Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne (WSR-NR-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną. W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę: asystentura rodziny i wsparcie oraz opieka nad osobą starszą. Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań. Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.


Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się wspieraniem rodziny i dziecka jako:

 1. asystent rodziny,
 2. specjalista pracy z rodziną,
 3. pracownik instytucjonalnych form pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 4. pracownik ośrodków adopcyjnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. nr 292, poz. 1720). Ponadto Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej:
 5. regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 6. ośrodkach pomocy społecznej (miejskich i gminnych),
 7. powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 8. domach pomocy społecznej wszystkich typów,
 9. jednostkach specjalistycznego poradnictwa,
 10. ośrodkach interwencji kryzysowej,
 11. specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.; Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842).

  Absolwent kierunku „nauki o rodzinie” jest przygotowany do pracy jako:
 12. mediator  w mediacjach cywilnych, w tym mediacje rodzinne, w Ośrodkach Mediacyjnych (a zgodnie z ich regulacjami wewnętrznymi możliwe jest wpisanie na listę mediatorów),
 13. „stały mediator”, czyli osoba, która została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego (Art. 183 oraz Art. 436 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).
 14. kurator społeczny (Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r.)

  Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy jako:
 15. nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (Art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

  Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej:
 16. Centrach Aktywności Lokalnej,
 17. Zakładach Aktywizacji Zawodowej,
 18. Centrach Integracji Społecznej,
 19. Klubach Integracji Społecznej (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz. U. 2012r., Nr 0, poz. 850).

  Ponadto absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach) działających na rzecz rodziny i jej wsparcia oraz w hospicjach. (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, nr 28, poz. 146).

Wiedza

Absolwent:

Wiedza
absolwent zna i rozumie:
zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła
ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych
ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia
ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego
zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń
ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej
ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwoju
zna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii
ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życiaabsolwent zna i rozumie:
 • zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródłama podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
 • ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
 • ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
 • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodzinyma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
 • posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowychma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życiama wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego
 • zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceńma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesówma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczychma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnejma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnejma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwojuzna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii
 • ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

Umiejętności
absolwent:
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
 • potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych
 • posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi  porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie
 • potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
 • posiada umiejętność towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji ochrony zdrowia, a szczególnie w zakresie prokreacji i rodzicielstwa m.in. poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności
 • posiada umiejętność rozpoznawania problemów psychicznych, społecznych i duchowych członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnością, chorych i ich rodzin
 • posiada umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny; rozpoznawania kryzysów w rodzinie, wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie
 • potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny
 • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie
 • posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: − potrafi porozumiewać się w wybranym języku obcym, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat.
 • potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną. 
 • potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych
Kompetencje społeczne
absolwent:
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)
 • posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
 • docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych
 • ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
 • ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny
 • docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w wybranym języku obcym
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • Jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, kuratora społecznego, pracownika w instytucjach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska rodzinnego.
 • jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych. 

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Wiedza zdobyta na kierunku nauki o rodzinie kwalifikuje absolwenta do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny), pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent potrafi udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r. (zmieniającą Uchwałę Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
pr - Praktyka
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Nauki o rodzinie - I rokECTSwykćwkonlabprzal
Antropologia filozoficzna230e
Anatomia i fizjologia człowieka1kol
Diagnostyka środowiska społecznego2zal
Teologia duchowości1kol
Dydaktyka ogólna3kol
Etyka ogólna i szczegółowa2e
Komunikacja interpersonalna230kol
Metody badań psychologicznych230zoc
Metody badań społecznych2zoc
Metodyka pracy naukowej230zal
Pedagogika ogólna33030zoc
Podstawy moralności1zal
Podstawy moralności2e
Podstawy poradnictwa rodzinnego115kol
Psychologia ogólna330e
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży3kol
Podstawowe zagadnienia z filozofiie
Socjologia ogólna53015e
Technologia informacyjna430zoc
Teologia małżeństwa i rodziny330e
Wprowadzenie do nauk o rodzinie1kol
Wybrane zagadnienia z Pisma św.330e
Wszystkie przedmioty językowe3
Fakultatywne na I roku - stacjonarne I stopnia8
Razem:59225753030
Nauki o rodzinie - II rokECTSwykćwkonlabprzal
Edukacja domowakol
Elementy teorii organizacji pracy asystenta rodzinnego1kol
Fizjologia płodnościkol
Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiejkol
Metody rozpoznawania płodnościkol
Opieka paliatywno-hospicyjna3kol
Ochrona własności intelektualnej230zoc
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza rodziny3kol
Pedagogika rodziny23030e
Polityka społeczna230e
Praktyki kierunkowe - ćwiczenia2zal
Metodyka pracy asystenta rodzinnego230zal
Poradnie małżeńsko-rodzinne - praktyki2kol
Poradnie małżeńsko-rodzinne-praktyki terenowe2zal
Struktura i organizacja pracy asystenta rodzinnegokol
Superwizja pracy asystenta rodzinnego430zoc
Kwestie trynitarne i chrystologiczne w rozwoju teologii rodzinykol
Rola cnót teologalnych w życiu rodziny chrześcijańskiejkol
Wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej430zoc
Wszystkie przedmioty językowe4
Zajęcia Wychowania Fizycznego2
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych6
Seminaria licencjackie5
Fakultatywne na II roku - stacjonarne I stopnia8
Razem:54906060

Kwalifikacja:

Wynik rekrutacyjny oblicza się jako sumę iloczynu odpowiednich ocen i przypisanych im wag. Szczegółowe informacje na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na kierunek studiów stacjonarnych jest
zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości wszystkich
przedmiotów określonych w § 3 jako wymagane przedmioty dla tego kierunku, przy czym jeśli
wymagany przedmiot rozumiany jest jako przedmiot do wyboru, konieczne jest zdawanie przez
kandydata na egzaminie maturalnym co najmniej jednego z listy przedmiotów do wyboru dla
danego kierunku.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na kierunek Nauki o rodzinie studiów stacjonarnych jest zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości wszystkich określonych przedmiotów jako wymagane przedmioty dla tego kierunku, przy czym jeśli wymagany przedmiot rozumiany jest jako przedmiot do wyboru, konieczne jest zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym co najmniej jednego z listy przedmiotów do wyboru dla kierunku Nauki o rodzinie.

Kwalifikacja - nowa matura:

Wyniki procentowe uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt.

Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:

Pr = Pd * 1,25,

gdzie:

Pr - wynik z poziomu rozszerzonego

Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego

z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100 punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwą liczbę punktów, tj. 100.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy p= 0,20
albo rozszerzony p
= 0,30 

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p2 = 0,15
albo rozszerzony p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

 podstawowy p3 = 0,30
albo rozszerzony p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego
(część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do
wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie
dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym,
przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:
Pr = Pd * 1,25
gdzie:
Pr - wynik z poziomu rozszerzonego
Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego
z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100
punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwą
liczbę punktów, tj. 100Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomiedwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym,przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:Pr = Pd * 1,25gdzie:Pr - wynik z poziomu rozszerzonegoPd - wynik z poziomu dwujęzycznegoz zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwąliczbę punktów, tj. 100

Kwalifikacja - stara matura:

Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości uzyskanego

w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz oceny końcoworoczne przeliczane są na
punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia
szkoły.

W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończeniaszkoły.

Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) przyjmuje się, że jeśli kandydat, który zdał według formuły tzw. „nowej matury” przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, to przy obliczaniu wyniku rekrutacyjnego punktacja z tego przedmiotu może - na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie IRK - zastąpić punktację z tego przedmiotu uzyskaną w wyniku zdania „starej matury” bądź ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na egzaminie dojrzałości, 

W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury), dla których przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów będzie przedmiotem, którego kandydat nie zdawał na egzaminie dojrzałości oraz nie ma z tego przedmiotu oceny na świadectwie ukończenia szkoły, dopuszczalne jest, aby przy obliczeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego - na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie IRK - została wzięta pod uwagę punktacja z tego przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, o ile kandydat przystąpił do takiego egzaminu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”),:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20
p
3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40
p
4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W
1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie
z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W
2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie
z tabelą zawartą w §1. ust. 1,
W
3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów
za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na
maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W
4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z pierwszą tabelą zawartą powyżej,
p
1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p
2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p
3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p
4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot
do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel zawartych w ust. 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Zgodnie z Uchwałą Nr 142/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2018. Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikowała na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w następującym zakresie: - teologii katolickiej