Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy - full-time first cycle studies

Philosophy - full-time first cycle studies (WF-FI-N-1)

(in Polish: Filozofia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i wybranych zagadnień. Absolwent studiów z filozofii nie tylko potrafi krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwent jest w stanie analizować i oceniać wybrane zjawiska społeczne i kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szanse zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.), jak i rozwinąć swoje zainteresowania na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Specyfika studiów pozwala studentowi na wybór interesujących go wykładów na pierwszym lub drugim roku. Oprócz tego na drugim i trzecim roku student wybiera wykłady specjalistyczne (fakultatywne, monograficzne oraz konwersatoria) z zakresu dziedzin filozofii, w których zamierza się rozwijać. Student sam decyduje o toku studiów, specjalizując się w wybranym kierunku. Bogata oferta wykładów kierunkowych jak i ogólnouczelnianych umożliwia mu zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i szczegółowej. Student realizuje w trakcie studiów praktyki kierunkowe, które pozwalają mu rozwinąć wybrane umiejętności i kompetencje.

Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych.

Studia na kierunku filozofia pozwalają na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Kierunek oferuje ścieżkę studiów dla studentów szczególnie uzdolnionych, a także studia z filozofii po angielsku. Studenci mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie, reklamie, mediach, instytucjach publicznych albo kontynuować pracę naukową.

Specjalizacje:

Student może wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku filozofia na UKSW można pracować m.in. w:  

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course Philosophy first cycle approved pursuant to the resolution 49/2015 of the UKSW's Senate on 23.04.2015. The curriculum and program of education defined by Resolution No.1-3/5/2017 of the Council of the Christian Philosophy Faculty of 11.05.2017 on the approval of the study program in the field of philosophy, full-time first-cycle studies.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/