Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna (WK-SK-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa kościelnego oraz podstawowe wykształcenie z zakresu polskiego prawa świeckiego.  Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje, wśród nich opisywana tutaj: specjalizacja administracyjno-sądowa. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w sądach i instytucjach kościelnych, kancelariach prawnych,urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych. Absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje, umiejętności i zdobyta wiedza pozwalają im na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Studenci mogą aktywnie działać w kołach naukowych na Wydziale oraz zdobywać doświadczenie prawnicze podczas praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Kanonicznego oraz w sądach kościelnych. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia studentom najlepszy kontakt z profesorami.  

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Specjalności: kanoniczno–cywilna oraz administracyjno–sądowa (kanoniczna).

Zapraszamy!

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Prawo Kanoniczne zatwierdzone Uchwałą Nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21.05.2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Kanonicznego.
Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nr 3.4/VI/2013 z dnia 25.06.2013 roku (w sprawie zatwierdzenia programu studiów WPK oraz planów studiów dla specjalności kanonicznej (administracyjnej i sądowej) i kanoniczno-cywilnej) w związku z Uchwałą Rady Wydziału Nr 4.1./V/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo Kanoniczne I rokECTSwykćwkonlek_nowlek_staprsemzal
Antropologia filozoficzna i metafizyka230zoc
Etyka330zoc
Wprowadzenie do Pisma Świętego230zoc
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)230zoc
Wstęp do prawoznawstwa44530e
Informatyka dla prawników i kanonistów230zoc
Metodologia prawa kanonicznego230zoc
Powszechna historia prawa kanonicznego74530e
Łacina230zal
Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce230zoc
Eklezjologia230zoc
Sakramentologia ogólna i szczegółowa230zoc
Logika prawnicza43015e
Prawo rzymskie74530e
Historia prawa kanonicznego w Polsce43015e
Łacina230zal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wykłady monograficzne 1-5 rok330
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:574652101560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Prawo Kanoniczne III rokECTSwykćwkonlek_nowlek_staprsemzal
Teologia prawa kościelnego43030e
Ustrój Kościoła powszechnego53030e
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia43030e
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe43030e
Kanoniczne prawo małżeńskie53030e
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego43030e
Dobra doczesne Kościoła330e
Kult Boży, czasy i miejsca święte330zoc
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej31515zoc
Penitencjaria Apostolska31515zoc
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych230zoc
Trybunał Roty Rzymskiej21515zoc
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)53030e
Kanoniczne prawo małżeńskie53030e
Procedura odejścia z instytutu zakonnego31515zoc
Kuria Rzymska43015zal
Wykłady monograficzne 1-5 rok330
Razem:62450315

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/