Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Biologia - studia I stopnia stacjonarne

Biologia - studia I stopnia stacjonarne (WB-BI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej biologii środowiskowej i biologii człowieka, a także solidnych podstaw z zakresu przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii. Kierunek zapewnia zajęcia w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, a także umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej podczas zajęć terenowych. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, instytutach badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej; ma także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia I stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Biologia I rokECTSwykćwcw_terkonlablek_nowprsemsemlizal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Chemia ogólna i nieorganiczna230e
Chemia ogólna i nieorganiczna215zoc
Matematyka215zoc
Matematyka230zoc
Biofizyka115zoc
Biofizyka215zoc
Botanika ogólna230e
Botanika ogólna33030zoc
Zoologia ogólna230e
Zoologia ogólna33030zoc
Ochrona przyrody i środowiska230e
Ochrona przyrody i środowiska230zoc
Technologia informacyjna330zoc
Wprowadzenie do nauk biologicznych i metodologia biologii230zoc
Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej430zoc
Botanika systematyczna230e
Botanika systematyczna330zoc
Biologia komórki230e
Biologia komórki330zoc
Ekologia ogólna230e
Ekologia ogólna230zoc
Anatomia funkcjonalna człowieka230e
Anatomia funkcjonalna człowieka245zoc
Język angielski dla biologów - podstawowy230zoc
Bioróżnorodność zajęcia terenowe560zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:64300285601515060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Biologia II rokECTSwykćwcw_terkonlablek_nowprsemsemlizal
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Chemia organiczna130e
Chemia organiczna215zoc
Biochemia230e
Biochemia360zoc
Fizjologia roślin230e
Fizjologia roślin230zoc
Fizjologia zwierząt230e
Fizjologia zwierząt230zoc
Anatomia funkcjonalna człowieka230e
Anatomia funkcjonalna człowieka230zoc
Laboratorium chemii organicznej430zoc
Genetyka230e
Genetyka345zoc
Antropologia fizyczna230e
Antropologia fizyczna23030zoc
Mikrobiologia130e
Mikrobiologia345zoc
Flora i fauna Mazowsza - zajęcia w terenie560zoc
Praktyki4120zoc
Przedmioty do wyboru dla II i III roku biologii I stopnia16120120zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)560zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Razem:744352856024060120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/