Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Biologia - studia II stopnia stacjonarne

Biologia - studia II stopnia stacjonarne (WB-BI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych.

Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka.

Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych.

Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zoc - Zaliczenie na ocenę
Biologia człowieka I rokECTSwykćwcw_terkonlabsemzal
Bioetyka230zoc
Planowanie i finansowanie badań215zoc
Język angielski dla biologów-zawansowany330zoc
Genetyka populacyjna człowieka230e
Genetyka populacyjna człowieka330zoc
Genetyka człowieka215e
Genetyka człowieka330zoc
Metody statystyczne w biologii I230zoc
Strategie życiowe organizmów215e
Strategie życiowe organizmów215zoc
Metody badań człowieka żywego215kol
Metody badań człowieka żywego230zoc
Biodemografia230zoc
Biodemografia330zoc
Metody badań osteologicznych430zoc
Metody antropologiczne i molekularne w badaniach kryminalistycznych430zoc
Seminarium magisterskie I430zoc
Pracownia magisterska I7120zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii194545zoc
Język polski akademicki2
Razem:6018031512030

1 - Student wybiera 3 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Biologia środowiskowa i molekularna 1 rokECTSwykćwcw_terkonlabsemzal
Bioetyka230zoc
Planowanie i finansowanie badań215zoc
Język angielski dla biologów-zawansowany330zoc
Genetyka populacyjna człowieka230e
Genetyka populacyjna człowieka330zoc
Genetyka człowieka215e
Genetyka człowieka330zoc
Metody statystyczne w biologii I230zoc
Strategie życiowe organizmów215e
Strategie życiowe organizmów215zoc
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii215zoc
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii230zoc
Hydrobiologia215e
Hydrobiologia33030zoc
Ekologia krajobrazu215zoc
Ekologia krajobrazu215zoc
Inwazje biologiczne215zoc
Inwazje biologiczne230zoc
Seminarium magisterskie I430zoc
Pracownia magisterska I7120zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii194545zoc
Język polski akademicki2
Razem:6019530015030

1 - Student wybiera 3 przedmioty z listy corocznie ogłaszanej przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/