Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia - studia I stopnia stacjonarne

Politologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent ma elementarna orientacje w charakterze nauk społecznych oraz posiada podstawowa wiedze o istocie nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

 • Ma wiedze na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i innych.
 • Ma podstawowa wiedze o strukturach społecznych (politycznych oraz ekonomicznych i kulturowych).
 • Posiada wiedze o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, tak[1]e o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.
 • Posiada wiedze na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz znaczenia dla kultury demokracji.
 • Ma wiedze na temat roli mediów w życiu publicznym, w szczególności politycznym.
 • Ma podstawowa wiedze na temat zachodzących Europie i na świecie procesów integracji i dezintegracji, stosunków międzynarodowych w wymiarze politycznym, kulturalnym oraz relacji międzykulturowych.
 • Posiada wiedze o roli człowieka w społeczeństwie, zna warunki i formy uczestnictwa w życiu politycznym.
 • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce.
 • Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych.
 • Ma wiedzę o normach etycznych, politycznych i prawnych.
 • Zna główne nurty w myśli politycznej.
 • Ma podstawowa wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich otoczeniu.b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi tłumaczyć/wyjaśniać zachowanie człowieka i grup społecznych w życiu publicznym.

 • Potrafi wykorzystać nabyta wiedze i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.
 • Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji politycznych.
 • Potrafi tłumaczyć treści przekazu medialnego stosując nabyta wiedze.
 • Rozumie relacje miedzy człowiekiem i grupami społecznymi a instytucjami politycznymi oraz potrafi dostrzec oczekiwania społeczne. Posiada umiejętność rozwiazywania nowych problemów poprzez zastosowanie nabytej wiedzy.
 • Potrafi zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny zjawisk o charakterze politycznym oraz realizowania zadań w rzeczywistości politycznej.
 • Potrafi zastosować posiadana wiedze dla rozstrzygania problemów i dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
 • Potrafi zastosować posiadana wiedze do elementarnej analizy konkretnych problemów. Potrafi zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności potrafi:
  • porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodna konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowana specjalnością;
  • na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowana dyscyplina.
  • posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i  przeciw;
  • samodzielnie przygotować i wygłosić prezentacje ustna przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowana specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw.
 • Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.c) Kompetencje społeczne

 • Po ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę rozwoju zawodowego wynikająca z dynamiki rzeczywistości.
 • Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym, posiada doświadczenia w pracy zespołowej oraz przyjmowaniu różnych ról w grupie. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu.
 • Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia. Dostrzega zalety i wyzwania pluralizmu opinii oraz intelektualnej dyskusji.
 • Nabył kompetencje pozwalające mu organizować prace w sposób umożliwiający realizacje zleconych zadań.
 • Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy oraz działalności zawodowej i publicznej.
 • Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Politologia posiada ogólną wiedzę humanistyczną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwent otrzymał przygotowanie w zakresie umiejętności analizowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym, dającej także możliwość prowadzenia pracy naukowej. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach społecznych i gospodarczych, szkolnictwie oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku politologia studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r.

Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 146/2015 Rady WNHiS UKSW z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku politologia studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Politologia III rokECTSwykćwkonleksemsemliwfzal
Administracja publiczna3 lub 4 lub 230e
Administracja publiczna1 lub 2zal
Antropologia polityczna3 lub 2 lub 4e
Demografia społeczna3 lub 230e
Demografia społeczna2zal
Elity polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej430zoc
UE jako aktor stosunków międzynarodowych3zoc
Finanse Unii Europejskiej - do wyboru3 lub 4zoc
Gender i polityka2zoc
Instytucje pomocy społecznej3 lub 2zoc
Marketing polityczny2 lub 3 lub 430zoc
Międzynarodowa polityka ludnościowa3 lub 2 lub 115zoc
Międzynarodowe stosunki gospodarcze3 lub 230zoc
Organizacja i zarządzanie4 lub 330e
Polityka lokalna w Polsce2zoc
Etyka dyplomatyczna i konsularna2 lub 330zoc
Polityka państwa wobec rodziny2 lub 3zoc
Studium Generale Europa18zal
Seminarium licencjackie9zal
Samorząd i polityka lokalna2 lub 330zoc
Seminarium licencjackie3 lub 10 lub 2 lub 9 lub 430zoc
System polityczny Unii Europejskiej6 lub 4 lub 330zoc
Współczesne Bałkany2zoc
Wprowadzenie do polityk europejskich4 lub 3zoc
Wykłady specjalistyczne dla PMiIE i PSiG (politologia I st.) 2015/201619
WS-PO-PSiG19
WS-PO-Prakt5
Seminaria dla Politologii1360
Razem:811431503060

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski lub matematyka - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków politologia, europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1= 0,20

część ustna

p2=0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3= 0,20

p3=0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4= 0,40

p4=0,10

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

100

83

71

100

85

100

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: LAUREACI Olimpiady Teologii Katolickiej, Losów żołnierza i dziejów oręża polskiego,Olimpiady Historycznej, Olimpiady Filozoficznej,Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.