Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca Socjalna > Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne

Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-PS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii). Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego. Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy. Zna wybrane systemy i instytucje pomocy społecznej w krajach europejskich. Wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się obecny system pomocy społecznej w Polsce i jak rozwijała się praca socjalna. Zna modele pomocy społecznej; zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej. Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju. Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk. Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne). Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy socjalnej. Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie prawa posiada klient pomocy społecznej. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych. Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności w odniesieniu do środowiska nowych mediów. Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności w odniesieniu do środowiska nowych mediów.

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie: Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej. Umie wskazać założenia różnych modeli pomocy społecznej oraz ocenić ich efektywność . Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności. Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji, organizacji społecznych. Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły). Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi stosując zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego, w tym w szczególności: a/ udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc, b/respektowania praw tych osób do po-szanowania ich godności osobistej, c/działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc, d/wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu od niej. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej. Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Umie stosować metody pracy socjalnej procesach pomocy, opieki, interwencji. Posiada umiejętności potrzebne w animowaniu procesu rozwoju osób i środowisk pozostających w obszarze działania pracy socjalnej oraz wspierać ich samodzielność. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy socjalnej. Przygotowuje prace pisemne i ustne w języku polskim (oraz wybranym obcym)dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej; ujmuje swoją wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi analizować treści różnego typu przekazu w tym przekazu medialnego i wykorzystywać go w działalności zawodowej. Analizuje przyczyny powstawania dysfunkcji, niedostosowania, niewydolności społecznej, przestępczości i innych przejawów dezorganizacji życia osób, grup i środowisk.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii. Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności. Potrafi wykorzystywać we współpracy z innymi i rozwijać własne umiejętności interpersonalne. Kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy. Jest przygotowanych do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym/ publicznym. Jest przygotowany do pełnienia roli rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora w pracy socjalnej. Prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego. Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym. Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych, ekonomicznych i politycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze obywatelskim, socjalnym, edukacyjnym. Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego. Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny. Dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent, zgodnie z zapisem Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (art. 116.1) ma prawo wykonywania pracy w zawodzie pracownik socjalny. Może podejmować zatrudnienie m.in. w instytucjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, placówkach opiekuńczo –wychowawczych, zakładach karnych w obszarze wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej (art.120), organach administracji rządowej i pozarządowej (art. 25). Posiada interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, prawa. Potrafi realizować zadania pracownika socjalnego, adekwatnie do sytuacji z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych narzędzi. Posiada kompetencje społeczne konieczne do wspierania osób w procesie ich radzenia sobie z trudnościami.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości i pozytywny wynik postępowania kwalifikacji na studia

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22.03.2012 . Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 159/2013 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 6.05.2013 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Praca socjalna I rokECTSwykćwkonlablekzal
Bezpieczeństwo i higiena pracy12 lub 330zoc
Charytatywna funkcja Kościoła13zoc
Filozofia społeczna1330e
Filozofia społeczna1330e
Historia pracy socjalnej12zoc
Historia pracy socjalnej12zoc
Katolicka nauka społeczna133030zoc
Katolicka nauka społeczna133030zoc
Obszary wykluczenia społecznego1330zoc
Obszary wykluczenia społecznego1330zoc
Podstawy ekonomii1330zoc
Psychologia ogólna13 lub 2 lub 430e
Pierwsza pomoc przedmedyczna12 lub 3zoc
Psychologia rozwoju człowieka1230e
Psychologia rozwoju człowieka1230e
Polityka społeczna1330e
Problemy społeczne współczesnej Europy12 lub 330zoc
Praca socjalna w wybranych krajach13zoc
Praca socjalna w wybranych krajach13zoc
Polityka społeczna - ćw.1330zoc
Pomoc społeczna1330zoc
Technologie informatyczne1230zoc
Technologie informatyczne1230zoc
Wstęp do filozofii13 lub 2e
Wprowadzenie do pedagogiki1330zoc
Wprowadzenie do pedagogiki1330zoc
Wprowadzenie do pracy socjalnej15 lub 2 lub 73030e
Wprowadzenie do pracy socjalnej - ćwiczenia13*30zoc
Wstęp do socjologii1330e
Wstęp do socjologii - ćw.1330zoc
Praktyka zawodowa specjalistyczna1zal
Wszystkie przedmioty językowe360
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla Pracy socjalnej stacjonarnej I r. I st.2TODOTODOTODO
Praktyki dla Pracy Socjalnej2TODOTODOTODO
Razem:693901202106060

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Praca socjalna II rokECTSwykćwkonlablekzal
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka12 lub 330e
Metodologia badań społecznych14 lub 2 lub 5 lub 330e
Metodologia badań społecznych - ćwiczenia12 lub 3zoc
Metodyka pracy socjalnej12 lub 330e
Metodyka pracy socjalnej - ćwiczenia12 lub 430zoc
Poradnictwo12 lub 430e
Podstawy psychologii klinicznej1230zoc
Prawo rodzinne i opiekuńcze12zoc
Prawo rodzinne i opiekuńcze12zoc
Pedagogika społeczna1230e
Pedagogika społeczna1230e
Pedagogika społeczna ćw.12 lub 330zoc
Pedagogika społeczna ćw.12 lub 330zoc
Poradnictwo ćw.12 lub 330zoc
Teorie pracy socjalnej13 lub 230e
Teorie pracy socjalnej13 lub 230e
Teorie pracy socjalnej - konwersatorium1zoc
Ochrona własności intelektualnej1115 lub 0zoc
Ochrona własności intelektualnej1115 lub 0zoc
Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej12 lub 330e
Wszystkie przedmioty językowe460
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla Pracy socjalnej stacjonarnej II r. I st.2TODOTODOTODO
Praktyki dla Pracy Socjalnej2TODOTODOTODO
Przedmioty seminaryjne dla Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla specjalizacji z Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Wychowanie fizyczne dla Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Razem:162401206060

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Praca socjalna III rokECTSwykćwkonlablekzal
Etyka społeczna13 lub 230e
Instytucje wsparcia społecznego1330e
Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej13 lub 430zoc
Prawa człowieka12 lub 330zoc
Projekt socjalny - ćwiczenia12 lub 330zoc
Warsztaty pracy socjalnej12 lub 330zoc
Współczesna rodzina polska12 lub 33030zoc
Komunikacja, mediacje, coaching12 lub 330zoc
Opieka paliatywna i hospicyjna1330zoc
Profilaktyka patologii społecznych1330e
Subkultury młodzieżowe1330e
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla Pracy socjalnej stacjonarnej III r. I. st.2TODOTODOTODO
Praktyki dla Pracy Socjalnej2TODOTODOTODO
Przedmioty seminaryjne dla Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla specjalizacji z Pracy socjalnej stacjonarnej2TODOTODOTODO
Razem:1218012060

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Kwalifikacja - stara matura:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

100

83

71

100

85

100

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: Finaliści olimpiad z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie