Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Law > Law - full-time master studies

Law - full-time master studies (WP-PR-N-MGR)

(in Polish: Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie absolwenta do rozumienia i stosowania prawa. Posiadać on będzie umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiądzie umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumieć będzie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.

Absolwent będzie przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

Na kierunku prawo działają moduły zarządzania, ekonomiczny, informatyczno-prawny i prowadzenie badań naukowych.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, skills and competences learning effects for Law studies approved by Resolution No. 69/2015 of the Senate of the UKSW on 22nd May 2015 on determining the effects of education for the fields of study at the Faculty of Law and Administration for students starting their studies from the academic year 2015/2016 r. The study plan and curriculum were defined by Resolution No. 212/2016/2017 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 27th June 2017 amending Resolution No. 147/2014/2015 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 23rd June 2015 on the establishment of the study program in the field of law full-time studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
m - compound record
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Prawo I rokECTSlectclkonlek_nowprsemwarexam
Culture and techniques of study 115zoc
Introduction into Jurisprudence330e
Introduction into Jurisprudence330zoc
The history of political system and law in Poland330e
The history of political system and law in Poland315zoc
General History of State and Law330e
General History of State and Law230zoc
Legal logic330e
Legal logic215zoc
Roman law - first semester215zoc
Roman law - first semester215zoc
Latin legal terminology215zoc
Roman law - second semester330e
Roman law - second semester330zoc
Institutions of Legal Protection330e
Constitutional Law345e
Constitutional Law330zoc
The history of Political and Legal Doctrines215e
Information technologies and legal search systemszoc
460zoc
430zoc
430zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:58300165156030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Prawo V rokECTSlectclkonlek_nowprsemwarexam
For undergoing the monthly traineeship41 miesiączal
560zoc
415zoc
20150m
2860e
Total:6122560

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/