Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia I stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo - studia I stopnia stacjonarne (WH-KU-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (I stopnia studiów stacjonarnych) jest:

 • przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadomej percepcji środowiska kulturowego.
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności niezbędnych do realizowania autorskich pomysłów i inicjatyw;
 • poszanowanie dla dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i światowej;
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach (analogowych i cyfrowych);
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Media w kulturze,
 • Zarządzanie kulturą,
 • Film i teatr,
 • Komunikacja w biznesie ,
 • Kolekcjonerstwo - rzeczoznawstwo - rynek sztuki.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 53/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kon2 - Konwersatorium 2
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kulturoznawstwo rok 1ECTSwykćwkonkon2lek_nowprsemlizal
Warsztat kulturoznawcy230zoc
Wstęp do kulturoznawstwa230zoc
Wstęp do kulturoznawstwa330e
Podstawy socjologii kultury330e
Tradycja antyczna2,530zoc
Tradycja biblijna2,530zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Systemy zarządzania treścią w internecie115zoc
Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa330e
Kultura języka1,530zoc
Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna230zoc
Język łaciński w kontekstach kulturowych1,530e
Historia filozofii230zal
Kultura języka1,530zoc
Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna230zoc
Język łaciński w kontekstach kulturowych1,530e
WH-KU-HistFil-W-L
Historia filozofii230zoc
Podstawy antropologii kulturowej330e
Podstawy antropologii kulturowej230zoc
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia330e
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia230zoc
Kultura popularna - teoria i praktyka330e
Wstęp do komunikacji językowej330e
Analiza i interpretacja tekstów kultury cz. I230zoc
Dylematy etyczne współczesnego świata230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:582704351560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kulturoznawstwo rok 2ECTSwykćwkonkon2lek_nowprsemlizal
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych230zoc
Analiza porównawcza mediów230zoc
Historia filmu2,530e
Historia filmu230zoc
Kultura artystyczna - sztuki piękne2,530e
Kultura artystyczna - sztuki piękne230zoc
Podstawy wiedzy o teatrze230zoc
Podstawy muzykologii230zoc
Wiedza o regionalizmie230zoc
Historia kultury XIX wieku330e
Historia kultury XIX wieku230zoc
Poetyka nowych mediów230e
Kulturowe teorie języka330e
Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii230zoc
Aksjologia kulturowa230zoc
Analiza i interpretacja tekstów kultury230zoc
Seminarium licencjackie330zal
Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur330zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa18180zoc
Razem:662103601956030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/