Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna (WK-SK-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem stopnia magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej, a także w niektórych gałęziach administracji państwowej i samorządowej oraz na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego. Posiada również znaczące przygotowanie do kontynuowania studiów na kierunkach prawo i administracja.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością kanoniczno-cywilną serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

Wiedza

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła; posiada także pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego; posiada również pogłębioną wiedzę z wybranych gałęzi prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego i z wybranych gałęzi obowiązującego prawa w Polsce w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawno-kanonicznych, prawnych lub mieszanych; prawidłowej interpretacji procesów prawno-kanonicznych i prawnych; przygotowywania prac dotyczących problematyki prawa kanonicznego i prawa (z wybranych gałęzi) oraz obu porządków prawnych.

Kompetencje

Po ukończeniu studiów Absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawno-kanonicznych, prawnych i mieszanych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązywania; przekonaniem o potrzebie ustawicznego kształcenia się.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Wydział Prawa Kanonicznego obejmujący dwie specjalności: kanoniczną i kanoniczno-cywilną, kształci przyszłych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego oraz daje podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa świeckiego. Specjalność kanoniczna przeznaczona jest dla absolwentów studiów teologicznych. Zasadniczy trzon przedmiotów wykładanych w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej odpowiada dziedzinom wykładanym na innych wydziałach prawa, funkcjonujących na polskiech uniwersytetach. Tym samym absolwenci wydziału Prawa Kanonicznego zdobywają tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego. Absolwenci Wyziału Prawa Kanonicznego zdobywają przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych na gruncie prawa kościelnego.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Prawo Kanoniczne zatwierdzone Uchwałą Nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21.05.2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Kanonicznego.
Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nr 3.4/VI/2013 z dnia 25.06.2013 roku (w sprawie zatwierdzenia programu studiów WPK oraz planów studiów dla specjalności kanonicznej (administracyjnej i sądowej) i kanoniczno-cywilnej) w związku z Uchwałą Rady Wydziału Nr 4.1./V/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo Kanoniczne III rokECTSwykwyk_monćwsemzal
Kuria Rzymska430 lub 1515zal
Dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceńzal
Filozofia prawa8e
Powszechna historia prawa kanonicznego730 lub 4530 lub 15e
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego84530e
Procedura odejścia z instytutu zakonnego3zoc
Normy ogólne prawa kanonicznego83015 lub 22 lub 30e
Prawo cywilne- część ogólna23030e
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe4e
Prawo rzymskie2zal
Prawo rzymskie2e
Teologia prawa kanonicznego6 lub 5e
Teoria prawa kanonicznego5e
Ustrój Kościoła powszechnego3e
Prawo wyznaniowe2e
Wstęp do prawoznawstwa2 lub 44530e
Inne1TODOTODOTODO
Razem:58150105

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo Kanoniczne IV rokECTSwykwyk_monćwsemzal
Nauczycielskie zadania Kościoła4e
Nauczycielskie zadania Kościoła4e
Kanoniczne prawo małżeńskie53030zal
Kanoniczne prawo małżeńskie53030zal
Kanoniczne prawo małżeńskie2 lub 5e
Postępowanie sądowe w ogólności3e
Postępowanie sądowe w ogólności3e
Prawo Państwa Watykańskiego (wykład monograficzny)1zoc
Kanoniczny proces sporny230zal
Kanoniczny proces sporny230zal
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego53030e
Sakramenty w prawie kanonicznym3e
Sakramenty w prawie kanonicznym5e
Dobra doczesne Kościoła230e
Dobra doczesne Kościoła230e
Kult Boży, czasy i miejsca święte230zoc
Kult Boży, czasy i miejsca święte230zoc
Obowiązki i uprawnienia wiernych4e
Obowiązki i uprawnienia wiernych4e
Prawo rodzinne6e
Prawo rodzinne6e
Ustrój Kościoła powszechnego3e
Ustrój Kościoła partykularnego4e
Razem:7727090

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p1 = 0,20
p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p2 = 0,15
p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy
albo rozszerzony

p3 = 0,30
p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3

gdzie:

  • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
  • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
  • W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
    • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
    • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
    • p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość

Kwalifikacja - stara matura:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100
ocena 5 = 90
ocena 4 = 70
ocena 3 = 50
ocena 2 = 30

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100
ocena 4 = 70
ocena 3 = 40

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

cześć pisemna

p1 = 0,20

cześć ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

cześć ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

cześć pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS,

geografia, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3 + p4 W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczna jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Szczegóły patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/57

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Szczegóły patrz na stronie: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/35

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: LAUREACI I FINALIŚCI 1. I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym; 2. I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej; 3. II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. 4. Konkursu Prawa Kanonicznego