Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WNP-PPWZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Cel kierunku

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentówkwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów jestopracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania, pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju. 

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować na stanowisku nauczyciela m.in. w: przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I -III, oraz w  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Czesne

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 5000 zł za jeden rok studiów.     

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 205/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 Senatu UKSW. Program studiów ustalono Uchwałą Nr Uchwałą Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 205/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 Senatu.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSwykćwkonlek_nowlekprsemzal
Kultura i techniki studiowania18zoc
Wystąpienia publiczne28zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki15e
Historia myśli pedagogicznej15e
Historia myśli pedagogicznej15zoc
Filozoficzne podstawy pedagogiki15e
Filozoficzne podstawy pedagogiki8zoc
Wprowadzenie do psychologii8zoc
Emisja głosu15zoc
Komunikacja w zawodzie nauczyciela8zoc
Pierwsza pomoc przedmedyczna8zoc
Język angielski43015zoc
Etyka w zawodzie pedagoga15e
Etyka w zawodzie pedagoga28zoc
Teoretyczne podstawy wychowania15e
Teoretyczne podstawy wychowania8zoc
Psychologia rozwoju człowieka15e
Psychologia rozwoju człowieka15zoc
Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty28zoc
Prawa dziecka w teorii i praktyce28zoc
Pedagogika ogólna15e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania15e
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Kształcenie humanistyczne i zawodowe w przygotowaniu do pracy pedagoga15zoc
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Historia najnowsza Polski w literaturze i kulturze15zoc
Język polski akademicki1
Razem:1315893243015

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rokECTSwykćwkonlek_nowlekprsemzal
Socjologia edukacji315e
Psychologia kliniczna28zoc
Psychologia kliniczna315zoc
Metodologia badań społecznych215zoc
Literatura dla dzieci315zoc
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu28zoc
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu28zoc
Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole315zoc
Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3315zoc
Statystyka dla pedagogów215zoc
Wiedza o przyrodzie i społeczeństwie315zoc
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3624zoc
Wiedza o muzyce315zoc
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach 1-3424zoc
Wiedza o sztuce, estetyce i kulturze315zoc
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3524zoc
Praktyka wprowadzająca do zawodu w poradni psychologiczno-pedagogicznej-6zoc
Praktyka wprowadzająca do zawodu w przedszkolu112zoc
Praktyka wprowadzająca do zawodu w szkole podstawowej (klasy I-III)112zoc
Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3624zoc
Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3624zoc
Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji830zoc
Podstawy matematyki dla nauczycieli630zoc
Razem:77382566030
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok, moduł: ArtystycznyECTSwykćwkonlek_nowlekprsemzal
Metodyka edukacji zintegrowanej w przedszkolu215zoc
Metodyka edukacji zintegrowanej w szkole215zoc
Podstawy wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole630zoc
Metodyka edukacji fizycznej w przedszkolu i klasach 1-3630zoc
Podstawy edukacji informatycznej315zoc
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną524zoc
Podstawy techniki dla nauczycieli wczesnej edukacji315zoc
Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach 1-3415zoc
Kultura organizacyjna przedszkola i szkoły28zoc
Terapia Hokus Fokus315zoc
Plastyczna ekspresja twórcza315zoc
Muzyczna ekspresja twórcza315zoc
Warsztat dramowy w edukacji526zoc
Projekt artystyczny w przedszkolu i szkole515zoc
Podręczniki i programy w przedszkolu i szkole28zoc
Metody wspomagające rozwój dziecka315zoc
Edukacja medialna z elementami programowania315zoc
Terapia trudności w uczeniu się315zoc
Praktyka II stopnia w przedszkolu250zoc
Praktyka II stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III)250zoc
Praktyka III stopnia w przedszkolu255zoc
Praktyka III stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III)255zoc
Seminarium magisterskie215zoc
Razem:732386821015
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna V rok, moduł: ArtystycznyECTSwykćwkonlek_nowlekprsemzal
Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji415e
Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji315zoc
Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi315zoc
Koncepcje dziecka i dzieciństwa315zoc
Profesjonalny nauczyciel edukacji przedszkolnej28zoc
Profesjonalny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej28zoc
Edukacja międzykulturowa18zoc
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Child and teacher in educational space515zoc
Elementy logopedii315e
Obserwacja dziecka w praktyce nauczycielskiej28zoc
Ewaluacja i ocenianie w przedszkolu i szkole28zoc
Pedagogika twórczości i zabawy315zoc
Praca z dzieckiem zdolnym315zoc
Organizacja (spersonalizowanego) środowiska edukacyjnego w przedszkolu i szkole28zoc
Praktyka III stopnia w przedszkolu255zoc
Praktyka III stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III)255zoc
Seminaria magisterskie760e
Razem:4930617711060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/