Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem stopnia magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością administracyjno-sądową. Absolwent niestacjonarnych studiów prawa kanonicznego  ze specjalnością administracyjno-sądową może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej. Osoby, które odbyły wcześniej studia teologiczne, mogą – po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 2 września 2002 roku – ukończyć niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat. Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.  

Wiedza

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada: wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła; pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego i z wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących ustawodawstwa kościelnego; poszerzoną wiedzę o wybranych instytucjach prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawno-kanonicznych i rozszerzoną umiejętność właściwego posługiwania się przepisami dotyczącymi wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu ustawodawstwa kościelnego; prawidłowej interpretacji procesów prawno-kanonicznych; przygotowywania prac dotyczących problematyki prawa kanonicznego.

Kompetencje

Po ukończeniu studiów Absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem  i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawno-kanonicznych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązywania; przekonaniem o potrzebie ustawicznego kształcenia się.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Wydział Prawa Kanonicznego, obejmujący dwie specjalności: kanoniczną i kanoniczno - cywilną, kształci przyszłych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego oraz daje podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa świeckiego. Specjalność kanoniczna przeznaczona jest dla absolwentów studiów teologicznych. Zasadniczy człon przedmiotów wykładanych w ramach specjalności kanoniczno - cywilnej odpowiada dziedzinom wykładanym na innych wydziałach prawa, funkcjonujacych na polskich uniwersytetach. Tym samym absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego zdobywają przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych. Studia na obydwu spaecjalnościach trwają pięć lat. Absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego zdobywają przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych na gruncie prawa kościelnego.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Prawo Kanoniczne zatwierdzone Uchwałą Nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21.05.2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Kanonicznego.
Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nr 3.4/VI/2013 z dnia 25.06.2013 roku (w sprawie zatwierdzenia programu studiów WPK oraz planów studiów dla specjalności kanonicznej (administracyjnej i sądowej i kanoniczno-cywilnej) w związku z Uchwałą Rady Wydziału Nr 4.1./V/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo kanoniczne rok II z IIIECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Brak zajęć
Prawo kanoniczne I z IIIECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Metodologia i metodyka prawa kanonicznego4105zoc
Wykład monograficzny - Prawo Państwa Watykańskiego310zoc
Sakramenty: Pokuta, Namaszczenie chorych, Święcenia4105e
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego4155e
Teologia prawa kościelnegoe
Powszechna historia prawa kanonicznego8155e
Kult Boży, czasy i miejsca świętee
Normy ogólne prawa kanonicznego3,5105e
Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary4105zoc
Normy ogólne prawa kanonicznego3,5105zal
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia3105e
Nauczycielskie zadanie Kościoła420e
Administracyjne wymierzanie sankcji karnych373zoc
Kanoniczne prawo administracyjne5155e
Stowarzyszenia wiernych i prałatury personalne755zoc
Kanoniczne prawo karne5155e
Niektóre dyspensy Stolicy Apostolskiej (ratio et consummato, celibat, profesja zak.)91010zoc
Wykład monograficzny- Zastosowanie Internetu w nauczycielskiej misji Kościoła310zoc
Informatyka dla prawników i kanonistówzoc
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej210e
Język łaciński110zal
Logika prawnicza4155e
Wstęp do prawoznawstwazal
Prawo rzymskiee
Razem:80187207310
Prawo kanoniczne rok IECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Antropologia filozoficzna i metafizyka310zoc
Dobra doczesne Kościoła320zoc
Etyka310zoc
Eklezjologia410zoc
Filozofia prawazoc
Filozofia prawa7155e
Historia prawa kanonicznego w Polsce410e
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznegozoc
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego7155e
Normy ogólne prawa kanonicznego3,5105zal
Obowiązki i uprawnienia wiernych420e
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe420e
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej210e
Prawo rzymskiee
Prawo wyznaniowezoc
Prawo wyznaniowe5155e
Sakramentologia ogólna i szczegółowa310zoc
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)310zoc
Teoria prawa kościelnegozoc
Teoria prawa kościelnego4155e
Wstęp do prawoznawstwazal
Wprowadzenie do Pisma Świętego310zoc
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafiizoc
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii373zoc
Wszystkie przedmioty językowe1TODOTODOTODO
Przedmioty obowiazkowe dla kodu WK-KCZ-N-MGR dla cyklu A1TODOTODOTODO
Razem:65,521728

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo kanoniczne rok IIECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Dobra doczesne Kościoła320zoc
Eklezjologia410zoc
Filozofia prawazoc
Filozofia prawa7155e
Historia prawa kanonicznego w Polsce410e
Historia prawa kanonicznego w Polscezal
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznegozoc
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego7155e
Kościelne prawo majątkowezal
Obowiązki i uprawnienia wiernych420e
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe420e
Prawo wyznaniowezoc
Prawo wyznaniowe5155e
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)310zoc
Teoria prawa kościelnegozoc
Teoria prawa kościelnego4155e
Wprowadzenie do Pisma Świętego310zoc
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafiizoc
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii373zoc
Zarys prawa cywilnegozal
Przedmioty obowiązkowe dla dla kodu WK-KCZ-N-MGR dla cyklu A1TODOTODOTODO
Razem:5116723

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo kanoniczne rok IIIECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Brak zajęć
Prawo kanoniczne rok IVECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Brak zajęć
Prawo kanoniczne rok VECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Brak zajęć
Prawo kanoniczne IV z VECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Inne1TODOTODOTODO
Razem:

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Prawo kanoniczne rok III z VECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Brak zajęć
Prawo kanoniczne III z IVECTSwykwyk_monćwlek_staszkzal
Kanoniczny proces karnyzoc
Kanoniczny proces karny3155e
Kanoniczny proces spornyzoc
Kanoniczny proces sporny3155e
Kuria rzymska410zoc
Kanoniczne prawo małżeńskiezoc
Kanoniczne prawo małżeńskiee
Kanoniczne prawo małżeńskiezoc
Kanoniczne prawo małżeńskie4105e
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i rodzinnegozoc
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)5155e
Postępowanie sądowe w ogólności320zoc
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń)zoc
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń)51010e
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fideizoc
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei273zoc
Trybunały Stolicy Apostolskiejzoc
Trybunały Stolicy Apostolskiej573zoc
Ustrój Kościoła powszechnegozoc
Ustrój Kościoła powszechnego5105e
Ustrój Kościoła partykularnegozoc
Ustrój Kościoła partykularnego6105e
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych210zoc
Inne1TODOTODOTODO
Razem:4713946

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja:

Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).