Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kierunek lekarski > Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne (WMCM-LE-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest wyposażenie studentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać absolwent kierunku lekarskiego dotyczą:
- sztuki przeprowadzania wywiadu,
- sztuki badania chorego oraz doboru odpowiednich badań dodatkowych,
- sztuki stawiania poprawnej diagnozy oraz zaplanowania skutecznego leczenia,
- sztuki udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.

Zakres zakładanych celów oraz efektów kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, określony został w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ze zm. (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1573).

Profil absolwenta kierunku lekarskiego w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kształtuje się zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ze zm. (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1573).

W Rozporządzeniu określono ogólne efekty kształcenia, których realizacja jest niezbędna do uzyskania dyplomu lekarza.

W zakresie wiedzy efekty te dotyczą:
a) znajomości rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
b) znajomości objawów i przebiegu chorób,
c) znajomości sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych,
d) znajomości etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia i opierania swojej wiedzy na dowodach naukowych i przyjętych normach.

W zakresie umiejętności od absolwenta studiów na kierunku lekarskim wymagane są:
a) zdolność do rozpoznawania problemów medycznych oraz określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
b) zdolność rozpoznawania stanów zagrażających życiu i wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej,
c) umiejętność zaplanowania postępowania diagnostycznego i interpretacji jego wyników,
d) umiejętność wdrażania właściwego i bezpiecznego postępowania terapeutycznego oraz przewidywania jego skutków.

Aby uzyskać dyplom lekarza absolwent studiów na kierunku lekarskim musi także wykazać się osiągnięciem określonych kompetencji społecznych, do których należą:
a) umiejętność nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym,
b) kierowanie się dobrem chorego i stawianie tego dobra na pierwszym miejscu,
c) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
d) posiadanie świadomości własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

Ukończenie studiów na kierunku lekarskim umożliwia specjalizowanie się w różnych dziedzinach medycznych, czy kontynuację nauki na studia trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w klinikach wyższych uczelni medycznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach prowadzących działalność badawczą lub badawczo-rozwojową, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz firmach, prowadzących działalność w zakresie rejestracji produktów leczniczych, prowadzenia badań klinicznych, monitorowania działań niepożądanych leków.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kierunek lekarski I rokECTSwykwyk2cw2ćwprsemzal
Anatomia020zal
Anatomia420e
Anatomia080zal
Anatomia1680zoc
Biofizyka115 lub 10e
Biofizyka110zal
Biofizyka13010zoc
Cytofizjologia110e
Cytofizjologia220zoc
Genetyka115zoc
Genetyka115zoc
Genetyka i cytogenetyka ogólna330e
Genetyka i cytogenetyka ogólna230zoc
Historia medycyny115e
Historia medycyny115zoc
Informatyka medyczna115e
Informatyka medyczna115zoc
Immunologia ogólna330e
Immunologia ogólna230zoc
Język łaciński w medycynie130zoc
Język łaciński w medycynie230zoc
Mikrobiologia120e
Mikrobiologia230zoc
Mikrobiologia ogólna z elementami mikrobiologii molekularnej330e
Mikrobiologia ogólna z elementami mikrobiologii molekularnej230zoc
Ochrona własności intelektualnej14zoc
Parazytologia ogólna115e
Parazytologia ogólna110zoc
Parazytologia ogólna130 lub 25zoc
Podstawy biologii molekularnej215e
Podstawy biologii molekularnej110e
Podstawy biologii molekularnej345 lub 10zoc
Podstawy filozofii115zoc
Psychologia medyczna130zoc
Podstawy pielęgniarstwa215zoc
Podstawy pielęgniarstwa215zoc
Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa115e
Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa0,55zal
Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa1,525zoc
Pierwsza pomoc215e
Pierwsza pomoc215zoc
Wyszukiwanie, ocena i interpretacja wyników badań naukowych210zoc
Wyszukiwanie, ocena i interpretacja wyników badań naukowych120zoc
Praktyki zawodowe4120zal
Wszystkie przedmioty językowe1TODOTODOTODO
Zajęcia Wychowania Fizycznego2TODOTODOTODO
Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski1TODOTODOTODO
Inne1TODOTODOTODO
Razem:832491555400120175

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kierunek lekarski II rokECTSwykwyk2cw2ćwprsemzal
Biochemia z elementami chemii015zal
Biochemia z elementami chemii030zal
Biochemia z elementami chemii030zal
Epidemiologia ogólna110zoc
Epidemiologia ogólna05zoc
Fizjologia i podstawy patofizjologii030zal
Fizjologia i podstawy patofizjologii010zal
Fizjologia i podstawy patofizjologii026zal
Histologia z embriologią05zal
Histologia z embriologią015zal
Histologia z embriologią030zal
Informatyka medyczna115e
Informatyka medyczna115zoc
Komunikacja lekarz - pacjent1515zoc
Psychologia medyczna130zoc
Praktyki zawodowe4120zal
Praktyki zawodowe4120zal
Wszystkie przedmioty językowe1TODOTODOTODO
Zajęcia Wychowania Fizycznego2TODOTODOTODO
Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski1TODOTODOTODO
Inne1TODOTODOTODO
Razem:27751586240105

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja - nowa matura:

- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej

matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”)

oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z trzech

przedmiotów wymaganych (tj. biologii, chemii, matematyki):

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

biologia - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,2   
albo rozszerzony      p1 = 0,4

chemia -  część pisemna

podstawowy             p1 = 0,2   
albo rozszerzony      p1 = 0,4

matematyka - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,1   
albo rozszerzony      p2 = 0,2


Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W+ p3W3 


gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z biologii (część

pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z chemii (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z matematyki (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z biologii,

p2 – przelicznik dla poziomu z chemii,

p3 – przelicznik dla poziomu z matematyki.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie

rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który

po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”)

oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z jednego

lub dwóch przedmiotów wymaganych:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla „starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule nowej matury na poziomie rozszerzonym***

biologia

część pisemna

albo część ustna*

P1 = 0,30

P1 = 0,25

P1 = 0,40

chemia

część pisemna

albo część ustna

albo ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

P2 = 0,25

P2 = 0,15

P2 = 0,40

matematyka

część pisemna

albo część ustna

albo ocena końcoworoczna*

P3 = 0,10

P3 = 0,07

P3 = 0,05

P3 = 0,20

* do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna z chemii lub matematyki uwzględniana tylko wówczas, jeśli

kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);

** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku

rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja

uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły

„nowej matury” na poziomie podstawowym;

*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany

przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.


Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W+ p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z biologii  (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z

tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa

matura”) z biologii (część pisemna);

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z chemii (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej,

jeśli kandydat nie zdawał chemii na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba

punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z chemii (część

pisemna);

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z matematyki (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny

końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał matematyki na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z

tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa

matura”) z matematyki (część pisemna);

p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z biologii,

p2 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z chemii,

p3 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z matematyki.

Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują

maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na

100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz

kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć

osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiot
  •  zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego
  • na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzintygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu

Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na

program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w

przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze

Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania

kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku

Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania

kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten

wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie

maturalnym.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą

– zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad

obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym

pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw

przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się

o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów

zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

3. Postanowienia ust. 1, 2 nie dotyczą postępowania kwalifikacyjnego na kierunek lekarski.

4. Kandydaci na kierunek lekarski podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według następujących zasad:

wymogiem wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie na świadectwie maturalnym  oceny z biologii oraz oceny z

co najmniej jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Dopuszczalne jest uwzględnienie

oceny końcoworocznej tj. oceny ze świadectwa odpowiadającemu świadectwu ukończenia szkoły, z jednego

przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Po przeliczeniu ze skali ocen stosowanej w danym

kraju na skalę ocen polskiej „nowej matury”, punktacja jest mnożona przez odpowiedni przelicznik. Dla oceny

końcoworocznej obowiązuje przelicznik analogiczny do przelicznika dla oceny końcoworocznej w przypadku

kandydatów ze „starą maturą”.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według

tabel zawartych w ust. 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Uprawnienia wynikające z faktu posiadania tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego

- biologiczna – laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,

- biologiczna – finalista – maksymalne wyniki z danego przedmiotu wymaganego (na poziomie rozszerzonym),

-  chemiczna - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,

- chemiczna – finalista – maksymalne wyniki z danego przedmiotu wymaganego (na poziomie rozszerzonym),

- matematyczna - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,

- matematyczna – finalista – maksymalne wyniki z danego przedmiotu wymaganego (na poziomie rozszerzonym),

- wiedzy o żywieniu i żywności - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,

- wiedzy o żywieniu i żywności – finalista – maksymalne wyniki z biologii (na poziomie rozszerzonym),

- Innowacji Technicznych i Wynalazczości - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,

- Innowacji Technicznych i Wynalazczości – finalista – maksymalne wyniki z matematyki (na poziomie rozszerzonym);

- Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna – medalista, uczestnik –maksymalny wynik kwalifikacji,

- Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna – medalista, uczestnik – maksymalny wynik kwalifikacji,

- Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna – medalista, uczestnik- maksymalny wynik kwalifikacji,

Uprawnienia wynikające z faktu posiadania tytułu laureata lub zwycięzcy konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię:

- Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej – zwycięzca finałów międzynarodowych, uczestnik finałów międzynarodowych, laureat polskich eliminacji