Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne

Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FP-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Filologia polska I stopnia to studia licencjackie prowadzone w trybie stacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku znaleźć można specjalizację nauczycielską. Jej realizacja na I stopniu nie daje pełnych uprawnień, jednak umożliwia pracę w szkole podstawowej (za zgodą dyrektora placówki, w której absolwent będzie chciał podjąć pracę). Pełne kwalifikacje zapewnia dopiero realizacja specjalizacji na II stopniu (studia magisterskie). Na kierunku dostępne są poza tym moduły do wyboru: Komunikacja językowa: media, reklama, PR oraz Edytorstwo. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) oraz prasie.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia polska, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 51/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia polska I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Wstęp do językoznawstwa historycznego230zoc
Nauki pomocnicze230zoc
Język łaciński z elementami tradycji antycznej230zal
Język łaciński z elementami tradycji antycznej230e
Historia Polski230zal
Historia Polski230e
Wstęp do nauki o języku230e
Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka i fonologia)230zoc
Poetyka cz. I230zoc
Poetyka230zoc
Tradycja antyczna230zoc
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renasans - barok)230zoc
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze-renesans-barok)230zoc
Wstęp do filologii230zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Etyka130zoc
Lekcje tekstów dawnych230zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)330e
Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)230zoc
Kultura języka (poprawność leksykalna)30zoc
Analiza dzieła literackiego330zoc
Tradycja biblijna23030zoc
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renesans - barok)330e
Historia literatury polskiej - Oświecenie330e
Historia literatury polskiej - Oświecenie330zal
Historia literatury polskiej 1918-1945330zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:632705404560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia polska II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Historia filozofii230zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)230e
Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)230zoc
Gramatyka historyczna języka polskiego (fonetyka)230zoc
Poetyka cz. II2,530zoc
Historia literatury polskiej - Romantyzm230zal
Historia literatury polskiej - Romantyzm230zoc
Historia literatury polskiej - Literatura współczesna330e
Historia literatury polskiej - Literatura współczesna230zoc
Historia filozofii230e
Seminarium licencjackie330zal
Gramatyka historyczna języka polskiego (morfologia)330e
Gramatyka historyczna języka polskiego (morfologia)230zoc
Poetyka2,530e
Historia literatury polskiej - Romantyzm430e
Historia literatury polskiej - Romantyzm230zoc
Arcydzieła literatury światowej230zoc
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla II roku filologii polskiej15150zoc
Razem:622253301656030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/