Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental Protection > Environmental Protection - full-time first cycle studies

Environmental Protection - full-time first cycle studies (WF-OB-N-1)

(in Polish: Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska na UKSW  - Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest zdobycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, administracji oraz w szkolnictwie – po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci mają możliwość realizacji nauczycielskiego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda. Ponad to mogą uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w: 1. firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach; 2. przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska; 3. administracji państwowej na szczeblu lokalnym w urzędach w dziale ochrony środowiska; 4. Centralnej administracji państwowej: Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 5. organizacjach pozarządowych; 6. oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Specjalizacje:

Studia licencjackie:

  • zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa,
  • monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe,

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska na UKSW można pracować m.in. w:

  • firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach.
  • Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
  • urzędach w dziale ochrony środowiska,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska,
  • organizacjach pozarządowych,
  • oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first -cycle studies in Environmental Protection as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 49/2015 of 23 April 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 1-3/5/2017 of 11 May 2017 on establishing the program for the first-cycle full time studies in Environmental Protection.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/