Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca Socjalna > Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne

Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-PS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotykającychwspółczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze, To profesja,która przygotowujedo pracy w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, organizacji usług społecznych oraz planowania działań pomocowych wobec jednostki, rodziny i społeczeństwa.

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa . Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środkówinterwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych.

Kierunek praca socjalna na UKSW zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczaniaw połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Na kierunkudostępne są moduły specjalizacyjne:

  • Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
  • Pomoc rodzinie z elementami terapii.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku praca socjalna na UKSWmoże podjąć pracę w:

  • ośrodkach pomocy społecznej
  • placówkach służby zdrowia
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • domach pomocy społecznej
  • zakładach karnych
  • organizacjach pozarządowych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent, zgodnie z zapisem Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U.2020.1876 t.j., art. 116) ma prawo wykonywania pracy w zawodzie pracownik socjalny. Może podejmować zatrudnienie m.in. w instytucjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, placówkach opiekuńczo –wychowawczych, zakładach karnych w obszarze wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej (art.120), organach administracji rządowej i pozarządowej (art. 25).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Praca socjalna III rokECTSwykćwkonlablek_nowprsemsemlizal
Komunikacja, mediacja, coaching330zoc
Projekt socjalny330zoc
Seminarium licencjackie6303030zoc
Warsztaty pracy socjalnej330zoc
Instytucje wsparcia społecznego330e
Etyka społeczna33030zoc
Współczesna rodzina polska330e
Praktyka zawodowa specjalizacyjna5160zoc
Seminarium licencjackie6303030zoc
Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej430zoc
Profilaktyka patologii społecznych330e
Opieka paliatywna i hospicyjna330zoc
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)530zoc
Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej1960zoc
Przedmioty specjalizacyjne dla Pracy Socjalnej stacjonarnej- Moduł 1212120zoc
Razem:712101801801606060

1 - Student wybiera 2 wyłady monograficzne (jeden po polsku, drugi po angielsku)

2 - lub moduł: Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/