Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kierunek lekarski > Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne (WMCM-LE-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • nauk podstawowych (biofizyki, biologii molekularnej, biochemii z elementami chemii, fizjologii z elementami fizjologii klinicznej, patofizjologii, cytofizjologii, informatyki medycznej i statystyki w badanych medycznych)
 • nauk morfologicznych (anatomii, histologii z embriologią)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii i mikrobiologii klinicznej, immunologii i immunologii klinicznej, farmakologii i toksykologii oraz farmakologii klinicznej, patomorfologii, parazytologii, diagnostyki laboratoryjnej)
 • nauk behawioralnych i społecznych (psychologii dziecięcej, komunikacji lekarz-pacjent, etyki lekarskiej, historii medycyny, języka łacińskiego w medycynie, języka obcego nowożytnego w medycynie)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwolą na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi (pediatrii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, chirurgii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, psychiatrii, ginekologii i położnictwa, onkologii, anestezjologii i intensywnej terapii, transplantologii, urologii, ortopedii z traumatologią, okulistyki, otolaryngologii, dermatologii, reumatologii, diagnostyki obrazowej, podstawy technik pielęgniarstwa, rehabilitacji)
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (higieny z epidemiologią, ochrony własności intelektualnej, organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego i medycyny sądowej)

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach,
 • uczelniach medycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • pracowniach laboratoryjnych,
 • firmach farmaceutycznych
 • organach administracji państwowej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 4/2018 Senatu UKSW z dnia 18 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 25/2018 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
cw3 - Ćwiczenia 3
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
sem1 - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kierunek lekarski IV rokECTSwykwyk2cw2ćwcw3konlablek_nowprsemsem1zal
Mikrobiologia kliniczna11010e
Patomorfologia16,5204827e
Pediatria43530zoc
Dermatologia5,55630e
Diagnostyka laboratoryjna32014 lub 2026 lub 20e
Higiena z epidemiologią2620zoc
Geriatria11210zoc
Chirurgia dziecięca224 lub 206 lub 10e
Dietetyka2,53010e
Farmakologia kliniczna3455e
Medycyna rodzinna11210zoc
Choroby wewnętrzne6,56040zoc
Chirurgia ogólna765 lub 6040 lub 45zoc
Choroby zakaźne6,56040e
Okulistyka44020e
Otolaryngologia22010e
Ginekologia i położnictwo760 lub 8545 lub 20zoc
Praktyki zawodowe po IV roku4120zoc
Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski690zoc
Razem:84,5115374120337

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/