Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka > Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne

Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-ERP-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Autorski program studiów I stopnia na kierunku Europeistyka zapewnia studentkom i studentom
odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje właściwe dla tego poziomu studiów
przewidziane w opisie efektów kształcenia oraz szczegółowo zoperacjonalizowane w programie studiów.

W toku studiów na Europeistyce zdobywa się w szczególności:

1. interdyscyplinarną wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych: studia bazują na dorobku takich dyscyplin naukowych jak: prawo,
stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia, kulturoznastwo;

2. pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej: szczególny nacisk położony zostaje na systemy instytucjonalnodecyzyjne,polityki unijne, oraz prawo i administrację UE;

3. umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno-kulturowych relacji: program wprowadza studentów w
zagadnienia społeczno-kulturowe charakterystyczne dla współczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie, ect.);

Program przewiduje ponadto możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (co roku do
wyboru przez studenta) oraz specjalizacje. W konsekwencji każdy student ma wpływ na szczegółowy profil swojego studium.Studenci europeistyki w ramach zajęć monograficznych moą korzystać z zajęc dydaktycznych oferowanych na innych kierunkach studiów w ramach UKSW, takich jak np. ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, administracja, prawo, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studiując Europeistykę w UKSW uzyskuje się i pogłębia umiejętności analityczne, eksplanacyjne i konceptualizacyjne, w szczególności orientację w rodzajach i treści unijnych przepisów, dróg i sposobów ich przyjmowania, jak również narodowej implementacji, kulturowych wymiarów procesów społeczno-politycznych, jak również umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych z UE. Student zdobywa również umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych ( również w niestandardowych sytuacjach), w tym umiejętnośc tworzenia opinii na podstawie niekompletnych  lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Studia uczą ponadto sprawnej komunikacji i negocjacji w języku polskim oraz w jednym z języków obcych ( w stopniu wymaganym do poziomu kształcenia). Absolwent potrafi również samodzielnie konstruować projekty badawcze.

Uzyskane wiedza,umiejętności i kompetencje powinny pozwolić absolwentom Europeistyki UKSW na samodzielne wykonywanie pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujacych z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego ( zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien również być przygotowany do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstarkcyjnego, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Europeistyka posiada ogólną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania UE i złożoności procesów związanych z integracją europejską. Poznaje działalność instytucji europejskich w tym prawne i finansowe mechanizmy ich funkcjonowania. Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w wielu branżach, jakkolwiek nasi absolwenci najlepiej przygotowani są do pracy w administracji publicznej, rządowej czy instytucjach unijnych oraz mediach, RP i dyplomacji.

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Europeistyka studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 179/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 179/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Europeistyka I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemzal
Wprowadzenie do europeistyki2,530zoc
Nauka o państwie i polityce - ćw.330zoc
Nauka o państwie i polityce330e
Nauka o prawie230zoc
Historia filozofii230zoc
Historia filozofii - ćw.230zoc
Wprowadzenie do ekonomii - ćw.230zoc
Wprowadzenie do ekonomii330e
Historia społeczna Europy330zoc
Historia najnowsza230e
Historia najnowsza - ćw.230zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania115zoc
Metodologia badań społecznych430zoc
Najnowsza historia polityczna Polski430e
Historia integracji europejskiej330zoc
Integracja gospodarcza w Europie330e
Zasady kompozycji pracy naukowej215zoc
Etyka330e
Podstawy prawa międzynarodowego1,515zoc
Polityka polska - współczesne wyzwania115zoc
Technologie informacyjne230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Wykład z zakresu nauk społecznych1460zoc
Język polski akademicki2
Razem:604051509060

1 - Student wybiera 2 przedmioty (po jednym w każdym semestrze). W semstrze zimowym: Psychologia społeczna lub Demografia społeczna; W semestrze letnim: Wprowadzenie do socjologii lub Polityka gospodarcza

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Europeistyka II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemzal
System instytucjonalny Unii Europejskiej230e
System instytucjonalny Unii Europejskiej - ćw.1,515zoc
Klasyczna myśl polityczna230e
Klasyczna myśl polityczna - ćw.230zoc
Proces decyzyjny w Unii Europejskiej230zoc
Tradycje ideowe Europy330zoc
Teorie integracji europejskiej330zoc
Wprowadzenie do prawa europejskiego330zoc
Międzynarodowe stosunki polityczne330e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych230e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.230zoc
Polska w Europie330zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Projekt / tutoring2,515zoc
Nowożytna myśl polityczna - w.230e
Nowożytna myśl polityczna - ćw.230zoc
Prawo Unii Europejskiej - w.230e
Prawo Unii Europejskiej - ćw.230zoc
Bezpieczeństwo kulturowe w Europie330e
Myśl społeczna Kościoła230zoc
System polityczny Unii Europejskiej230e
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Moduł zajęć do wyboru1103060
Razem:6325521027060

1 - Student wybiera 1 z 2 modułów: Moduł kulturowo-społeczny; Moduł administracyjny

Europeistyka III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemzal
Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych230e
Antropologia integracji europejskiej330zoc
Projekt / konferencja215zoc
Seminarium licencjackie430zoc
Seminarium licencjackie630zoc
Komunikowanie społeczne330e
Aktualne problemy integracji europejskiej330zoc
Praktyki zawodowe4120zal
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)530zoc
Moduł zajęć do wyboru12875120
Razem:601351521012060

1 - Student kontynuuje 1 z 2 modułów: Moduł kulturowo-społeczny; Moduł administracyjny

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski lub matematyka - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków politologia, europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1= 0,20

część ustna

p2=0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3= 0,20

p3=0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4= 0,40

p4=0,10

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują

LAUREACI Olimpiad: Teologii Katolockiej, Losów żolnierza i dziejów oręża polskiego, Historycznej,Filozoficznej,Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym