Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo > Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WP-PRZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji, kończące się uzyskaniem stopnia magistra.

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na w wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów

a)Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu d przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w historii Polski i świata,
 • Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne,
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących,
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym,
 • Ma wiedzę o poglądach, doktrynach i prądach filozoficznych, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji,
 • Ma wiedzę na temat podstawowych zasad i pojęć prawa własności przemysłowej i intelektualnej przez pryzmat regulacji międzynarodowych,
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych.

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,
 • Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,
 • Posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych,
 • Posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze,
 • Posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie,
 • Potrafi samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postępowania przed organami międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej,
 • Potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym,
 • Potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
 • Posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym,
 • Posiada umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich),
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych,
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne,
 • Potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie,
 • Prawidłowo łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Prawo zatwierdzone Uchwałą Nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą Uchwałę nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 168/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek - Lektorat języków nowożytnych
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.