Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew) (WT-SOP-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
wyk_mon - Wykład monograficzny
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
tra - Translatorium
war - Warsztaty
wf - Wychowanie fizyczne
konf - konferencja
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 1 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Muzyka kościelna115zoc
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego)360 lub 30zoc
Emisja głosu115zoc
Historia Kościoła do roku 692115zoc
Wychowanie fizyczne015 lub 30zal
Metafizyka330e
Metafizyka115kol
Historia Kościoła do roku 692330e
Wstęp do filozofii21515kol
Język łaciński23060kol
Historia filozofii - Starożytność330e
Personalizm św. Jana Pawła II6zoc
Studium wybranych pism Założyciela230zoc
Liturgika- historia i teologia liturgii115zoc
Urbanitas sacerdotalis15zoc
Logika115zoc
Historia i geografia biblijna330kol
Język angielski13030kol
Wstęp do teologii330kol
Jana Pawła II teologia ciała8zoc
Logika315 lub 30e
Język włoski1303030m
Język angielski230e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji8zal
Psychologia ogólna330e
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?8zal
Wstęp ogólny do Pisma Świętego330kol
Etyka330e
Pedagogika330e
Psychologia ogólna-Osobowość człowieka30kol
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Razem:503381530143459030603086
Teologia ogólna 2 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Historia Kościoła (lata 692-1648)30e
Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Katechizm Kościoła Katolickiego)360kol
Emisja głosu115 lub 30zoc
Historia Kościoła (lata 692-1648)115zoc
Muzyka kościelna115kol
Wychowanie fizyczne015zal
Historia filozofii - Średniowiecze330e
Język łaciński230kol
Teoria poznania330e
Forum Prefektyów Studiów2zoc
Antropologia filozoficzna115zoc
Liturgika-historia i teologia liturgii230 lub 15e
Ogólna metodologia nauk115e
Religiologia30kol
Antropologia filozoficzna330e
Ogólna metodologia nauk115zoc
Filozofia Boga330e
Podstawy edukacji medialnej230kol
Psychologia rozwojowa33030kol
Filozofia przyrody330e
Homiletyka-Publiczne czytanie15zal
Liturgika-znaki i symbole liturgiczne230 lub 15kol
Dydaktyka330e
Język włoski1303030m
Wprowadzenie do teologii30kol
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Razem:40315301656230303015
Teologia ogólna 3 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Wychowanie fizyczne015 lub 30zal
Muzyka kościelna115zoc
Historia filozofii - Nowożytność330e
Historia Kościoła (1648-2010)015zoc
Historia Kościoła (1648-2010)430e
Język grecki11515 lub 30kol
Język łaciński23030kol
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus330e
Psychologia ogólna330e
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus015zal
Etyka330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji8zal
Psychologia ogólna-Osobowość człowieka30kol
Wstęp ogólny do Pisma Świętego330kol
Pedagogika330e
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?8zal
Język angielski230e
Język włoski1303030m
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Studium wybranych pism Założyciela230zoc
Liturgika- historia i teologia liturgii115zoc
Personalizm św. Jana Pawła II6zoc
Logika115zoc
Historia i geografia biblijna330kol
Jana Pawła II teologia ciała8zoc
Logika315 lub 30e
Razem:40293301286045303086
Teologia ogólna 5 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Język łaciński23030kol
Liturgika-Uświęcenie czasu115zoc
Muzyka kościelna115zoc
Prawo kanoniczne-wprowadzenie; I Ks. KPK330e
Teologia moralna - ogólna330kol
Proseminarium30zal
Jana Pawła II teologia ciała8zoc
Teologia dogmatyczna-Trynitologia30e
Socjologia religii230e
Pismo Święte-Pięcioksiąg330e
Personalizm św. Jana Pawła II6zoc
Teologia dogmatyczna-Chrystologia30e
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana315 lub 30e
Katolicka nauka społeczna15kol
Teologia duchowości30kol
Teologia apostolstwa15 lub 30kol
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana115zoc
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?8zal
Prawo SAC i wyzwania Kościoła XXI w.30e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus015zal
Patrologia-Okres przednicejski330kol
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna215 lub 30kol
Pismo Święte - Ewangelie Synoptyczne345 lub 30e
Teologia fundamentalna-Objawienie, wiara i Chrystus330e
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna015zal
Język angielski30kol
Teologia dogmatyczna-Stworzenie330e
Pismo Święte-Kroniki Machabejskie, Dydaktyczne330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji8zal
Razem:4039830983030303086
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Liturgika-Uświęcanie czasu115kol
Teologia moralna - ogólna330e
Muzyka kościelna130 lub 15kol
Prawo kanoniczne - II i III Ks. KPK330e
Proseminarium30zal
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia30e
Katolicka nauka społeczna-Wstęp; człowiek w społeczeństwie215 lub 30e
Pismo Święte-Pięcioksiąg15kol
Język łaciński23030e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia115zoc
Forum Prefektyów Studiów2zoc
Pismo Święte-Pięcioksiąg330e
Teologia duchowości30kol
Język łaciński23030kol
Liturgika-Liturgia Godzin115zoc
Liturgika15zal
Pismo Święte-Teologia biblijna330e
Pismo Święte - Ewangelie synoptyczne15zal
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii015zal
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii215 lub 30kol
Pismo Święte-Księgi Prorockie330e
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Teologia dogmatyczna: Antropologia teologiczna - Charytologia30e
Teologia fundamentalna-Eklezjologia330e
Patrologia-Okres ponicejski330e
Razem:343151202606030
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia115zoc
Muzyka kościelna115zoc
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia230e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Pismo Święte-Kroniki Machabejskie, Dydaktyczne330e
Misjologia230kol
Homiletyka-przygotowanie świadectw i rekolekcji145 lub 30kol
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna015zal
Prawo SAC i wyzwania Kościoła XXI w.30e
Pismo Święte - Ewangelie Synoptyczne345 lub 30e
Patrologia-Okres przednicejski330kol
Katolicka nauka społeczna- Wspólnota rodzinna i polityczna215 lub 30kol
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?8zal
Teologia pastoralna30kol
Teologia dogmatyczna-Stworzenie330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji8zal
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Prawo kanoniczne; IV, V Ks. KPK330e
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie15zal
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie30e
Jana Pawła II teologia ciała8zoc
Personalizm św. Jana Pawła II6zoc
Teologia dogmatyczna-Trynitologia30e
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana315 lub 30e
Prawo kanoniczne-VI, VII Ks. KPK330e
Homiletyka15 lub 30zoc
Seminarium naukowe z teologii dogmatycznej i fundamentalnej73030zoc
Katechetyka fundamentalna330kol
Seminarium rok IVzoc
Teologia apostolstwa15 lub 30kol
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana115zoc
Katolicka nauka społeczna15kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Teologia duchowości30kol
Socjologia religii230e
Pismo Święte-Pięcioksiąg330e
Homiletyka fundamentalna215 lub 30kol
Razem:5550330113303086
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Liturgika-Sakramenty i sakramentalia230zoc
Muzyka kościelna115kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie30e
Teologia apostolstwa230kol
Pismo Święte-Teologia biblijna330e
Pismo Święte-Księgi Prorockie330e
Teologia pastoralna-szczegółowa215 lub 30kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie15zal
Prawo kanoniczne-Małżeńskie330e
Pismo Święte - Ewangelie synoptyczne15zal
Zbiorowa emisja głosu130zoc
Homiletyka fundamentalna215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna: Antropologia teologiczna - Charytologia30e
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii015zal
Katolicka nauka społeczna - Podstawowe zagadnienia z ekonomii215 lub 30kol
Patrologia-Okres ponicejski330e
Katechetyka materialna230kol
Pismo Święte-Pięcioksiąg330e
Teologia duchowości30kol
Pismo Święte-Listy Katolickie, Apokalipsa30e
Duchowość małżeńska i rodzinna w ujęciu Jana Pawła II30kol
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia30e
Prawo kanoniczne-wyznaniowe330e
Forum Prefektyów Studiów2zoc
Ekumenizm30e
Pismo Święte-Pięcioksiąg15kol
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia115zoc
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Katolicka nauka społeczna-Wstęp; człowiek w społeczeństwie215 lub 30e
Razem:38480301202
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Katechetyka115zoc
Muzyka kościelna115zoc
Liturgika-Eucharystia330e
Hospitacje i praktyki dydaktyczno-katechetyczne30zoc
Oligofrenopedagogika215e
Personalizm św. Jana Pawła II6zoc
Technologia informacyjna13030zoc
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana115zoc
Metodyka pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie115zoc
Katechetyka fundamentalna330kol
Teologia dogmatyczna-Trynitologia30e
Pismo Święte-Pięcioksiąg330e
Ochrona własności intelektualnej215 lub 30zoc
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Jana Pawła II teologia ciała8zoc
Pismo Święte - Ewangelia św. Jana315 lub 30e
Prawo kanoniczne-VI, VII Ks. KPK330e
Seminarium naukowe z teologii dogmatycznej i fundamentalnej73030zoc
Prawo SAC i wyzwania Kościoła XXI w.30e
Pismo Święte-Kroniki Machabejskie, Dydaktyczne330e
Forum Prefektów Studiów-Smartfon - błogosławieństwo czy przekleństwo?8zal
Teologia pastoralna30kol
Teologia dogmatyczna-Stworzenie330e
Forum Prefektów Studiów - Smartfon w ewangelizacji8zal
Homiletyka-przygotowanie świadectw i rekolekcji145 lub 30kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie30e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Prawo kanoniczne; IV, V Ks. KPK330e
Misjologia230kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie15zal
Historia sztuki i ochrona zabytków11515e
Razem:50443301281530303086
Teologia ogólna 10 semestrECTSwykwyk2wyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrtrawarwfkonfzal
Katechetyka115zoc
Hospitacje i praktyki dydaktyczno-katechetyczne30zoc
Homiletyka materialna230e
Muzyka kościelna130 lub 15kol
Pismo Święte-Listy Katolickie, Apokalipsa30e
Duchowość małżeńska i rodzinna w ujęciu Jana Pawła II30kol
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna240zal
Pismo Święte-Pięcioksiąg330e
Forum Prefektyów Studiów2zoc
Ekumenizm30e
Prawo kanoniczne-wyznaniowe330e
Katechetyka materialna230kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w Kościele330e
Pismo Święte-Pięcioksiąg15kol
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie30e
Prawo kanoniczne-Małżeńskie330e
Teologia moralna-Chrześcijanin w świecie15zal
Pismo Święte-Teologia biblijna330e
Teologia pastoralna-szczegółowa215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna: Antropologia teologiczna - Charytologia30e
Pismo Święte-Księgi Prorockie330e
Razem:283603045270

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/