Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia - studia I stopnia stacjonarne

Socjologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku socjologia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, zgodnie z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiającą wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem.

Na studiach I stopnia student nabywa wiedzę z zakresu teoretycznych modeli socjologicznych, metod badawczych oraz praktycznego wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych. Uczy się wyjaśniać i prognozować zachodzące zjawiska i procesy społeczne ze wskazaniem ich przyczyn i konsekwencji. Na studiach I stopnia, oprócz przedmiotów wprowadzających w podstawowe zagadnienia związane z dyscypliną (wstęp do socjologii, historia myśli społecznej i socjologicznej, struktury społeczne, statystyka opisowa) realizowane są przedmioty odnoszące się do wielu płaszczyzn funkcjonowania człowieka w społeczeństwie (np. psychologia społeczna, filozofia społeczna, etyka społeczna, podstawy ekonomii). Ideę integralnego rozwoju oddaje zakres tematyczny oferty wykładów i konwersatoriów do wyboru oraz wykładów monograficznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, instytucjach kultury i oświaty, firmach konsultingowych, trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych, w instytucjach zajmujących się Public Relations i Human Resources, w mass mediach, w agencjach reklamowych, w instytucjach europejskich, a także jako dziennikarz, ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku socjologia studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady WNHiS UKSW z dnia 15 maja 2017 roku zmienione Uchwałą nr 157/2018 Rady WNHiS UKSW z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku socjologia studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Socjologia II rokECTSwykćwkonlablek_nowprprosemsemsemlizal
Metody i techniki badań społecznych - badania ilościowe63030e
Demografia330e
Etyka społeczna330e
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego330zoc
Analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS/PAWS Statistics330zoc
Klasyczne teorie socjologiczne63030e
Socjologia religii330e
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe63030e
Współczesne teorie socjologiczne63030e
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego330zoc
Laboratorium seminaryjne23030zoc
Praktyki studenckie260zoc
Wykłady monograficzne dla Socjologii stacjonarnej660e
Konwersatoria monograficzne dla Socjologii stacjonarnej460zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Język polski akademicki1
Razem:632852707530606030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/