Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WK-KC-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa kościelnego oraz podstawowe wykształcenie z zakresu polskiego prawa świeckiego.  Na kierunku dostępne są dwie specjalności, wśród nich opisywana tutaj specjalizacja kanoniczno-cywilna.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w sądach i instytucjach kościelnych, kancelariach prawnych,urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych. Absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje, umiejętności i zdobyta wiedza pozwalają im na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Studenci mogą aktywnie działać w kołach naukowych na Wydziale oraz zdobywać doświadczenie prawnicze podczas praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Kanonicznego oraz w sądach kościelnych. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia studentom najlepszy kontakt z profesorami.  

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Specjalności: kanoniczno–cywilna oraz administracyjno–sądowa (kanoniczna).

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Prawo Kanoniczne zatwierdzone Uchwałą Nr 50/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23.04.2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo kanoniczne – jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.
Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nr 4.1./V/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/