Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia - studia I stopnia stacjonarne

Chemia - studia I stopnia stacjonarne (WM-CH-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu algebry, analizy matematycznej oraz statystyki na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli chemicznych,
 • zna i rozumie najważniejsze prawa głównych działów fizyki,
 • zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne,
 • zna i rozumie główne typy reakcji chemicznych i wymienia ich cechy charakterystyczne,
 • zna i rozumie podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji,
 • zna i rozumie podstawowe techniki ustalania struktury związków chemicznych w tym metody spektroskopowe,
 • zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu,
 • zna i rozumie podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek,
 • zna i rozumie podstawowe zasady termodynamiki i ich zastosowanie w chemii,
 • zna i rozumie kinetykę przemian chemicznych w tym katalizę, a także mechanistyczną interpretację reakcji chemicznych,
 • zna charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym,
 • zna cechy strukturalne pierwiastków chemicznych i ich związków z uwzględnieniem stereochemii,
 • zna właściwości związków alifatycznych, aromatycznych, heterocyklicznych i metaloorganicznych,
 • zna rodzaje i reaktywność grup funkcyjnych w związkach organicznych,
 • zna i rozumie podstawowe metody syntezy w chemii organicznej z uwzględnieniem przemian grup funkcyjnych oraz metod tworzenia wiązania węgiel-węgiel i węgiel-heteroatom,
 • zna i rozumie zależności pomiędzy właściwościami makroskopowych próbek i właściwościami poszczególnych atomów lub cząsteczek, w tym makrocząsteczek (naturalnych i syntetycznych), polimerów i materiałów pokrewnych ,
 • zna strukturę i reaktywność ważnych klas substancji o znaczeniu biologicznym oraz rozumie chemię procesów istotnych dla biologii,
 • zna i rozumie podstawowe zasady BHP oraz regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, szczególnie w odniesieniu do pracy z chemikaliami oraz sposobów selekcjonowania i utylizacji odpadów chemicznych,
 • zna i rozumie sposób korzystania z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii,
 • zna i rozumie podstawowe aspekty związane z wybranymi przedmiotami o charakterze luźno związanym, bądź niezwiązanym bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów,
 • zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi

 • demonstrować swoje zrozumienie podstawowych faktów, pojęć, zasad i teorii odnoszących się do poszczególnych zakresów przedmiotowych, określonych powyżej,
 • stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania typowych problemów o charakterze zarówno jakościowym jak i ilościowym,
 • krytycznie oceniać i interpretować informacje oraz dane chemiczne, a także dokonywać ich syntezy,
 • rozpoznawać i wprowadzać prawidłowe praktyki pomiarowe,
 • przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy,
 • przetwarzać dane odnoszące się do wiedzy chemicznej oraz wartości pomiarowych,
 • realizować standardowe procedury laboratoryjne oraz posługiwać się instrumentarium analizy i syntezy chemicznej, stosowanym zarówno do układów organicznych jak i nieorganicznych,
 • poprzez obserwację i wyznaczanie właściwości, śledzić zjawiska i przemiany chemiczne, a także prowadzić związaną z tym dokumentację,
 • interpretować dane pochodzące z obserwacji i pomiarów laboratoryjnych oceniając ich istotność i odnosząc je do odpowiedniej teorii,
 • przeprowadzać obliczenia uwzględniając rachunek błędów, szacowanie rzędów wielkości i prawidłowe stosowanie jednostek,
 • gromadzić informacje (zarówno ze źródeł pierwotnych jak i wtórnych) oraz nimi zarządzać, również z wykorzystaniem komputerowych baz danych,
 • analizować i syntetycznie ująć materiał,
 • posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych, tematycznie ukierunkowanym Internetem,
 • porozumiewać się w mowie i piśmie w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w języku wykładowym studiów,
 • samodzielnie zdobywać wiedzę,
 • stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów chemicznych,
 • przekazywać w mowie i piśmie informacje oraz wyrażać swoje zdanie podając argumenty za i przeciw; potrafi bronić swoich tez w dyskusji,
 • planować i zarządzać swoim czasem pracy,
 • współpracować w ramach zespołu,
 • pracować samodzielnie, w szczególności posiada umiejętność samodzielnego dokształcania zawodowego,
 • czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz nieustannie pogłębia swoje umiejętności językowe, samodzielnie wykorzystując w tym celu dostępne mu źródła.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent jest gotowy do

 • oceny zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych i procedur laboratoryjnych,
 • praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej rozwiązywania problemów jakościowych i ilościowych,
 • podejmowania decyzji i przystosowuje się do nowych sytuacji,
 • przestrzegania zasady poszanowania prawa a w szczególności prawa autorskiego,
 • przestrzegania zasady etyki zawodowej,
 • zadbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zawodu chemika.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent chemicznych studiów licencjackich jest przygotowany do kontynuowania nauki na chemicznych studiach magisterskich (prowadzonych przez UKSW lub dowolną inną uczelnię). Zarazem, uzyskane podstawy wiedzy chemicznej, wykształcona zdolność twórczego myślenia oraz praktyczne umiejętności powinny mu umożliwić zdobycie pracy, zwłaszcza w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym lub spożywczym, w odpowiednich przedsiębiorstwach handlowych lub w instytucjach powołanych do monitorowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku chemia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 20/17 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16.05.2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pok - Pokaz
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p1 = 0,1

albo rozszerzony      p1 = 0,2

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych:matematyka (część pisemna)

-> dla matur 2005-09:
przedmiot do wyboru * (
część pisemna)

podstawowy             p2 = 0,4   

albo rozszerzony      p2 = 0,8

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

12. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

13. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

14. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikować na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów oraz finalistów następujących olimpiad stopnia centralnego 
 matematycznej,
 informatycznej,
 fizycznej,
 chemicznej,
 ekologicznej
 teologii katolickiej,
 astronomicznej,
 oraz
 zwycięzcę Praskiego Konkursu Matematycznego 
 osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca w konkursie Internetowa Przygoda z Matematyką.
Powyższe uprawnienia kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania
matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.
Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikować na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów oraz finalistów następujących olimpiad stopnia centralnego 
 • matematycznej, 
 • informatycznej, 
 • fizycznej, 
 • chemicznej, 
 • ekologicznej 
 • teologii katolickiej, 
 • astronomicznej,  

oraz  

 • zwycięzcę Praskiego Konkursu Matematycznego,  
 • osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca w konkursie Internetowa Przygoda z Matematyką. 
Powyższe uprawnienia kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.