Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WNP-PS-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna na UKSW jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna na UKSW obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. 

 Moduły:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną,
 • pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową,
 • tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym (planowana do uruchomienia w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024). 

Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną nabędzie interdyscyplinarną wiedzę oraz fundamentalne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym i aktywizującym artystycznie w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Absolwent nabędzie:

 • wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, artystycznym, biomedycznym oraz społecznym.
 • umiejętności integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • kompetencje społeczne w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność artystyczna w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną promuje wiedzę, umiejętności i kompetencje Absolwenta, które pozwolą mu kreować i aplikować szeroki wachlarz twórczych – plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych, teatralno-dramowych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych i włączających. Ponadto będzie wyposażony w kompetencje projektowania i realizowania kreatywnej roli nie tylko w obszarze edukacyjnym, ale również w środowisku lokalnym, co przyczyni się do zrozumienia istoty społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i terapii.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

        nauczyciela i wychowawcy – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

       w miejscach takich jak:

 • przedszkola specjalne
 • szkoły specjalne na wszystkich szczeblach edukacyjnych
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczenauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji w placówkach specjalnych i integracyjnych

  nauczyciela wspomagającego

  w takich placówkach jak:

  • przedszkola integracyjne
  • szkoły integracyjne na wszystkich szczeblach edukacji
  • przedszkola z oddziałami integracyjnymi
  • szkoły oddziałami integracyjnymi na wszystkich szczeblach edukacyjnych

  nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • w przedszkolach i szkołach pracujących według koncepcji edukacji włączającejterapeuty zajęciowego
  • w warsztatach terapii zajęciowej
  • środowiskowych domach samopomocy
  • domach pomocy społecznej

   Przygotowanie zawodowe w zakresie tego modułu kształcenia uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz rodzinie w:

   • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne)
   • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty)
   • placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze)
   • stowarzyszeniach
   • fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp. realizujących programy edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

   Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia specjalistycznego: profilaktycznego, edukacyjnego, wychowawczego oraz rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 60/2020 Senatu UKSW z dnia 31 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr Uchwałą Nr 60/2020 Senatu UKSW z dnia 31 maja 2020 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika specjalna I rokECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Historia myśli pedagogicznej330zoc
Filozoficzne podstawy pedagogiki430e
Filozoficzne podstawy pedagogiki215zoc
Wprowadzenie do psychologii215zoc
Emisja głosu230zoc
Pedagogika specjalna330e
Pedagogika specjalna330zoc
Diagnostyka w pedagogice specjalnej430e
Diagnostyka w pedagogice specjalnej430zoc
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna115zoc
Etyka w zawodzie nauczyciela430e
Etyka w zawodzie nauczyciela215zoc
Teoretyczne podstawy wychowania430e
Teoretyczne podstawy wychowania215zoc
Psychologia rozwoju człowieka330e
Psychologia rozwoju człowieka230zoc
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty215zoc
Pedagogika specjalna315e
Pedagogika specjalna315zoc
Kultura języka230zoc
Wprowadzenie do logopedii430zoc
Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów230zoc
Pedagogika ogólna330e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania330e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:783602853060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika specjalna II rokECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Psychologia społeczna330e
Pedagogika osób dorosłych i starszych430e
Multimedia w edukacji315zoc
Dydaktyka ogólna330e
Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej430e
Psychopedagogiczna diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych430zoc
Kompetencje społeczne nauczyciela z treningiem komunikacji330zoc
Psychologia edukacji i wychowania430e
Psychologia edukacji i wychowania215zoc
Pedagogika społeczna330e
Dydaktyka specjalna430e
Dydaktyka specjalna430zoc
Praktyki I330zoc
Pedagogika resocjalizacyjna330e
Pedagogika resocjalizacyjna330zoc
Podstawy pracy w środowisku szkolnym315zoc
Metodyka pracy pedagoga szkolnego330zoc
Metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowej215zoc
Konstrułowanie scenariuszy zajeć grupowych TUS315zoc
Tutoring i superwizja w pracy pedagoga330zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Egzaminy językowe2e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Język polski akademicki1
Razem:71255300306030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika specjalna III rok w zakresie pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturowąECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Psychologia kliniczna315zoc
Psychologia kliniczna330zoc
Socjologia edukacji330e
Metodologia badań naukowych230zoc
Kształcenie w grupach heterogenicznych330e
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I - metody, formy nauczania i indywidualizacja pracy330zoc
Konstruowanie IPET i projektów edukacyjnych I430zoc
Pedagogika opiekuńcza330e
Statystyka dla pedagogów230zoc
Systemy wychowania w edukacji inkluzyjnej330e
Programy wychowawcze w edukacji inkluzyjnej330zoc
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II - przestrzeń, materiały i narzędzia330zoc
Konstruowanie IPET i projektów edukacyjnych II43030zoc
Patologie społeczne330e
Pedagogika penitencjarna330zoc
Pedagogika penitencjarna330zoc
Praca z uczniem niedostosowanym społecznie w instytucjach edukacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjnych330zoc
Prawne podstawy resocjalizacji330e
Edukacja międzykulturowa330e
Subkultury młodzieżowe315zoc
Edukacja w warunkach wielokulturowości215zoc
Metodyka pracy resocjalizacyjnej33030zoc
Praktyki II960zoc
Razem:74255603451560
Pedagogika specjalna IV rok w zakresie pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturowąECTSwykcw2ćwkonlek_nowprsemzal
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III - partnerstwo edukacyjne: uczeń-nauczyciel-rodzic-instytucje-lokalna społeczność330zoc
Organizacja edukacji włączającej330zoc
Pedagogika porównawcza330e
Diagnoza resocjalizacyjna330e
Diagnoza resocjalizacyjna215zoc
Socjoterapia330zoc
Resocjalizacja w środowisku otwartym320e
Uwarunkowania i terapia uzależnień330e
Animacja społeczna i międzykulturowa330e
Metodyka pracy w środowisku otwartym330zoc
Metodyka pracy w instytucjach zamkniętych330zoc
Metody Twórczej Resocjalizacji315zoc
Podstawy kryminologii315e
Metodyka pracy kuratora sądowego330zoc
Praktyki III6120zoc
Seminarium magisterskie - semestr I230zoc
Seminarium magisterskie - semestr II230zoc
Razem:511252103012060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/