Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Biologia - studia II stopnia stacjonarne

Biologia - studia II stopnia stacjonarne (WB-BI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych.

Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka.

Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych.

Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
pm - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zoc - Zaliczenie na ocenę
Biologia człowieka I rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii I230zoc
Bioetyka230e
Planowanie i finansowanie badań naukowych215zoc
Strategie życiowe organizmów115e
Strategie życiowe organizmów215zoc
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania115e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania215zoc
Język angielski dla biologów-zawansowany330zoc
Neurofizjologia230e
Neurofizjologia33030zoc
Seminarium magisterskie I430zoc
Metody badań osteologicznych46060zoc
Metody antropologiczne i molekularne w badaniach kryminalistycznych33030zoc
Metody badań człowieka żywego215kol
Metody badań człowieka żywego215 lub 30zoc
Genetyka człowieka230e
Genetyka człowieka330zoc
Genetyka populacyjna człowieka230e
Genetyka populacyjna człowieka430zoc
Biodemografia230e
Biodemografia330zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii63030zoc
Język polski akademicki1
Razem:5722534512030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Biologia człowieka II rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii II330zoc
Geologia230e
Geologia330zoc
Seminarium magisterskie II730zoc
Pracownia magisterska I9120120zoc
Seminarium magisterskie III930zoc
Pracownia magisterska II15120120zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)1560zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii94545zoc
Razem:62135105240300

1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

Biologia środowiskowa i molekularna 1 rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii I230zoc
Bioetyka230e
Planowanie i finansowanie badań naukowych215zoc
Strategie życiowe organizmów115e
Strategie życiowe organizmów215zoc
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania115e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania215zoc
Język angielski dla biologów-zawansowany330zoc
Neurofizjologia230e
Neurofizjologia330zoc
Seminarium magisterskie I430zoc
Biologia molekularna w sądownictwie115e
Biologia molekularna w sądownictwie330zoc
Mikrobiologia środowiskowa115e
Mikrobiologia środowiskowa445zoc
Hydrobiologia215e
Hydrobiologia33030zoc
Ekologia krajobrazu215zoc
Ekologia krajobrazu215zoc
Ekologia obszarów wodno-błotnych230e
Ekologia obszarów wodno-błotnych230zoc
Inwazje biologiczne215zoc
Inwazje biologiczne215 lub 30zoc
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii115e
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii215zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii63030zoc
Język polski akademicki1
Razem:5924025510530

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Biologia środowiskowa i molekularna 2 rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii II330zoc
Geologia230e
Geologia330zoc
Seminarium magisterskie II730zoc
Pracownia magisterska I9120120zoc
Seminarium magisterskie III930zoc
Pracownia magisterska II15120120zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)1560zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii94545zoc
Razem:62135105240300

1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/