Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria środowiska > Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne

Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WB-IS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, realizowania i utrzymania infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych; wykorzystywania informacji do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji inżynieryjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej i innych rurociągów przesyłowych, oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w tym ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji; nagłego reagowania na sytuacje wymagające interwencji dotyczących katastrof środowiskowych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej; firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych; własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Inżynieria środowiska II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 39/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 36/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Technologie gospodarki cyrkulacyjnej I rokECTSwykćwkonlabprprojsemzal
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieriskich115e
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich230zoc
Gospodarka o obiegu zamkniętym230e
Gospodarka o obiegu zamkniętym230zoc
Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska360zoc
Laboratorium technologii środowiskowych230zoc
Analiza finansowa inwestycji230zoc
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle115e
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle115zoc
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle115zoc
Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie115e
Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie115zoc
Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie115zoc
Język angielski w inżynierii środowiska23030zal
Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce230zoc
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój130zoc
Współczesne rozwiązania instalacyjne w energooszczędnym budownictwie115zoc
Praktyki8240zal
Przedmioty do wyboru dla I r. II stopnia IS - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej221201053075
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)1560zoc
Język polski akademicki2
Razem:613002556060240165

1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/