Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WNP-PPWZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski
 • Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentów  kwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie profesjonalne kompetencje zawodowe, które pozwolą mu  refleksyjnie, twórczo i efektywnie wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci oraz rozwijać własną osobowość i budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia na etapie wczesnej edukacji dziecka.  Doświadczona kadra akademików dba o to, aby studenci uzyskali najnowszą wiedzę z pedagogiki i psychologii o rozwoju człowieka we wczesnym dzieciństwie. Pomaga także rozwinąć umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami i formami prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym z wykorzystaniem współczesnych technologii cyfrowych.

  Program studiów jest  opracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania,  pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru  na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju.

  Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,  klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

  Perspektywy zawodowe

  Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować m.in. w:

  • przedszkolach,
  •  szkołach podstawowych w klasach I -III,
  •  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci od 3. do 10. roku życia.

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 4200 zł za jeden rok studiów.

 • Student ma prawo do uiszczenia opłat za studia:
  • w jednej racie (3990 zł),
  • w dwóch ratach (2x2100 zł),
  • w czterech ratach (2x1103 zł, 2x1102 zł).

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 205/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 Senatu UKSW. Program studiów ustalono Uchwałą Nr Uchwałą Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 205/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 Senatu.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSwykćwkonlek_nowlekzal
Kultura i techniki studiowania18zoc
Wystąpienia publiczne28zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki315e
Historia myśli pedagogicznej315e
Historia myśli pedagogicznej315zoc
Filozoficzne podstawy pedagogiki315e
Filozoficzne podstawy pedagogiki28zoc
Wprowadzenie do psychologii28zoc
Emisja głosu315zoc
Komunikacja w zawodzie nauczyciela28zoc
Pierwsza pomoc przedmedyczna28zoc
Język angielski43015zoc
Etyka w zawodzie pedagoga315e
Etyka w zawodzie pedagoga28zoc
Teoretyczne podstawy wychowania315e
Teoretyczne podstawy wychowania28zoc
Psychologia rozwoju człowieka315e
Psychologia rozwoju człowieka215zoc
Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty28zoc
Prawa dziecka w teorii i praktyce28zoc
Pedagogika ogólna315e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania315e
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Kształcenie humanistyczne i zawodowe w przygotowaniu do pracy pedagoga215zoc
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Historia najnowsza Polski w literaturze i kulturze315zoc
Język polski akademicki1
Razem:6015893243015

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rokECTSwykćwkonlek_nowlekzal
Ochrona własności intelektualnej18zoc
Dydaktyka ogólna315e
Pedagogika przedszkolna315e
Pedagogika przedszkolna315zoc
Pedagogika specjalna315zoc
WNP-PPWZ-PSC-MD
Gramatyka języka angielskiego215zoc
Praktyczna fonetyka języka angielskiego215zoc
Elementy składni w języku angielskim215zoc
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka315zoc
Psychologia społeczna315e
Język angielski66015zoc
Pedagogika społeczna315e
Psychologia edukacji i wychowania315e
Psychologia edukacji i wychowania28zoc
Pedagogika specjalna38zoc
WNP-PPWZ-PSC-MD3
Pedagogika wczesnoszkolna315e
WNP-PPWZ-PWC-IG
Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze315zoc
Anglojęzyczna literatura dziecięca415e
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka315zoc
Razem:5813668456015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/