Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca Socjalna > Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne

Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-PS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotykającychwspółczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze, To profesja,która przygotowujedo pracy w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, organizacji usług społecznych oraz planowania działań pomocowych wobec jednostki, rodziny i społeczeństwa.

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa . Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środkówinterwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych.

Kierunek praca socjalna na UKSW zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczaniaw połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Na kierunkudostępne są moduły specjalizacyjne:

  • Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
  • Pomoc rodzinie z elementami terapii.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku praca socjalna na UKSWmoże podjąć pracę w:

  • ośrodkach pomocy społecznej
  • placówkach służby zdrowia
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • domach pomocy społecznej
  • zakładach karnych
  • organizacjach pozarządowych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent, zgodnie z zapisem Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U.2020.1876 t.j., art. 116) ma prawo wykonywania pracy w zawodzie pracownik socjalny. Może podejmować zatrudnienie m.in. w instytucjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, placówkach opiekuńczo –wychowawczych, zakładach karnych w obszarze wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej (art.120), organach administracji rządowej i pozarządowej (art. 25).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Praca socjalna II rokECTSwykćwkonlablek_nowprsemsemlizal
Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej330e
Metodologia badań społecznych330e
Poradnictwo63030e
Teorie pracy socjalnej330e
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Podstawy psychologii klinicznej330zoc
Pedagogika społeczna63030e
Metodyka pracy socjalnej73030e
Metodologia pisania prac dyplomowych630zoc
Praktyka zawodowa specjalizacyjna5160160zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej660zoc
Przedmioty specjalizacyjne dla Pracy Socjalnej stacjonarnej- Moduł 1112120zoc
Język polski akademicki2
Razem:6725528016560160

1 - lub moduł: Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Praca socjalna III rokECTSwykćwkonlablek_nowprsemsemlizal
Komunikacja, mediacja, coaching330zoc
Projekt socjalny330zoc
Seminarium licencjackie6303030zoc
Warsztaty pracy socjalnej330zoc
Instytucje wsparcia społecznego330e
Etyka społeczna33030zoc
Współczesna rodzina polska330e
Praktyka zawodowa specjalizacyjna5160160zoc
Seminarium licencjackie6303030zoc
Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej430zoc
Profilaktyka patologii społecznych330e
Opieka paliatywna i hospicyjna330zoc
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)530zoc
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej1960zoc
Przedmioty specjalizacyjne dla Pracy Socjalnej stacjonarnej- Moduł 1212120zoc
Razem:712103401801606060

1 - Student wybiera 2 wyłady monograficzne (jeden po polsku, drugi po angielsku)

2 - lub moduł: Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/