Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne

Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne (WNP-PEZ-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pracy resocjalizacyjnej.

Program studiów obejmuje poznanie i zrozumienie terminologii używanej w pedagogice oraz psychologii, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, specyfiki rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfiki środowisk wychowawczych, założeń pomocy i wsparcia osób, funkcjonowania różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Program studiów pozwala na wykorzystywanie i integrowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, jak też pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu:

 • metodyki pracy pedagoga szkolnego
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży
 • diagnozy pedagogicznej
 • metodycznych podstaw terapii pedagogicznej
 • metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wsparcia dziecka i rodziny
 • pomocy społecznej i interwencji kryzysowej

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę w takich obszarach działań jak:

orozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

orozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

orozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,

oorganizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

opodejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży,

oinicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

oudzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności uczniawystępujących w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Absolwent posiada m.in. umiejętności dostrzegania i identyfikowania zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania uczniów,problemów w ich funkcjonowaniu, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola.

Absolwent potrafi podejmować działania związane z rozpoznawaniem trudności, niepowodzeń edukacyjnych uczniów, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, współpracować z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, a także innymi podmiotami i instytucjami, które podejmują działania dla dobra dziecka.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka posiada przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz stanowiska pedagoga w przedszkolach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289.

Absolwent nie ma kwalifikacji nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 4000 zł za jeden rok studiów.

 • Student ma prawo do uiszczenia opłat za studia:
  • w jednej racie (3800 zł),
  • w dwóch ratach (2x2000 zł),
  • w czterech ratach (4x1050 zł).

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika II stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą), Uchwałą nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza).
Program studiów określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku pedagogika w roku akademickim 2017/2018

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika I rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSwykćwkonprsemwarzal
Metodologia badań społecznych215e
Logika215e
Wybrane problemy myśli pedagogicznej215e
Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej215e
Emisja głosu - I rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/2218zoc
Praktyka asystencka450zoc
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - I rok II st. niestacjonarne 2021/2228zoc
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - I rok II st. nst. 2021/2022 - semestr letni28zoc
Warsztat badawczy - I rok II st. niestacjonarne 2021/22630zoc
Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu215zoc
Psychologia rozwoju człowieka215e
Psychologia rozwoju człowieka - ćwiczenia - I rok II st. niestacjonarne 2021/202218zoc
Teoria kształcenia28e
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty28e
Pedagogika ogólna315e
Praktyka pedagogiczna650zoc
Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej215zoc
Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej215zoc
Koncepcje dziecka i dzieciństwa28zoc
Pedagogika szkolna315e
Edukacja matematyczna w przedszkolu18zoc
Metodyka edukacji informatycznej - I rok II st. Pedagogika niestacjonarne 2021/202228zoc
Strategie edukacji polonistycznej w klasach I-III215zoc
Edukacja językowa w przedszkolu28zoc
Metodyka edukacji technicznej I rok II st. niestacjonarne Pedagogika18zoc
Projektowanie edukacji matematycznej w klasach I-III215zoc
Seminarium magisterskie I rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/221030
Razem:70106481141003030
Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dzieckaECTSwykćwkonprsemwarzal
Psychologia kliniczna215e
Psychologia kliniczna - ćwiczenia - II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/2218zoc
Elementy statystyki dla pedagogów - II rok II st. niestacjonarne Pedagogika115zoc
Socjologia zmian społecznych215e
Pedeutologia215zoc
Andragogika315e
Edukacja ekologiczna18zoc
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna18zoc
Praktyka dyplomowa550zoc
Antropologia kulturowa215e
Przedmiot zakres nauki humanistyczne II rok II st. niestacjonarne 2021/22530e
Pedagogika porównawcza315zoc
Prawo rodzinne18zoc
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji315zoc
Metodyka współpracy pedagoga z rodzicami i nauczycielami18zoc
Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym18zoc
Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i trudności szkolnych315zoc
Trening kreatywności18zoc
Współczesne zagrożenia w szkole i profilaktyka18zoc
Pomoc społeczna i interwencja kryzysowa18zoc
Edukacja medialna18zoc
System wsparcia dziecka i rodziny18zoc
Seminarium magisterskie II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/221030zoc
Język polski akademicki1
Razem:5212939855030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika II rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSwykćwkonprsemwarzal
Psychologia kliniczna215e
Psychologia kliniczna - ćwiczenia - II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/2218zoc
Elementy statystyki dla pedagogów - II rok II st. niestacjonarne Pedagogika115zoc
Socjologia zmian społecznych215e
Pedeutologia215zoc
Andragogika315e
Edukacja ekologiczna18zoc
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna18zoc
Praktyka dyplomowa550 lub 60zoc
Antropologia kulturowa215e
Przedmiot zakres nauki humanistyczne II rok II st. niestacjonarne 2021/22530e
Pedagogika porównawcza315zoc
Kultura fizyczna - II rok II st. niestacjonarne Edukacja przedszkolna18zoc
Terapia pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym215e
Praca z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych215zoc
Organizacja pracy przedszkola - II rok II st. niestacjonarne Edukacja przedszkolna28zoc
Praca z dzieckiem zdolnym215zoc
Kultura żywego słowa II rok II st. niestacjonarne Edukacja przedszkolna18zoc
Strategie edukacji środowiskowej w przedszkolu i klasach I-III215zoc
Kultura muzyczna nauczyciela II rok II st. Edukacja przedszkolna niestacjonarne18zoc
Metodyka edukacji zintegrowanej II rok II st. Edukacja przedszkolna niestacjonarne115zoc
Seminarium magisterskie II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/221030zoc
Język polski akademicki1
Razem:52136706030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSwykćwkonprsemwarzal
Psychologia kliniczna215e
Psychologia kliniczna - ćwiczenia - II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/2218zoc
Elementy statystyki dla pedagogów - II rok II st. niestacjonarne Pedagogika115zoc
Socjologia zmian społecznych215e
Pedeutologia215zoc
Andragogika315e
Edukacja ekologiczna18zoc
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna18zoc
Praktyka dyplomowa550zoc
Antropologia kulturowa215e
Przedmiot zakres nauki humanistyczne II rok II st. niestacjonarne 2021/22530e
Pedagogika porównawcza315zoc
Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej215zoc
Pedagogika rodziny215zoc
Praca socjalna w resocjalizacji18zoc
Wiktymologia18zoc
Wiktymologia315zoc
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji215zoc
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji18zoc
Kryminologia315e
Wybrane zagadnienia mediacji215zoc
Seminarium magisterskie II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/221030zoc
Język polski akademicki1
Razem:5515139835030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/