychologii: Rozwój psychoseksualny człowiekaPsychologia rozwoju człowieka,Psychologia małżeństwa i rodziny; Poradnictwo rodzinne, Przemoc seksualna – sprawcy i ofiary; Poradnictwo seksuologiczne; Rodzina wobec choroby i śmierci dziecka
 • z nauk o zdrowiu: Samowychowanie zdrowotne i profilaktykaBiomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • z aksjologii i teologii: Teologia ciała; Antropologia filozoficzna; Etyka zawodowa doradcy i asystenta rodzinnego.

Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia I stopnia:

1) asystentura i wsparcie rodziny,

2) opieka nad osobą niesamodzielną i starszą.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Nauk o rodzinie posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2020.0.821 t.j.) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2020.1876 t.j.), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), kuratora społecznego, pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną zmienioną Uchwałą Nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 26/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z dnia 20 czerwca 2017r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Nauki o rodzinie - I rokECTSwykćwkonlablek_nowprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki330e
Pedagogika ogólna30e
Socjologia ogólna330 lub *15e
Historia myśli pedagogicznej33030zoc
Wprowadzenie do psychologii30e
Sztuka komunikacji115zoc
Aksjologiczne podstawy wychowania330zoc
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka330e
Wprowadzenie do filozofii115e
Teologia ciała330e
Pedagogika rodziny330zoc
Teoretyczne podstawy wychowania330e
Teoretyczne podstawy wychowania15zoc
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty15zoc
Psychologia rozwoju człowieka33030zoc
Pedagogika społeczna330zoc
Wprowadzenie do pracy socjalnej115zoc
Wstęp do prawoznawstwa115zoc
Metodologia badań psychologicznych215zoc
Socjologia rodziny30e
Pierwsza pomoc przedmedyczna115zoc
Antropologia filozoficzna330e
Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Praktyka zawodowa wizytująca130zoc
Język polski akademicki1
Razem:4833075195306030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Nauki o rodzinie - II rokECTSwykćwkonlablek_nowprsemzal
Metodologia badań ilościowych - projekt badawczy430zoc
Pedagogika specjalna330e
WSR-NR-1-D-UKR
Zagrożenia współczesnej rodziny230e
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego215zoc
Edukacja w zakresie płodności330zoc
Metodyka pisania pracy dyplomowej330zoc
Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym330zoc
Metodologia badań jakościowych - wywiad biograficzny430zoc
Poradnictwo rodzinne215zoc
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Psychologia małżeństwa i rodziny230e
WSR-NR-D-PR4
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Seminaria licencjackie630zoc
Praktyka zawodowa specjalizacyjna5120zoc
Fakultatywne na II roku - stacjonarne I stopnia330zoc
Specjalność: doradca i asystent rodzinny123090zoc
Razem:611051802256012030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/