Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew) (WT-SOP-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 03.04.2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz.MEN.2019.9) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
wyk_mon - Wykład monograficzny
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
konf - Konferencja
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
tra - Translatorium
war - Warsztaty
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 1 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Muzyka kościelna115zoc
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego)360zoc
Emisja głosu115zoc
Historia Kościoła do roku 692115zoc
Wychowanie fizyczne015 lub 30zal
Metafizyka330e
Metafizyka115kol
Historia Kościoła do roku 692330e
Wstęp do filozofii21515kol
Język łaciński23060kol
Historia filozofii - Starożytność330e
Personalizm św. Jana Pawła II16zoc
Studium wybranych pism Założyciela230zoc
Liturgika- historia i teologia liturgii115zoc
Urbanitas sacerdotalis115zoc
Logika115zoc
Historia i geografia biblijna330kol
Język angielski230kol
Wstęp do teologii330kol
Jana Pawła II teologia ciała18zoc
Logika315e
Język włoski030303030m
Język angielski230e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji0,58zal
Psychologia ogólna430e
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?28zal
Wstęp ogólny do Pisma Świętego230kol
Etyka330e
Pedagogika330e
Psychologia ogólna-Osobowość człowieka230kol
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Razem:57,5383153020361590303060308
Teologia ogólna 2 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Historia Kościoła (lata 692-1648)330e
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego)360kol
Emisja głosu115zoc
Historia Kościoła (lata 692-1648)115zoc
Muzyka kościelna115kol
Wychowanie fizyczne015zal
Historia filozofii - Średniowiecze330e
Język łaciński260 lub 30kol
Teoria poznania330e
Forum Prefektyów Studiów0,252zoc
Antropologia filozoficzna115zoc
Liturgika-historia i teologia liturgii230e
Ogólna metodologia nauk115e
Religiologia230kol
Antropologia filozoficzna330e
Ogólna metodologia nauk115zoc
Filozofia Boga330e
Podstawy edukacji medialnej230kol
Psychologia rozwojowa33030kol
Filozofia przyrody330e
Homiletyka-Publiczne czytanie115zal
Liturgika-znaki i symbole liturgiczne230 lub 15kol
Dydaktyka330e
Język włoski030303030m
Wprowadzenie do teologii230kol
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Razem:47,25375301806230303015
Teologia ogólna 3 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Wychowanie fizyczne015 lub 30zal
Muzyka kościelna115zoc
Historia filozofii - Nowożytność330e
Historia Kościoła (1648-2010)115zoc
Historia Kościoła (1648-2010)330e
Język grecki11515kol
Język łaciński23030kol
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus330e
Psychologia ogólna430e
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus015zal
Etyka330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji0,58zal
Psychologia ogólna-Osobowość człowieka230kol
Wstęp ogólny do Pisma Świętego230kol
Pedagogika330e
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?28zal
Język angielski230e
Język włoski030303030m
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Studium wybranych pism Założyciela230zoc
Liturgika- historia i teologia liturgii115zoc
Personalizm św. Jana Pawła II16zoc
Logika115zoc
Historia i geografia biblijna330kol
Jana Pawła II teologia ciała18zoc
Logika315e
Razem:45,533830128660304545308
Teologia ogólna 4 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Wychowanie fizyczne015zal
Muzyka kościelna115kol
Historia filozofii115zal
Język grecki115kol
Historia filozofii - współczesne kierunki215kol
Filozofia przyrody330e
Liturgika-znaki i symbole liturgiczne230 lub 15kol
Filozofia Boga330e
Teologia fundamentalna-Eklezjologia330e
Podstawy edukacji medialnej230kol
Homiletyka-Publiczne czytanie115zal
Język łaciński23030kol
Dydaktyka330e
Psychologia rozwojowa33030kol
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Razem:282257530304515
Teologia ogólna 5 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Język łaciński23030kol
Liturgika-Uświęcenie czasu115zoc
Muzyka kościelna115zoc
Prawo kanoniczne-wprowadzenie; I Ks. KPK330e
Teologia moralna - ogólna330kol
Proseminarium430zal
Jana Pawła II teologia ciała18zoc
Teologia dogmatyczna-Trynitologia330e
Socjologia religii230e
Pismo Święte-Pięcioksiąg260 lub 30e
Personalizm św. Jana Pawła II16zoc
Teologia dogmatyczna-Chrystologia230e
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana330 lub 15e
Katolicka nauka społeczna115kol
Teologia duchowości230kol
Teologia apostolstwa115 lub 30kol
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana115zoc
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?28zal
Prawo SAC i wyzwania Kościoła XXI w.330e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus015zal
Patrologia-Okres przednicejski330kol
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna315kol
Pismo Święte - Ewangelie Synoptyczne345e
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus330e
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna115zal
Język angielski030kol
Teologia dogmatyczna-Stworzenie330e
Pismo Święte-Kroniki Machabejskie, Dydaktyczne330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji0,58zal
Razem:61,545830986303030308
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Liturgika-Uświęcanie czasu115kol
Teologia moralna - ogólna330e
Muzyka kościelna130 lub 15kol
Prawo kanoniczne - II i III Ks. KPK330e
Proseminarium430zal
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia230e
Katolicka nauka społeczna-Wstęp; człowiek w społeczeństwie215e
Pismo Święte-Pięcioksiąg115kol
Język łaciński23030e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia115zoc
Forum Prefektyów Studiów0,252zoc
Pismo Święte-Pięcioksiąg260 lub 30e
Teologia duchowości230kol
Język łaciński23030kol
Liturgika-Liturgia Godzin015zal
Liturgika115zal
Pismo Święte-Teologia biblijna330e
Pismo Święte - Ewangelie synoptyczne115zal
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii015zal
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii315kol
Pismo Święte-Księgi Prorockie330e
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Teologia dogmatyczna-Antropologia teologiczna - Charytologia330e
Teologia fundamentalna-Eklezjologia330e
Patrologia-Okres ponicejski230e
Razem:46,253451202606030
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia115zoc
Muzyka kościelna115zoc
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia230e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Pismo Święte-Kroniki Machabejskie, Dydaktyczne330e
Misjologia230kol
Homiletyka-przygotowanie świadectw i rekolekcji045 lub 30kol
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna115zal
Prawo SAC i wyzwania Kościoła XXI w.330e
Pismo Święte - Ewangelie Synoptyczne345e
Patrologia-Okres przednicejski330kol
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna315kol
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?28zal
Teologia pastoralna230kol
Teologia dogmatyczna-Stworzenie330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji0,58zal
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Prawo kanoniczne; IV, V Ks. KPK330e
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie115zal
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie330e
Jana Pawła II teologia ciała18zoc
Personalizm św. Jana Pawła II16zoc
Teologia dogmatyczna-Trynitologia330e
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana330 lub 15e
Prawo kanoniczne-VI, VII Ks. KPK330e
Homiletyka115 lub 30zoc
Seminarium naukowe z teologii dogmatycznej i fundamentalnej73030zoc
Katechetyka fundamentalna230kol
Seminarium rok IVzoc
Teologia apostolstwa115 lub 30kol
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana115zoc
Katolicka nauka społeczna115kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Teologia duchowości230kol
Socjologia religii230e
Pismo Święte-Pięcioksiąg260 lub 30e
Homiletyka fundamentalna315 lub 30kol
Razem:76,556330113630308
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Liturgika-Sakramenty i sakramentalia230zoc
Muzyka kościelna115kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie330e
Teologia apostolstwa230kol
Pismo Święte-Teologia biblijna330e
Pismo Święte-Księgi Prorockie330e
Teologia pastoralna-szczegółowa215 lub 30kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie115zal
Prawo kanoniczne-Małżeńskie330e
Pismo Święte - Ewangelie synoptyczne115zal
Zbiorowa emisja głosu13030zal
Homiletyka fundamentalna315 lub 30kol
Teologia dogmatyczna-Antropologia teologiczna - Charytologia330e
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii015zal
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii315kol
Patrologia-Okres ponicejski230e
Katechetyka materialna230kol
Pismo Święte-Pięcioksiąg260 lub 30e
Teologia duchowości230kol
Pismo Święte-Listy Katolickie, Apokalipsa330e
Duchowość małżeńska i rodzinna w ujęciu Jana Pawła II330kol
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia230e
Prawo kanoniczne-wyznaniowe330e
Forum Prefektyów Studiów0,252zoc
Ekumenizm330e
Pismo Święte-Pięcioksiąg115kol
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia115zoc
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Katolicka nauka społeczna-Wstęp; człowiek w społeczeństwie215e
Razem:60,25510301202
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Katechetyka115zoc
Muzyka kościelna115zoc
Liturgika-Eucharystia330e
Hospitacje i praktyki dydaktyczno-katechetyczne230zal
Oligofrenopedagogika215e
Personalizm św. Jana Pawła II16zoc
Technologia informacyjna01530zal
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana115zoc
Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie115zoc
Katechetyka fundamentalna230kol
Teologia dogmatyczna-Trynitologia330e
Pismo Święte-Pięcioksiąg260 lub 30e
Ochrona własności intelektualnej215zoc
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Jana Pawła II teologia ciała18zoc
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana330 lub 15e
Prawo kanoniczne-VI, VII Ks. KPK330e
Seminarium naukowe z teologii dogmatycznej i fundamentalnej73030zoc
Prawo SAC i wyzwania Kościoła XXI w.330e
Pismo Święte-Kroniki Machabejskie, Dydaktyczne330e
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?28zal
Teologia pastoralna230kol
Teologia dogmatyczna-Stworzenie330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji0,58zal
Homiletyka-przygotowanie świadectw i rekolekcji045 lub 30kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie330e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Prawo kanoniczne; IV, V Ks. KPK330e
Misjologia230kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie115zal
Historia sztuki i ochrona zabytków11515e
Razem:64,5413301286153030308
Teologia ogólna 10 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonfkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfzal
Katechetyka015zal
Hospitacje i praktyki dydaktyczno-katechetyczne230zal
Homiletyka materialna230e
Muzyka kościelna130 lub 15kol
Pismo Święte-Listy Katolickie, Apokalipsa330e
Duchowość małżeńska i rodzinna w ujęciu Jana Pawła II330kol
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna240zal
Pismo Święte-Pięcioksiąg260 lub 30e
Forum Prefektyów Studiów0,252zoc
Ekumenizm330e
Prawo kanoniczne-wyznaniowe330e
Katechetyka materialna230kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Pismo Święte-Pięcioksiąg115kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie330e
Prawo kanoniczne-Małżeńskie330e
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie115zal
Pismo Święte-Teologia biblijna330e
Teologia pastoralna-szczegółowa215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna-Antropologia teologiczna - Charytologia330e
Pismo Święte-Księgi Prorockie330e
Razem:45,253303045270

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/