Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo kanoniczne > Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne, realizowanego w trybie niestacjonarnym, jest zdobycie wiedzy w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła, pogłębionej wiedzy w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego i z wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących ustawodawstwa kościelnego oraz poszerzonej wiedzy o wybrane instytucje prawa obowiązującego w Polsce.

Na kierunku dostępna jest specjalizacja administracyjno-sądowa.

Po ukończeniu studiów absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej.

Osoby, które odbyły wcześniej studia teologiczne, mogą po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 2 września 2002 roku, ukończyć niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat.

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym i realizowane są w czasie dwudniowych zjazdów, z których dwa odbywają się stacjonarnie, a trzy zdalnie na platformie MsTeams.  

Termin przyjmowania dokumentów: 7 czerwca-22 września (poniedziałęk-piątek), godz. 9:00-14:00, UKSW, ul. Dewajtis 5, pok. 54.

O PRZYJĘCIU NA STUDIA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Opłata za każdy rok studiów wynosi 3000 PLN.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Prawo Kanoniczne zatwierdzone Uchwałą Nr 50/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23.04.2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo kanoniczne – jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.
Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nr 4.1./V/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo kanoniczne rok IVECTSwykwyk_monćwkonlek_nowlek_staprsemsem_mgrzal
Ustrój Kościoła powszechnego5105e
Kuria rzymska410zoc
Kanoniczne prawo małżeńskie4105e
Postępowanie sądowe w ogólności320zoc
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń)51010 lub 5e
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych210zoc
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)4155e
Seminarium naukowe studia niestacjonarne22022 lub 10zal
Ustrój Kościoła partykularnego5105e
Kanoniczne prawo małżeńskie4105e
Kanoniczny proces sporny3155e
Kanoniczny proces karny3155e
Trybunały Stolicy Apostolskiej573zoc
Wykład monograficzny - Prawo Państwa Watykańskiego310zoc
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei273zoc
Translatorium210zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego260zal
Razem:581491011120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/