Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa

Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa (WT-FW-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Studenci podczas studiów są przygotowywani do podejmowania działalności naukowej i zawodowej związanej z teologią. Sześcioletnie studia magisterskie umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach kościelnych i świeckich. Studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach rozwijających umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy teologicznej.

Studenci zainteresowani pracą na stanowisku nauczyciela religii mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie oraz katechetyczne.

W toku studiów studenci realizują: przedmioty kierunkowe, lektorat, zajęcia wychowania fizycznego, konwersatorium w języku obcym nowożytnym, zajęcia z zakresu nauk społecznych.

Studenci obowiązkowo realizują w toku studiów praktyki zawodowe w instytucjach takich jak szkoły, ruchy formacyjne, domy rekolekcyjne, wydawnictwa, biblioteki, szpitale, hospicja.

  • Koszt studiów: 2300 zł (płatne w dwóch równych ratach do 10.10.2023 i 15.02.2024). Istnieje również możliwość uiszczenia opłaty w 4 ratach. Koszt wynosi wtedy 105% opłaty.
  • W przypadku jednorazowej opłaty za studia  w terminie do dnia 10 października 2023 roku student ma prawo do uzyskania 5% zniżki.
  • Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy IPM wygenerowany w systemie  USOSweb.  Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy. Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
  • Student  podpisując umowę  z UKSW  o warunkach odpłatności za studia  składa również deklarację płatności  określającą liczbę rat.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 277-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/