Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria środowiska > Inżynieria Środowiska - studia I stopnia stacjonarne

Inżynieria Środowiska - studia I stopnia stacjonarne (WB-IS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3,5 roku
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku inżynieria srodowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w: specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej; firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych; własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska. Dodatkowo, studia na kierunku Inżynieria środowiska przygotują do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Przyznawane kwalifikacje:

inżynier

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Inżynieria środowiska I stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 39/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 38/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Inżynieria Środowiska I rokECTSwykćwkonlablek_nowprprojsemzal
Matematyka230e
Matematyka345zoc
Podstawy systemów informacji geograficznej230zoc
Podstawy nauk o Ziemi230e
Podstawy nauk o Ziemi230zoc
Fizyka230e
Fizyka115zoc
Biologia środowiska230e
Biologia środowiska115zoc
Biologia środowiska115zoc
Ochrona środowiska115zoc
Ochrona środowiska115zoc
Rysunek techniczny i geometria wykreślna115zoc
Geodezja i fotogrametria115zoc
Geodezja i fotogrametria230zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Statystyka w inżynierii środowiska115zoc
Statystyka w inżynierii środowiska230zoc
Informatyka115zoc
Informatyka230zoc
Chemia230e
Chemia230zoc
Chemia230zoc
Fizyka230zoc
Mechanika płynów230e
Mechanika płynów230zoc
Informatyczne podstawy projektowania230zoc
Praktyka zawodowa 18240zoc
Przedmioty do wyboru dla I roku inżynierii środowiska745301515zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:6425531560906024060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Inżynieria Środowiska II rokECTSwykćwkonlablek_nowprprojsemzal
Materiałoznawstwo115zoc
Materiałoznawstwo115zoc
Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery115zoc
Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery230zoc
Technologie w inżynierii środowiska230e
Technologie w inżynierii środowiska230zoc
Technologie energetyczne230e
Termodynamika techniczna230e
Termodynamika techniczna230zoc
Chemia środowiska115e
Chemia środowiska23030zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Prawo budowlane i ochrony środowiska230zoc
Podstawy budownictwa115zoc
Podstawy budownictwa115zoc
Gospodarka wodna230zoc
Gospodarka wodna115zoc
Gospodarka wodna115zoc
Mechanika i wytrzymałość materiałów230e
Mechanika i wytrzymałość materiałów230zoc
Praktyka zawodowa 28240zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty dla II roku inżynierii środowiska - moduł Odnawialne źródła energii161057560zoc
Razem:6134530015906024045

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/