Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria środowiska > Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne

Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WB-IS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, realizowania i utrzymania infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych; wykorzystywania informacji do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji inżynieryjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej i innych rurociągów przesyłowych, oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w tym ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji; nagłego reagowania na sytuacje wymagające interwencji dotyczących katastrof środowiskowych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej; firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych; własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Inżynieria środowiska II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 39/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 36/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Technologie gospodarki cyrkulacyjnej I rokECTSwykćwkonlabprprojsemzal
Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle115e
Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle115zoc
Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle115zoc
Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska 1230zoc
Gospodarka o obiegu zamkniętym230e
Gospodarka o obiegu zamkniętym230zoc
Laboratorium technologii środowiskowych230zoc
Analiza finansowa inwestycji230zoc
Współczesne rozwiązania instalacyjne w energooszczędnym budownictwie115zoc
BAT i pozwolenia zintegrowane115zoc
BAT i pozwolenia zintegrowane115zoc
Audyty energetyczne1230zoc
Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy115e
Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy115zoc
Zrównoważony rozwój w aspekcie trwałości gospodarki115zoc
Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zdegradowanych115zoc
Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zdegradowanych230zoc
Praktyki zawodowe12360zal
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich215e
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich230zoc
Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie230e
Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie230zoc
Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska 2230zoc
Język angielski w inżynierii środowiska230zal
Seminarium dyplomowe330zoc
Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce230zoc
Pozwolenia, zezwolenia, koncesje w gospodarce odpadami115e
Pozwolenia, zezwolenia, koncesje w gospodarce odpadami230zoc
Innowacyjne metody oczyszczania wody230zoc
Nowoczesne metody pomiarowe w inżynierii środowiska115zoc
Nowoczesne metody pomiarowe w inżynierii środowiska230zal
Biomonitoring środowiska miejskiego115zoc
Badanie szczelności budynków115zoc
Język polski akademicki2
Razem:63210270606036010530

1 - lub Kosztorysowanie

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/