Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Płock)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Płock) (WT-SPL-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
szk - Szkolenie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 1 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego)60kol
Logika ogólna i formalna215e
Historia Kościoła - Analiza tekstów źródłowych15kol
Szkolenie biblioteczno-informacyjne*zal
Psychologia ogólna-wybrane zagadnienia15zal
Emisja głosu-poprawne posługiwanie się mową115zoc
Psalmy i hymny liturgii godzin-wybrane zagadnienia15zal
Logika215 lub 30zoc
Historia Kościoła-Starożytność330 lub 15e
Wychowanie fizyczne015zal
Literatura religijna15kol
Wstęp do filozofii215kol
Muzyka kościelna - Notacja i rytmika gregoriańska, Completorium Dominice115zoc
Język łaciński-Fonetyka i morfologia23030zoc
Język angielski-Fonetyka i morfologia230kol
Historia filozofii-Starożytność230 lub 15e
Psychologia ogólna i osobowości215 lub 30e
Kwestie poprawnego języka15zoc
Razem:19451203030303015
Teologia ogólna 2 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego)60kol
Język angielski-Fonetyka i morfologia230kol
Ochrona własności intelektualnej - Wybrane zagadnienia115kol
Historia i geografia biblijna-wybrane zagadnienia30kol
Psychologia ogólna-wybrane zagadnienia15zal
Filozofia przyrody-naukowa i filozoficzna analiza przyrody330 lub 15e
Historia filozofii-Średniowiecze230 lub 15e
Szkolenie biblioteczno-informacyjne*zal
Psalmy i hymny liturgii godzin-wybrane zagadnienia15kol
Literatura religijna15kol
Język łaciński-Fonetyka i morfologia30zoc
Emisja głosu-poprawne posługiwanie się mową15kol
Historia Kościoła-Średniowiecze330 lub 15e
Muzyka kościelna - Notacja i rytmika gregoriańska, Completorium Dominice115kol
Psychologia ogólna i osobowości30e
Wychowanie fizyczne015zal
Historia Kościoła-Analiza tekstów źródłowych15 lub 30zoc
Razem:129010515303015
Teologia ogólna 3 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Metafizyka-wybrane zagadnienia215 lub 10zoc
Historia filozofii-Nowożytność230 lub 10e
Religiologia - Religie świata; Istota i geneza religii30e
Muzyka kościelna-Chorał gregoriański15zoc
Język grecki-Gramatyka i syntaksa21515kol
Ogólna metodologia nauk-charakterystyka nauki i typy rozumowań315 lub 20kol
Metafizyka-Od istnienia bytu do istnienia Bytu Koniecznego545 lub 50e
Liturgika fundamentalna115zoc
Język angielski-Gramatyka i syntaksa30kol
Ogólna metodologia nauk115zoc
Historia Kościoła 1517-1815330e
Język łaciński-składnia czasów i trybów23030zoc
Wychowanie fizyczne015zal
Religiologia-Analiza tekstów wielkich religii świata i UNK15zoc
Teologia duchowosci: Zagadnienia wstępne; Szkoły duchowości115kol
Psychologia rozwojowa230e
Razem:241204530454515
Teologia ogólna 4 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Proseminarium-Zasady poprawnej redakcji tekstu30zal
Wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego-Kanon, natchnienie i zasady interpretacji Pisma Świętego30e
Filozofia Boga-Istnienie i natura Boga430 lub 1515e
Historia filozofii-Teksty filozofów współczesnych15zoc
Język grecki-Gramatyka i syntaksa21515kol
Muzyka kościelna-Chorał gregoriański15zoc
Wychowanie fizyczne015zal
Historia Kościoła-1815-2005330e
Język łaciński-składnia czasów i trybów23030zoc
Etyka30e
Antropologia filozoficzna-Metafizyka działania60e
Historia filozofii-Współczesność15e
Język angielski-Gramatyka i syntaksa30kol
Liturgika-Liturgia Godzin15zoc
Ochrona własności intelektualnej - Wybrane zagadnienia115kol
Teoria poznania-Sposoby odróżniania prawdy od fałszu330 lub 1515kol
Razem:15195603045453015
Teologia ogólna 5 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Liturgika- Rok liturgiczny115zoc
Teologia fundamentalna-Objawienie i Chrystologia330e
Język łaciński-Teksty Pisma Św. i Mszy świętej23030e
Teologia fundamentalna-Analiza tekstów biblijnych i literackich115zoc
Wychowanie fizyczne015zal
Muzyka kościelna - Śpiew Liturgii Godzin115zoc
Język angielski-Konwersacje i lektura tekstów230e
Teologia dogmatyczna-wstęp do teologii dogmatycznej215e
Wprowadzenie w sztukę przepowiadania115zoc
Teologia moralna-fundamentalna330 lub 15e
Stary Testament, Analiza tekstów biblijnych115zoc
Patrologia-Od epoki poapostolskiej do Soboru Nicejskiego330zoc
Katolicka nauka społeczna-Zagadnienia wstępne; etyka społeczna115zoc
Katolicka nauka społeczna. Analiza dokumentów papieskich15zal
Nowy Testament-Pisma Pawłowe I230e
Nowy Testament-Analiza tekstów pawłowych115kol
Wprowadzenie do metody teologicznej115zoc
Stary Testament-Księgi prorockie VIII-VI w.230e
Katechetyka fundamentalna i materialna115zoc
Nowy Testament - Metodologia NT I, analiza wybranych tekstów Ewangelii115zoc
Stary Testament - Analiza wybranych tekstów biblijnych115zoc
Wprowadzenie do metody teologicznej15kol
Prawo kanoniczne-Normy ogólne230zoc
Nowy Testament-Ewangelie Synoptyczne I (Introd., Mk, Mt)230e
Stary Testament-Księgi historyczne230e
Pedagogika ogólna230 lub 15zoc
Seminarium naukowe-Teologia moralna73030zoc
Teologia duchowosci: Zagadnienia wstępne; Szkoły duchowości115kol
Razem:4631510515303030303015
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Język łaciński-Teksty Pisma Św. i Mszy świętej23030e
Język angielski B2 - egzamin2230 lub 2e
Muzyka kościelna-śpiew rytu pogrzebowego115zoc
Teologia moralna-fundamentalna330 lub 15e
Teologia fundamentalna-Zmartwychwstanie i Eklezjologia330e
Wychowanie fizyczne015zal
Liturgika-Rok liturgiczny115zoc
Teologia fundamentalna-Analiza tekstów biblijnych i literackich115zoc
Język angielski-Konwersacje i lektura tekstów230e
Stary Testament, Analiza tekstów biblijnych115zoc
Teologia dogmatyczna-Bóg Jedyny Trójosobowy445e
Katolicka nauka społeczna-Etyka gospodarcza230 lub 15e
Stary Testament-Księgi prorockie od VI w. oraz Księgi Mądrościowe230e
Patrologia wschodnia i zachodnia IV-VI w.330zoc
Katechetyka fundamentalna i materialna115zoc
Nowy Testament - Analiza tekstów Pawłowych i Janowych115zoc
Katolicka nauka społeczna - Analiza dokumentów papieskich dotyczących tematyki społecznej115zoc
Nowy Testament - Pisma Pawłowe II; Pisma Janowe oraz Apokalipsa230e
Historia diecezji płockiej15zoc
Seminarium naukowe-Teologia moralna73030zoc
Dydaktyka ogólna230e
Stary Testament-Pięcioksiąg230e
Prawo kanoniczne, Analiza przepisów prawa partykularnego115zoc
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne II (Łk) i Dzieje Apostolskie230e
Prawo kanoniczne-Uświęcające i nauczycielskie zadania Kościoła115e
Nowy Testament - Metodologia NT II, analiza wybranych tekstów Ewangelii15zal
Razem:47317105303030303015
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Wychowanie fizyczne015zal
Teologia pastoralna-Działalność pastoralna230e
Katechetyka fundamentalna i materialna115zoc
Muzyka kościelna-Historia muzyki115zoc
Homiletyka fundamentalna115zoc
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne115 lub 30zoc
Teologia dogmatyczna-Eschatologia115zoc
Teologia moralna-Cnoty teologalne i kardynalne230e
Teologia dogmatyczna-Mariologia115e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia215e
Działanie Ducha Świętego w Kościele115kol
Liturgika - Misterium Eucharystii115zoc
Duszpasterstwo rodzin - refleksja naukowa i działalność duszpasterska115kol
Nowy Testament-Ewangelie Synoptyczne I (Introd., Mk, Mt)230e
Stary Testament - Analiza wybranych tekstów biblijnych115zoc
Pedagogika ogólna230 lub 15zoc
Prawo kanoniczne-Normy ogólne230zoc
Nowy Testament - Metodologia NT I, analiza wybranych tekstów Ewangelii115zoc
Stary Testament-Księgi historyczne230e
Razem:25240156015
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Stary Testament, Analiza tekstów biblijnych115zoc
Homiletyka fundamentalna115zoc
Prawo kanoniczne - Lud Boży230e
Wychowanie fizyczne015zal
Katechetyka fundamentalna i materialna115zoc
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne115 lub 30zoc
Muzyka kościelna-Historia muzyki115zoc
Świętymi bądźcie! Hagiogriczne przykłady realizacji wezwania do świętości215kol
Teologia moralna-Cnota religijności i moralności życia małżeńskiego230e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne II (Łk) i Dzieje Apostolskie230e
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia i Nauka o Łasce45 lub 30e
Dydaktyka ogólna230e
Prawo kanoniczne, Analiza przepisów prawa partykularnego115zoc
Nowy Testament - Metodologia NT II, analiza wybranych tekstów Ewangelii15zal
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia i Nauka o Łasce54515zoc
Prawo kanoniczne-Uświęcające i nauczycielskie zadania Kościoła115e
Stary Testament-Pięcioksiąg230e
Liturgika - Misterium Eucharystii115kol
Razem:25255157515
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Katechetyka formalna115zoc
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne115 lub 30zoc
Katechetyka-ćwiczenia praktyczne w zakresie metod katechetycznych, hospitacje katechetów i nauczycieli115zoc
Praktyki katechetyczne - Katecheza130zoc
Muzyka kościelna-budowa organów115zoc
Teologia pastoralna-Rodzaje duszpasterstwa230e
Teologia duchowości-Kierownictwo duchowe. Duchowość kapłańska230kol
Prawo wyznaniowe-Regulacja relacji Kościół - Państwo w Polsce330e
Liturgika-Celebracja Sakramentów115zoc
Teologia moralna-analiza dokumentów papieskich115zoc
Teologia dogmatyczna-Traktat o stworzeniu, Antropologia115zoc
Katechetyka szczegółowa230e
Ideologia gender a wolność15zoc
Teologia biblijna-Przewodnie idee teologiczne330zoc
Teologia dogmatyczna-Traktat o stworzeniu, Antropologia230e
Psychologia pastoralna-Psychologia na usługach duszpasterstwa230kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie230e
Razem:26270156030
Teologia VI rokECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszkwfzal
Muzyka-Śpiewy mszalne230zoc
Homiletyka-Kazania do młodzieży, dzieci i tematyczne115zoc
Liturgika - Sprawowanie Mszy Świętej, sakramentów, sakramentaliów i nabożeństw460kol
Sakramentologia ogólna i szczegółowa230e
Katechetyka-Przygotowanie i prowadzenie katechez345kol
Teoria i praktyka spowiedzi-sakrament pokuty115zoc
Praktyki katechetyczne - Katecheza390zoc
Historia sztuki i konserwacja zabytków23030zoc
Homiletyka formalna i szczegółowa115e
Teoria i praktyka spowiedzi-sakrament pokuty445e
Teologia pastoralna-Organizacja duszpasterstwa230e
Prawo kanoniczne-Małżeństwo30kol
Ekumenizm-Katolickie zasady ekumenizmu. Przegląd kościołów i wspólnot chrześcijańskich230e
Teoria kształcenia wielostronnego115kol
Psychologia religii115zoc
Ex universa theologia102e
Teologia duchowości-Uzdrowienie wewnętrzne430zoc
Prawo kanoniczne-Małżeństwo; Sankcje i procesy53030e
Teologia duchowości-Kierownictwo duchowe. Duchowość kapłańska230kol
Katechetyka szczegółowa230e
Prawo wyznaniowe-Regulacja relacji Kościół - Państwo w Polsce330e
Teologia pastoralna-Rodzaje duszpasterstwa230e
Psychologia pastoralna-Psychologia na usługach duszpasterstwa230kol
Razem:594222253090

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/