Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia - studia I stopnia stacjonarne

Filozofia - studia I stopnia stacjonarne (WF-FI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

W Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są stacjonarne studia I stopnia (licencjackie - trzyletnie) na kierunku: Filozofia.

Działalność dydaktyczno-naukowa prowadzona jest w 2 modułach: humanistycznym i epistemiczno-przyrodniczym. Dla studentów, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową opracowana została Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Celem jej jest wprowadzanie studentów w arkana pracy naukowej, realizacja wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.

WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, etyki i logiki.

UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie prezentowania poglądów filozoficznych. Posiada podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, do pełnienia różnorodnych ról społecznych i podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz w zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania. Absolwent ma możliwość osiągnięcia znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Instytut Filozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS. 

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent powinien posiadać wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Powinien znać inne dyscypliny filozoficzne - ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Powinien być przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów. Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku FILOZOFIA I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 3/9/2013 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2013-09-12.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
konf - Konferencja
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
proj - Projekt
sem - Seminarium
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zoc - Zaliczenie na ocenę
Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych III rokECTSwykćwkonflek_nowlek_staprojsemwfzal
Język grecki 1130zoc
Język grecki 2130zoc
Język łaciński 3130zoc
Język łaciński 4230zoc
Pisanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki14e
Przygotowanie tekstu naukowego do publikacji6*zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych16
Przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym dla AŚSF - rok 3 - stopień I216
Konwersatoria teologiczne rok II i III1260
Wszystkie seminaria licencjackie - rok III3330
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień I430
Wykłady w języku obcym dla AŚSF - rok III stopień I4830
Razem:64903012030

1 - mogą być realizowane na II lub III roku

2 - do 30% ECTS (max. 4 ECTS) może być zrealizowane poza Instytutem Filozofii.

3 - uzgodnione z opiekunem naukowym

4 - pl}uzgodnione z opiekunem naukowym; musi być zrealizowany w Instytucie Filozofii{/pl}

Filozofia o Profilu Humanistycznym - rok IIECTSwykćwkonflek_nowlek_staprojsemwfzal
Etyka 1330e
Etyka 2330e
Historia filozofii nowożytnej4e
Historia filozofii współczesnej4e
Język łaciński 11zoc
Język łaciński 21zoc
Ogólna metodologia nauk4zoc
Semiotyka logiczna4zoc
Teoria poznania 13e
Teoria poznania 23e
Wszystkie przedmioty językowe460
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Wykłady z Historii Filozofii Nowożytnej Profil Humanistyczny – rok II660
Konwersatoria Profil Humanistyczny – rok II1230
Wykłady systematyczne Profil Humanistyczny – rok II660
Wszystkie konwersatoria - rok II2230
Wszystkie seminaria licencjackie - rok II3660
Razem:58240606060

1 - należy wybrać jedno konwersatorium z własnego profilu

2 - należy wybrać jedno konwersatorium dowolne

3 - należy wybrać 2 seminaria licencjackie: jedno seminarium z własnego profilu a drugie dowolne; jedno seminarium, na którym ma być pisana praca licencjacka, powinno być kontynuowane przez dwa kolejne semstry (2 sem. na II roku i 1 sem. na III roku)

Filozofia o Profilu Humanistycznym - rok IIIECTSwykćwkonflek_nowlek_staprojsemwfzal
Język grecki 1130zoc
Język grecki 2130zoc
Język łaciński 3130zoc
Język łaciński 4230zoc
Pisanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki14e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych6
Wykłady z Historii Filozofii Współczesnej Profil Humanistyczny - rok III330
Wykłady systematyczne Profil Humanistyczny - rok III690
Konwersatoria teologiczne rok II i III1260
Wszystkie seminaria licencjackie - rok III2668
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień I430
Wszystkie wykłady monograficzne - rok III316120 lub 90
Razem:621803012068

1 - mogą być realizowane na II lub III roku

2 - wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego - konsultacje; przygotowanie do egzaminu dyplomowego - konsultacje stanowią część seminarium licencjackiego, na którym pisana jest praca dyplomowa i są realizowane przez 2 semestrze III roku studiów (ich zaliczenie jest wymagane do zaliczenia seminarium licencjackiego odbywającego się w 1 semestrze na III roku studiów); należy wybrać 2 seminaria licencjackie: jedno seminarium z własnego profilu a drugie dowolne; jedno seminarium, na którym ma być pisana praca licencjacka, powinno być kontynuowane przez dwa kolejne semstry (2 sem. na II roku i 1 sem. na III roku)

3 - należy wybrać 4 wykłady monograficzne w j.polskim lub 2 wykłady monograficzne w j.polskim i 1 w j. obcym; co najmniej 2 wykłady powinny zostać wybrane z grupy wykładów monograficznych dla profilu; w przypadku wyboru wykładu monograficznego w j.obcym liczba punktów ECTS za wybrany wykład jest podwójna, zatem wybór jednego wykładu monograficznego w j.obcym = dwa wykłady monograficzne w j. polskim, co oznacza zmniejszenie łacznej ilości godzin; można wybrać max. jeden wykład monograficzny w j.obcym (pozostałe w j.polskim)

Filozofia o Profilu Epistemicznym i Przyrodniczym - rok IIECTSwykćwkonflek_nowlek_staprojsemwfzal
Etyka 13e
Etyka 23e
Historia filozofii nowożytnej4e
Historia filozofii współczesnej4e
Język łaciński 11zoc
Język łaciński 21zoc
Ogólna metodologia nauk4zoc
Semiotyka logiczna4zoc
Teoria poznania 13e
Teoria poznania 23e
Wszystkie przedmioty językowe460
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Wykłady z Historii Filozofii Nowożytnej Profil Epistemiczny i Przyrodniczy – rok II660
Konwersatoria Profil Epistemiczny i Przyrodniczy – rok II1230
Wykłady systematyczne Profil Epistemiczny i Przyrodniczy – rok II660
Wszystkie konwersatoria - rok II2230
Wszystkie seminaria licencjackie - rok II3660
Razem:58180606060

1 - należy wybrać jedno konwersatorium z własnego profilu

2 - należy wybrać jedno konwersatorium dowolne

3 - należy wybrać 2 seminaria licencjackie: jedno seminarium z własnego profilu a drugie dowolne; jedno seminarium, na którym ma być pisana praca licencjacka, powinno być kontynuowane przez dwa kolejne semstry (2 sem. na II roku i 1 sem. na III roku)

Filozofia o Profilu Epistemicznym i Przyrodniczym - rok IIIECTSwykćwkonflek_nowlek_staprojsemwfzal
Język grecki 1130zoc
Język grecki 2130zoc
Język łaciński 3130zoc
Język łaciński 4230zoc
Pisanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki14e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych6
Wykłady z Historii Filozofii Współczesnej Profil Epistemiczny i Przyrodniczy - rok III330
Wykłady systematyczne Profil Epistemiczny i Przyrodniczy - rok III690
Konwersatoria teologiczne rok II i III1260
Wszystkie seminaria licencjackie - rok III2668
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień I430
Wszystkie wykłady monograficzne - rok III316120 lub 90
Razem:621803012068

1 - mogą być realizowane na II lub III roku

2 - wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego - konsultacje; przygotowanie do egzaminu dyplomowego - konsultacje stanowią część seminarium licencjackiego, na którym pisana jest praca dyplomowa i są realizowane przez 2 semestrze III roku studiów (ich zaliczenie jest wymagane do zaliczenia seminarium licencjackiego odbywającego się w 1 semestrze na III roku studiów); należy wybrać 2 seminaria licencjackie: jedno seminarium z własnego profilu a drugie dowolne; jedno seminarium, na którym ma być pisana praca licencjacka, powinno być kontynuowane przez dwa kolejne semstry (2 sem. na II roku i 1 sem. na III roku)

3 - należy wybrać 4 wykłady monograficzne w j.polskim lub 2 wykłady monograficzne w j.polskim i 1 w j. obcym; co najmniej 2 wykłady powinny zostać wybrane z grupy wykładów monograficznych dla profilu; w przypadku wyboru wykładu monograficznego w j.obcym liczba punktów ECTS za wybrany wykład jest podwójna, zatem wybór jednego wykładu monograficznego w j.obcym = dwa wykłady monograficzne w j. polskim, co oznacza zmniejszenie łacznej ilości godzin; można wybrać max. jeden wykład monograficzny w j.obcym (pozostałe w j.polskim)

Kwalifikacja - nowa matura:

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.
Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.
Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

Wymagany przedmiot:

Przelicznik dla poziomu:

język polski - część pisemna

podstawowy p1 = 0,20

albo rozszerzony p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p2 = 0,15

albo rozszerzony p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy p3 = 0,30

albo rozszerzony p3 = 0,50

* dla kierunku filozofia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”):

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

Język polski

Część pisemna

p1 = 0,20

Część ustna

p2 = 0,20

Język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

Przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* dla kierunków filozofia i ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Szczegóły patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/57

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Szczegóły patrz na stronie: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/35

Kwalifikacja - studia równoległe:

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I roku, rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje laureat bądź finalista olimpiady:
- wiedzy ekologicznej - laureaci i finaliści;
- matematycznej - laureaci i finaliści;
- literatury i języka polskiego - laureaci i finaliści;
- języka rosyjskiego - laureaci;
- języka niemieckiego - laureaci;
- języka łacińskiego - laureaci i finaliści;
- języka francuskiego - laureaci;
- języka angielskiego - laureaci;
- historycznej - laureaci;
- filozoficznej - laureaci i finaliści;
- fizycznej - laureaci;
- chemicznej - laureaci;
- biologicznej - laureaci;
- astronomicznej - laureaci;
- teologii katolickiej - dwóch laureatów;
- konkursu „Myśli Jana Pawła II”- laureaci.