Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental Protection > Environmental Protection - full-time first cycle studies

Environmental Protection - full-time first cycle studies (WF-OB-N-1)

(in Polish: Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Zapraszamy na stronę Centrumu: ceie.uksw.edu.pl oraz Wydziału: www.wfch.edu.pl

W Centrum Ekologii i Ekofilozofii (wcześniej: Instytucie Ekologii i Bioetyki) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są studia pierwszego stopnia (studia licencjackie trzyletnie) na kierunku Ochrona Środowiska. Proces kształcenia na studiach I stopnia przebiega w ramach dwóch profili tematycznych:

1) "Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa" kluczowe treści tego profilu obejmują: zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomii środowiskowej oraz prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach, edukacji środowiskowej wraz z podstawami nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju;

2) "Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe" kluczowe treści tego profilu obejmują: sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych, zagadnienia z zakresu hydrologii, biochemii i ekotoksykologii, mikrobiologii, zoologii oraz biologii człowieka, podstaw inżynierii procesowej, odnawialnych źródeł energii i elementy biogospodarki.

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem jej aspektu przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Zajęcia na pierwszym roku studiów są wspólne dla wszystkich studentów i obejmują podstawowe przedmioty z nauk przyrodniczych ("Biologiczne podstawy ochrony środowiska": biologia, chemia, fizyka, ekologia, biogeografia, geneza życia biologicznego) oraz z zakresu nauk humanistycznych ("Humanistyczne podstwy ochrony środowiska": filozofia przyrody, etyka, idea zrównoważonego rozwoju, logika). Od drugiego roku studia mogą być realizowane w dwóch profilach (do wyboru): 1) "Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa"; 2) "Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe". Zaproponowanie takiego układu tematycznego ma na celu umożliwienie studentom rozwijanie ich zainteresowań w kierunku administracyjno-edukacyjnych aspektów ochrony środowiska lub w kierunku aspektów przyrodniczo-technologicznych. Wspólny element stanowią zajęcia ogólnouczelniane, konwersatoria monograficzne oraz zajęcia z grupy "Humanistyczny kontekst ochrony środowiska". W tych modułach zajęć studenci mogą dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy proponowanymi przedmiotami. Elementem programu studiów są także praktyki zawodowe. Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Treści kształcenia na I stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu (od drugiego roku studiów).

Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.

Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, administracji oraz w szkolnictwie – po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.

Dodatkowe atuty studiów na kierunku Ochrona Środowiska UKSW to:

(1) możliwość realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda;

(2) możliwość uczestniczenia w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych;

(3) zajęcia terenowe prowadzone w kilku miejscach we współpracy z innymi instytucjami;

(4) małe grupy ćwiczeniowe, umożliwiające indywidualną pracę ze studentem;

(5) możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach (np. GIS; Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego);

(6) możliwość włączenia się w badania naukowe prowadzone przez pracowników.

Kierunek studiów ochrona środowiska posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Centrum Ekologii i Ekofilozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programu MOST i ERASMUS+.

Zapraszamy na stronę Centrumu: ceie.uksw.edu.pl

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

Studies in Environmental Protection prepare specialists qualified for programming, organising and monitoring activities concerned with the protection and shaping of the natural environment on the local, regional and national scale. The graduates are also trained for conducting scientific research in the aforementioned areas. The graduate has acquired rudimentary knowledge of biology, chemistry, ecology, physics, computer sciences and mathematics; he is acquainted with the general concepts of biochemistry, geology, pedology, hydrology, meteorology, climatology, microbiology and toxicology. He has acquired specialised knowledge of the problems concerned with the influence of man on the natural environment, the dangers for the atmosphere, hydrosphere, and pedosphere. He has been trained in nature protection, monitoring and shaping of the natural environment, the management of water supplies, the disposal of communal, industrial and agricultural waste, as well as the legal aspects and economic policy for environmental protection. The graduate is qualified for being employed in administration, industry, agriculture, research institutes, academies and the institutions created for the integrated management of the natural environment. He can also work in education (provided he fulfils additional requirements, specified in separate regulations.) The graduate has attended some general courses (e.g. philosophy) and several specialised courses designed specifically for the professional degree of the Master of Science in Environmental Protection. He has acquired a specialised knowledge of the legal aspects of the management of the natural environment, bioethics and the ecology of man, and education for the preservation of the natural environment (both within school system an outside it). A student who succesfully completes the course in environmental protection will have general interdisciplinary knowledge of mathematics and natural and environmental science, and be able to utilise this knowledge in the world of work, in accordance with legal and ethical principles. He or she will understand processes taking place in the natural world, and be able to analyze both them and human impact on the environment. The graduate will be familiar with the basic processes and issues vital for environmental protection and will know how to follow the principles of sustainable development in his or her activities. He or she will have workplace problem-solving skills, be competent in the collection, processing and oral and written transmission of information, and be able to work in a team. To graduate, a student needs to be competent in a foreign language to the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages and to be able to use technical language in the field of environmental issues. He or she will be prepared to work in research and control laboratories, in institutions responsible for environmental protection, in industry, agriculture, small-scale production, healthcare institutions, administration and, if having taken the pedagogical option, in education. The graduate will be ready to undertake further study in the field.

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first -cycle studies in Environmental Protection as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 49/2015 of 23 April 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 1-3/5/2017 of 11 May 2017 on establishing the program for the first-cycle full time studies in Environmental Protection.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
cw3 - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Ochrona środowiska I stopień II rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSlectcw2clcw3konlablek_staprsemexam
Methodology of writing scientific paper230zoc
Technologie środowiskowe209090
Monitoring środowiskowy169090
Safety, Ergonomics and Hygiene of Work1115zoc
460
Physical education60
860
4160
2330-6030-60
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska3690
38120
Total:722704501516060

1 - courses to pass on the 2 or 3 years

2 - elective courses to pass on the 2 or 3 years

3 - elective courses to pass on the 2 or 3 years

(in Polish) Ochrona środowiska I stopień III rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSlectcw2clcw3konlablek_staprsemexam
Technologie środowiskowe83030
Monitoring środowiskowy16110100
860
4160
1330-6030-60
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska2690
28120
Safety, Ergonomics and Hygiene of Work3115zoc
Total:542302501516060

1 - elective courses to pass on the 2 or 3 years

2 - elective courses to pass on the 2 or 3 years

3 - courses to pass on the 2 or 3 years

(in Polish) Ochrona środowiska I stopień II rok Zarządzanie ŚrodowiskiemECTSlectcw2clcw3konlablek_staprsemexam
Methodology of writing scientific paper230zoc
Zarządzanie środowiskiem24110100
Edukacja środowiskowa127575
Safety, Ergonomics and Hygiene of Work1115zoc
460
Physical education60
860
4160
2330-6030-60
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska12690
28120
Total:722754451516060

1 - courses to pass on the 2 or 3 years

2 - elective courses to pass on the 2 or 3 years

(in Polish) Ochrona środowiska I stopień III rok Zarządzanie ŚrodowiskiemECTSlectcw2clcw3konlablek_staprsemexam
Zarządzanie środowiskiem16110100
Edukacja środowiskowa83030
860
4160
Safety, Ergonomics and Hygiene of Work1115zoc
2330-6030-60
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska2690
28120
Total:542302501516060

1 - courses to pass on the 2 or 3 years

2 - elective courses to pass on the 2 or 3 years

Admission procedures:

Wynik rekrutacyjny oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91

Admission procedures - new maturity exam:

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):

Wymagany przedmiot:

Przelicznik dla poziomu:

język polski - część pisemna

podstawowy p1 = 0,20

albo rozszerzony p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p2 = 0,15

albo rozszerzony p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy p3 = 0,30

albo rozszerzony p3 = 0,50

* dla kierunku ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.


Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91 

Admission procedures - old maturity exam:

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.


Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”):

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

Język polski

Część pisemna

p1 = 0,20

Część ustna

p2 = 0,20

Język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

Przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* dla kierunków filozofia i ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91


Admission procedures - foreign diplomas:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel zawartych w ust. 1.

Admission procedures - parallel studies:

Kandydaci z przeniesienia na lata wyższe  nie rejestrują się w IRK lecz składają komplet wymaganych dokumentów:

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na który rok i na jaką sekcję) wraz z informacją, gdzie kandydat studiuje (na jakiej uczelni i na jakim wydziale)
 • kartę przebiegu studiów ze swojego macierzystego wydziału
 • opinię swojego Dziekana (dotyczy także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na drugi kierunek  studiów)
 • zaświadczenie o średniej ocen z przebytego toku studiów (średnia jest podstawą  do rankingu, jeśli będzie więcej kandydatów niż miejsc).

  https://wfch.uksw.edu.pl/node/1112

  UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (również na II kierunek), rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

  Exceptions from admission procedure:

  Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kioerunek Ochrona Środowiska otrzymują laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
  - Literatury i języka polskiego, 
  - Filozoficznej, 
  - Wiedzy ekologicznej, 
  - Fizycznej, 
  - Chemicznej, 
  - Geograficznej, 
  - Biologicznej,
  - Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
  - Wiedzy o Unii Europejskiej, 
  - Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. 

  Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

  LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady:

  • literatury i języka polskiego – 3 miejsca,
  • filozoficznej – 3 miejsca,
  • wiedzy ekologicznej – 3 miejsca,
  • fizycznej – 3 miejsca,
  • chemicznej – 3 miejsca,
  • geograficznej – 3 miejsca,
  • biologicznej – 3 miejsca;

  laureaci i finaliści konkursu:

  • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o prawach człowieka w świecie współczesnym (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 3 miejsca,
  • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o III RP (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 3 miejsca,
  • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 3 miejsca,
  • ogólnopolskiej wiedzy o społeczeństwie (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 3 miejsca,
  • ogólnopolskiej olimpiady historycznej (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 3 miejsca.