Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia II stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie - studia II stopnia stacjonarne (WSR-NR-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, prawa kanonicznego, medycyny, filozofii, antropologii, teologii oraz nauk o zdrowiu.

Wykładowcami naszego kierunku są specjaliści ze wszystkich wymienionych dziedzin, co daje kierunkowi nauki o rodzinie niezwykły wymiar interdyscyplinarności i zapewnia studentom szerokie przygotowanie do przyszłej roli zawodowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

W programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty: 

 • z pedagogiki: Wychowanie dziecka w rodzinie; Migracje a wsparcie rodziny; Współczesne nurty i kierunki w wychowaniu; Coaching w pracy z rodzinami;
 • z socjologii i ekonomii: Współczesna rodzina polska; Zarządzanie budżetem domowym; Metody i techniki prowadzenia negocjacji i mediacji;Socjologia problemów rodzinnych i społecznych;
 • z psychologii: Psychologia miłościDiagnoza i terapia problemów w rodzinieKonflikt w rodzinie; Psychologia stosowana małżeństwa i rodziny; Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – warsztaty; Trening asertywności;
 • z nauk o zdrowiu: Samowychowanie zdrowotne i profilaktykaRodzina wobec uzależnieńMetody rozpoznawania płodności;
 • z aksjologii i teologii: Teologia ciałaTeologia praktyczna małżeństwa i rodziny; Etyka w mediacjach i negocjacjach lubZagadnienia etyczne w pracy coacha rodzinnego.

Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. 

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia II stopnia:

1) mediacje i negocjacje,

2) coaching rodzinny,

3) duszpasterstwo rodzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Nauk o rodzinie posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2020.0.821 t.j.) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2020.1876 t.j.), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), kuratora społecznego, mediatora, pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną zmienioną Uchwałą Nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 26/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z dnia 20 czerwca 2017r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Nauki o rodzinie - I rokECTSwykćwkonsemsem_mgrzal
Wybrane problemy myśli pedagogicznej23030e
Wychowanie i opieka nad dzieckiem330e
Pedagogika resocjalizacyjna330e
Migracje a wsparcie rodziny330zoc
Psychologia stosowana małżeństwa i rodziny330zoc
Współczesna rodzina polska330zoc
Biomedyczne aspekty rodzicielstwa230zoc
Podstawy andragogiki330zoc
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień330e
Diagnoza i pomoc w problemach rozwojowych dziecka330zoc
Współczesne nurty i kierunki w wychowaniu330e
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych430zoc
Socjologia problemów rodzinnych i społecznych230zoc
Demografia115zoc
Zarządzanie budżetem domowym230e
Promocja zdrowia w rodzinie i społeczeństwie230zoc
Seminarium magisterskie83030 lub 5zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych1630-60e
Przedmiot do wyboru z zakresu etyki2215zoc
Moduł do wyboru3230e
Język polski akademicki4
Razem:6018012024030

1 - Do wyboru w semestrze zimowym 2 wykłady z 3 w języku polskim: Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny, Biblijne fundamenty teologicznej atropologii miłości, Duchowość życia rodzinnego lub wykład w j. angielskim (30h, 6 ects).

2 - Do wyboru w semestrze zimowym 1 wykład z 2: Wybrane zagadnienia bioetyczne, Etyka rodzicielstwa wg aksjologii Jana Pawła II.

3 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Mediacje i negocjacje, Coaching rodzinny.

4 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Nauki o rodzinie - II rokECTSwykćwkonsemsem_mgrzal
Pedagogika resocjalizacyjna30e
Konflikt w rodzinie345zoc
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi330zoc
WSR-NR-D-PORO2
Podstawy statystyki komputerowej115zal
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące rodziny230zoc
Opieka geriatryczna w rodzinie115zoc
Psychologia miłości330e
WSR-NR-D-PRN
WSR-NR-S-PRK
Adopcja i system pieczy zastępczej230zoc
WSR-NR-2D20
Seminarium magisterskie146030 lub 5zoc
Konwersatorium w języku obcym do wyboru1315zoc
Przedmiot do wyboru z zakresu nauk o zdrowiu1330zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych2330e
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk o kulturze i religii3330zoc
Moduł do wyboru4169060zoc
Razem:576013528560

1 - Do wyboru w semestrze zimowym.

2 - Do wyboru w semestrze letnim 1 wykłady z 4: Teologia kobiety wg Jana Pawła II, Przygotowanie do małżeństwa wg Jana Pawła II, Kościelne prawo małżeńskie, Wykład w języku angielskim.

3 - Do wyboru w semestrze letnim 1 z 2: Kobiecość i męskość w kulturze, Obrzędowość w rodzinie.

4 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Mediacje i negocjacje, Coaching rodzinny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/