Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WNP-PS-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie trzech specjalności. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii  Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:
- Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym
- Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną
Do uruchomienia danej specjalności konieczna jest liczba min. 25 kandydatów.

Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA studentom oferowane jest kształcenie w zakresie trzech ścieżek kształcenia. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii  Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:
- Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym
- Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną


Do uruchomienia danej specjalności konieczna jest liczba min. 20 kandydatów.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA o specjalności Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym po zakończeniu studiów zdobędzie:

Wiedzę: z zakresu tyflopedagogiki, tyflopsychologii, anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej, technik brajlowskich, systemów komunikacji AAC, technologii informacyjnych, komunikacyjnych, w tym wspomagających, edukacji i rehabilitacji osób z wielozakresową niepełnosprawnością wzrokową, adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb wynikających z dysfunkcji wzroku, adaptacji środowiska fizycznego do możliwości osób z dysfunkcją wzroku, rehabilitacji podstawowej, zajęć indywidualnych (rewalidacyjnych).
Umiejętności: diagnostyczne i metodyczne obejmujące edukację uczniów niewidomych i słabowidzących, wspieranie osób z dysfunkcją wzroku w różnym wieku, w szczególności w zakresie: oceny i rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się, dobierania i uczenia wykorzystywania nowych technologii, systemu Braille’a.
Kompetencje: etyczne, komunikacyjne, kreatywne i organizacyjne niezbędne do diagnozowania potrzeb i trudności osób z dysfunkcją wzroku w różnym wieku, rozumienia specyfiki ich rozwoju, konieczności stosowania w praktyce edukacyjnej i rehabilitacyjnej indywidualizacji pracy, uniwersalnego projektowania zajęć, dobierania i tworzenia efektywnych strategii i systemów wspierania.

Atuty kierunku/ specjalności: Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA jest adresowany do osób zainteresowanych działaniami o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i resocjalizacyjnym. ATUTY KIERUNKU i SPECJALNOŚCI: Wszechstronna i kompleksowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – ze względu na wzrok; Unikatowa oferta programowa studiów odpowiada na zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze (w Polsce i za granicą), zapewniając Absolwentowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych koniecznych do wspierania edukacji i terapii w obszarze szkolnictwa ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego – w zakresie tyflopedagogiki; Różnorodna propozycja praktyk zawodowych umożliwi: nabycie i zweryfikowanie nowej wiedzy i umiejętności, pozyskanie atrakcyjnych kontaktów zawodowych i ukaże możliwości zatrudnienia w odpowiadających kompetencjom zawodowym Absolwenta placówkach, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach; Kompetentna i wykwalifikowana kadra: nauczyciele akademiccy, eksperci, specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej i szczegółowych jej subdyscyplin, praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym, Interesujące 5 lat studiów, a w konsekwencji ciekawy, kreatywny, uregulowany prawnie zawód – pedagog specjalny (w zakresie tyflopedagogiki) – rozwijający cenione przez pracodawców umiejętności i kompetencje.

SPECJALNOŚĆ OFERUJE przygotowanie do organizowania kształcenia uczniów niewidomych i słabowidzących (dostosowywania procesu edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych do zindywidualizowanych potrzeb), pełnienia funkcji opiekuńczych, a także wysokospecjalistyczne kwalifikacje nauczycielsko-instruktorskie (rewalidacyjne) z zakresu orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się, rehabilitacji wzroku, oraz – co jest unikatowe w skali kraju – przygotowanie do dobierania, a także nauczania wykorzystywania technologii w procesie edukacji i rehabilitacji (technologii mobilnych, aplikacji oraz technologii wspomagających) osób niepełnosprawnych wzrokowo w różnym wieku. W takim kształcie nie ma porównywalnej oferty dydaktycznej na żadnej uczelni wyższej w Polsce.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w: przedszkolach i szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych), ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, leczniczych, rehabilitacyjnych, optometrycznych, optycznych, ośrodkach/zespołach wczesnej interwencji, organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, na stanowiskach: nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny – tyflopedagog; nauczyciel/instruktor orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku; rehabilitant wzroku; wychowawca w internacie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku; konsultant/nauczyciel w zakresie technologii wspierającej osoby z dysfunkcją wzroku; tyflopedagog – specjalista ds. organizowania i realizacji zróżnicowanych form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej osobom z niepełnosprawnością wzroku w różnym wieku.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową po zakończeniu studiów zdobędzie:

Wiedzę: z obszaru: pedagogiki resocjalizacyjnej (terminologia, współczesne tendencje, metodyka pracy w środowisku zamkniętym i otwartym); uwarunkowań i przejawów nieprzystosowania społecznego, patologii społecznych; podstaw prawnych resocjalizacji, wiktymologii i kryminologii, profilaktyki społecznej i terapii uzależnień; zasad, metod i organizacji pracy z uczniami niedostawanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem; kulturowych uwarunkowań edukacji.
Umiejętności: wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, edukacji włączającej i międzykulturowej w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów edukacyjnych, resocjalizacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i kulturalnych; diagnozowania problemów występujących w placówkach resocjalizacyjnych, w środowisku naturalnym, wielokulturowym i szkolnym; projektowania i prowadzenia zajęć profilaktycznych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych; pracy w zespole, organizowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami i z innych dziedzin.
Kompetencje: etyczne, komunikacyjne, kreatywne i organizacyjne niezbędne do rozumienia, diagnozowania potrzeb i trudności osób o zróżnicowanym rozwoju i nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wspierania; wrażliwość na potrzeby uczestników procesu resocjalizacji i edukacji oraz na odmienność kulturową

Atuty kierunku/ specjalności: Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA jest adresowany do osób zainteresowanych działaniami o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i resocjalizacyjnym.

• Wszechstronna i kompleksowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące osób w różnym wieku ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – ze względu na trudności adaptacji społecznej.

• Unikatowa oferta programowa studiów odpowiada na zapotrzebowanie społeczno- gospodarcze (w Polsce i za granicą), zapewniając Absolwentowi uzyskanie koniecznych do wspierania edukacji inkluzyjnej kwalifikacji zawodowych, jak również uprawniającą do organizowania edukacji i terapii w obszarze szkolnictwa specjalnego – w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

• Różnorodna propozycja praktyk zawodowych umożliwi: nabycie i zweryfikowanie nowej wiedzy i umiejętności, pozyskanie atrakcyjnych kontaktów zawodowych i ukaże możliwości zatrudnienia w odpowiadających kompetencjom zawodowym Absolwenta placówkach, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach.

• Kompetentna i wykwalifikowana kadra: nauczyciele akademiccy, eksperci, specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej i szczegółowych jej subdyscyplin, praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

• Interesujące 5 lat studiów, a w konsekwencji ciekawy, kreatywny, uregulowany prawnie zawód – pedagog specjalny (w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej).

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia:

Jako pedagog specjalny współorganizujący edukację i resocjalizację uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej. Ponadto, uzyskuje kwalifikacje do pracy jako kurator sądowy, pedagog szkolny, wychowawca w zakładach karnych i poprawczych, placówkach resocjalizacyjnych i wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, świetlicach szkolnych i środowiskowych, organizacjach pozarządowych i samorządowych realizujących zadania edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną po zakończeniu studiów zdobędzie:

Wiedzę: pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, społecznym.
Umiejętności: integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
Kompetencje: w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Atuty kierunku/ specjalności: Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA jest adresowany do osób zainteresowanych działaniami o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i resocjalizacyjnym.

• Wszechstronna i kompleksowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

• Unikatowa oferta programowa studiów odpowiada na zapotrzebowanie społeczno- gospodarcze (w Polsce i za granicą), zapewniając Absolwentom uzyskanie koniecznych do wspierania edukacji inkluzyjnej kwalifikacji zawodowych (w warunkach szkolnictwa ogólnodostępnego i integracyjnego), jak również uprawniającą do organizowania edukacji i terapii w obszarze szkolnictwa specjalnego – w zakresie edukacji, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność artystyczna w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną promuje wiedzę, umiejętności i kompetencje Absolwenta, które pozwolą mu kreować i aplikować szeroki wachlarz twórczych – plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych, teatralno-dramowych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych i włączających.

• Różnorodna propozycja praktyk zawodowych umożliwi: nabycie i zweryfikowanie nowej wiedzy, umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pozyskanie atrakcyjnych kontaktów zawodowych i ukaże możliwości zatrudnienia w odpowiadających kompetencjom zawodowym Absolwenta placówkach, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach.

• Kompetentna i wykwalifikowana kadra: nauczyciele akademiccy, eksperci, specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej i szczegółowych jej subdyscyplin, praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

• Interesujące 5 lat studiów, a w konsekwencji ciekawy, kreatywny, uregulowany prawnie zawód – pedagog specjalny (w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną) – rozwijający cenione przez pracodawców umiejętności i kompetencje.

• Strona internetowa WNP UKSW – zakładka Koło Pedagogów Specjalnych działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną – Fotogaleria oraz zakładka Dorobek Artystyczny Studentów.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: Absolwent nabędzie kwalifikacje pedagoga specjalnego niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym i umiejętności w wymiarze aktywizującym artystycznie w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i w różnym wieku.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 60/2020 Senatu UKSW z dnia 31 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr Uchwałą Nr 60/2020 Senatu UKSW z dnia 31 maja 2020 roku.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

3. Postanowienia ust. 1, 2 nie dotyczą postępowania kwalifikacyjnego na kierunek lekarski.

4. Kandydaci na kierunek lekarski podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według następujących zasad: wymogiem wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie na świadectwie maturalnym  oceny z biologii oraz oceny z co najmniej jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej tj. oceny ze świadectwa odpowiadającemu świadectwu ukończenia szkoły, z jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Po przeliczeniu ze skali ocen stosowanej w danym kraju na skalę ocen polskiej „nowej matury”, punktacja jest mnożona przez odpowiedni przelicznik. Dla oceny końcoworocznej obowiązuje przelicznik analogiczny do przelicznika dla oceny końcoworocznej w przypadku kandydatów ze „starą maturą”.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel zawartych w ust. 1.