Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Prawo > Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WP-PRZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Studia prawnicze są studiami jednolitymi (nie są studiami dwustopniowymi) oraz studiami uniwersalnymi (przygotowującymi jednakowo do wszystkich zawodów prawniczych).

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej (Policji i innych służbach mundurowych; organach administracji skarbowej; agendach państwowych; instytucjach Unii Europejskiej), jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent kończący ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do rozumienia i stosowania prawa. Posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Absolwent jest przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

Studenci Wydziału wiedzę teoretyczną uzyskaną na zajęciach dydaktycznych mogą wykorzystać w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz zapoznają się z pracą m.in. ławników, kuratorów i referendarzy.

Program nauczania prawa na Wydziale przewiduje także możliwość poszerzenia ogólnej wiedzy o informacje specjalistyczne wykładane podczas licznych monografów i konwersatoriów prowadzonych także w językach obcych. Program studiów uwzględnia również zajęcia z informatyki dla prawników.

Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Prawo zatwierdzone Uchwałą Nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą Uchwałę nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 215/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek - Lektorat języków nowożytnych
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.