Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym > Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia (WNHS-ZDK-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, poprzez zapoznanie się z podstawami min. archeologii, historii sztuki, socjologii, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, czy etnografii. ZDK jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy, a praktyki studenckie prowadzone są w muzeach i instytucjach kultury.

Na kierunku dostępne są min. moduły: 

- Podstawy konserwacji  i dokumentacji zabytków, 

- Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w praktyce, 

- Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego,

- Etnografia.  

 Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w urzędach ochrony zabytków, muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kultury, instytucjach badawczych, a także w NGO powiązanych z kulturą, sztuką, czy zabytkami.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopień studia stacjonarne zatwierdzone Uchwałą nr 89/2014 z dnia 26 czerwca 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 292/2018 Rady Wydziału WNHiS z dnia 24 września 2018r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym I rokECTSwykwyk_monćwkonlekprsemwarzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Antropologia kulturowa230e
Dawne techniki i technologie330zoc
Historia filozofii230zoc
Marketing w kulturze23030zoc
Podstawy pracy w środowisku GIS i CAD330zoc
Prahistoria ziem Polski230e
System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce230e
Sztuka starożytna230e
Terminologia architektury i sztuk plastycznych23030zoc
Technologia informacyjna w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym230zoc
Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym230e
Wstęp do archeologii330e
Wstęp do socjologii230e
Zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej660 lub 30e
Zajęcia obieralne 1 rok I stopień zdk13180zoc
Praktyki6120zoc
Język obcy nowożytny na poziomie B2460zoc
Język polski akademicki dla cudzoziemców660zoc
Razem:6545090105120120
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rokECTSwykwyk_monćwkonlekprsemwarzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Archeologia doświadczalna o odtwórstwo historyczne330zoc
Bronioznawstwo historyczne230e
Dziedzictwo starożytne i wczesnochrześcijańskie w basenie Morza Śródziemnego33030zoc
Historia architektury i tradycyjnych technik budowlanych330e
Historia ogrodów i założeń zieleni230e
Kultura antyczna i jej recepcja w Europie230zoc
Kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych330e
Metodologia pracy naukowej w ZDK30zoc
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki30zoc
Niematerialne dziedzictwo kulturowe230zoc
Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego ćw.30zoc
Nowoczesne metody dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych33030zoc
Podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego oraz zabytków techniki i przemysłu330e
Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego33030zoc
Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych30zoc
Psychologia społeczna330e
Remote sensing in cultural heritage management30e
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym IV. Aspekty praktyczne30zoc
Zajęcia obieralne I stopień 2 i 3 rok12180zoc
Praktyki6120zoc
Wychowanie fizyczne060zal
Język obcy nowożytny na poziomie B2660zoc
Razem:5746521022560120
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym III rokECTSwykwyk_monćwkonlekprsemwarzal
Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów432zoc
Archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego230e
Cultural biography of landscape660e
Dokumentacja historyczna zabytków oraz podstawy inwentaryzacji660zoc
Etnografia Słowian330zoc
Muzealnictwo330zoc
Non-destructive methods in cultural heritage studies30e
New Trends in Presenting Cultural History in Museums330e
Ochrona, prezentacja, interpretacja materialnych i niematerialnych zabytków etnograficznych230zoc
Planowanie przestrzenne i rewitalizacja zabytków330zoc
Socjologia kultury330e
Sztuka najstarszych istot ludzkich i problemy jej ochrony, udostępniania i interpretacji23030e
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym poprzez planowanie przestrzenne230zoc
Zajęcia obieralne I stopień 2 i 3 rok330zoc
Seminarium licencjackie1260zoc
Inne1TODOTODOTODO
Razem:5427030601206032

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/