Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka > Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne

Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-ERP-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunkueuropeistyka jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych, pogłębionych o zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
i procesach zachodzących na naszym kontynencie.

Program wprowadza studentów w zagadnienia społeczno-kulturowe charakterystyczne dlawspółczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie, etc.).

Program przewiduje ponadto możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (co roku do wyboru przez studenta)
oraz specjalizacje. W konsekwencji
każdy student ma wpływ na szczegółowy profil swojego studium.

Europeistyka oferuje różnorodność zajęć od wykładów po tutoring – realizację projektów pod bezpośrednią opieką profesorską, dostęp do wykładów ogólnouczelnianych rozszerzających horyzonty, a także możliwość udziału w projektach badawczych i pomoc w realizacji praktyk zawodowych.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

·Kulturowo - społeczny

·Administracyjny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę  w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach
i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego. Absolwent powinien również być przygotowany do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Europeistyka studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Europeistyka I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Wprowadzenie do europeistyki330zoc
Nauka o państwie i polityce - ćw.330zoc
Nauka o państwie i polityce330e
Nauka o prawie230zoc
Historia filozofii230zoc
Historia filozofii - ćw.230zoc
Wprowadzenie do ekonomii - ćw.230zoc
Wprowadzenie do ekonomii330e
Historia społeczna Europy330zoc
Historia najnowsza230e
Historia najnowsza - ćw.230zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania115zoc
Metodologia badań społecznych430zoc
Najnowsza historia polityczna Polski430e
Historia integracji europejskiej330zoc
Integracja gospodarcza w Europie330e
Zasady kompozycji pracy naukowej215zoc
Etyka330e
Podstawy prawa międzynarodowego215zoc
Polityka polska - współczesne wyzwania115zoc
Technologie informacyjne230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Wykład z zakresu nauk społecznych1460zoc
Język polski akademicki2
Razem:614051509060

1 - Student wybiera 2 przedmioty (po jednym w każdym semestrze). W semstrze zimowym: Psychologia społeczna lub Demografia społeczna; W semestrze letnim: Wprowadzenie do socjologii lub Polityka gospodarcza

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Europeistyka II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
System instytucjonalny Unii Europejskiej230e
System instytucjonalny Unii Europejskiej - ćw.215zoc
Klasyczna myśl polityczna230e
Klasyczna myśl polityczna - ćw.230zoc
Proces decyzyjny w Unii Europejskiej230zoc
Tradycje ideowe Europy330zoc
Teorie integracji europejskiej330zoc
Wprowadzenie do prawa europejskiego330zoc
Międzynarodowe stosunki polityczne330e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych230e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.230zoc
Polska w Europie330zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Projekt / tutoring315zoc
Nowożytna myśl polityczna - w.230e
Nowożytna myśl polityczna - ćw.230e
Prawo Unii Europejskiej - w.230e
Prawo Unii Europejskiej - ćw.230e
Bezpieczeństwo kulturowe w Europie330e
Myśl społeczna Kościoła230zoc
System polityczny Unii Europejskiej230e
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Moduł zajęć do wyboru1103060
Razem:6425521027060

1 - Student wybiera 1 z 2 modułów: Moduł kulturowo-społeczny; Moduł administracyjny

Europeistyka III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych230e
Antropologia integracji europejskiej230zoc
Projekt / konferencja215zoc
Seminarium licencjackie43030zoc
Seminarium licencjackie63030zoc
Komunikowanie społeczne330e
Aktualne problemy integracji europejskiej330zoc
Praktyki zawodowe4120zoc
UKSW-PO-H-1530zoc
Moduł zajęć do wyboru12875120
Razem:59135152101206060

1 - Student kontynuuje 1 z 2 modułów: Moduł kulturowo-społeczny; Moduł administracyjny

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/