Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia - studia II stopnia stacjonarne

Socjologia - studia II stopnia stacjonarne (WS-SO-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku socjologia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, zgodnie z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiającą wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem.

Cele kształcenia na studiach II stopnia urzeczywistniane są poprzez działalność badawczą i rozwojową realizowaną w ramach programu dydaktycznego i badawczego, bazując na systematycznie prowadzonych pracach twórczych, podejmowanych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia nowych zastosowań o charakterze praxis dla tej wiedzy. Studenci dwuletnich studiów II stopnia pogłębiają i rozszerzają swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie zarówno ogólnym, jak też specjalistycznym, np. w dziedzinie analizy statystycznej danych sondażowych czy też analizy danych jakościowych (z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania – SPSS, Atlas), a także realizacji projektów badawczych. Zróżnicowanie programu nauczania pod względem praktycznych umiejętności uwidocznione jest w odrębnych ścieżkach kształcenia, sprofilowanych pod kątem możliwości rynkowych: Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych, Badania opinii publicznej, polityki i rynku, Socjologia ekonomiczno-menadżerska.

Ścieżki kształcenia

  • Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych, pozwala na przekazanie studentom wiedzy w zakresie socjologii ekonomicznej, socjologii i psychologii zarządzania, budowania relacji interpersonalnych, komunikacji społecznej, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci uzyskają również przygotowanie w zakresie pisania wniosków grantowych, prowadzenia mediacji oraz metod i technik negocjacji. Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych umożliwia przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, w których główny nacisk kładzie się na budowanie interakcji międzyludzkich. Studenci uzyskają przygotowanie do pracy w ośrodkach szkoleniowych, działach personalnych, także jako negocjatorzy i mediatorzy.
  • Socjologia ekonomiczno-menedżerska przygotowuje studentów do zajmowania stanowisk merytorycznych związanych z organizowaniem i kierowaniem w organizacjach biznesowych (produkcyjnych, usługowych, handlowych) i non-profit (administracji rządowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych). Absolwenci tej ścieżki kształcenia otrzymują wiedzę w zakresie: identyfikowania szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji, silnych i słabych stron w zakresie działalności własnej, zarządzania strategicznego i operacyjnego, prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji biznesowych i administracyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Badania opinii publicznej, polityki i rynku przygotowują studentów do samodzielnej realizacji badań społecznych. Absolwent specjalizacji otrzymuje wiedzę w zakresie projektowania badań jakościowych i ilościowych, dysponuje umiejętnościami korzystania z podstawowych technik badań terenowych oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki. Podstawowe przygotowanie merytoryczne do profesji badacza rynku i opinii bazuje na przedmiotach wykładowych i ćwiczeniach z metodologii badań społecznych i marketingowych oraz analizy danych zastanych. Absolwenci zostają przygotowani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się badaniami marketingowymi, agencjach reklamy, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach konsultingowych,działach kadr przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, w samorządach lokalnych i administracji państwowej.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Socjologia studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 89/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 89/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Socjologia II rokECTSwykćwkonsemsem_mgrzal
Procedury badań ewaluacyjnych330zoc
Globalne procesy społeczne330e
Komputerowa analiza danych jakościowych - poziom podstawowy330zoc
Stratyfikacja społeczna330e
Komputerowa analiza danych jakościowych-poziom zaawansowany330zoc
Seminarium magisterskie 2 rok146030zoc
Wykłady monograficzne dla Socjologii stacjonarnej II stopień1290e
Przedmioty obowiązkowe dla specjalności z Socjologii stacjonarnej11860120zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)560zoc
Język polski akademicki2
Razem:64270601506030

1 - Do wyboru 1 z 3 modułów (kontynuacja): Badania Opinii Publicznej, Polityki i Rynku, Socjologia Zarządzania i Relacji Interpersonalnych, Socjologia Ekonomiczno-Menadżerska

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/