Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Biologia - studia II stopnia stacjonarne

Biologia - studia II stopnia stacjonarne (WB-BI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych.

Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka.

Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych.

Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
pm - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zoc - Zaliczenie na ocenę
Biologia człowieka I rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii I230zoc
Bioetyka (przedmiot dla studentów dla specjalności BC i BŚiM)230e
Planowanie i finansowanie badań naukowych (przedmiot dla studentów dla specjalności BC i BŚiM)215zoc
Strategie życiowe organizmów115e
Strategie życiowe organizmów215zoc
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania115e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania215zoc
Język angielski dla biologów-zawansowany (przedmiot dla studentów dla specjalności BC - GR 1 i BŚiM - GR 2)330zoc
Neurofizjologia230e
Neurofizjologia33030zoc
Seminarium magisterskie I430zoc
Metody badań osteologicznych46060zoc
Metody antropologiczne i molekularne w badaniach kryminalistycznych33030zoc
Metody badań człowieka żywego215kol
Metody badań człowieka żywego (przedmiot dla studentów dla specjalności BC)215 lub 30zoc
Genetyka człowieka230e
Genetyka człowieka330zoc
Genetyka populacyjna człowieka230e
Genetyka populacyjna człowieka430zoc
Biodemografia230e
Biodemografia330zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii63030zoc
Język polski akademicki1
Razem:5722534512030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Biologia człowieka II rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii II330zoc
Geologia230e
Geologia330zoc
Seminarium magisterskie II730zoc
Pracownia magisterska I9120120zoc
Seminarium magisterskie III930zoc
Pracownia magisterska II15120120zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)1560zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii94545zoc
Razem:62135105240300

1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

Biologia środowiskowa i molekularna 1 rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii I230zoc
Bioetyka (przedmiot dla studentów dla specjalności BC i BŚiM)230e
Planowanie i finansowanie badań naukowych (przedmiot dla studentów dla specjalności BC i BŚiM)215zoc
Strategie życiowe organizmów115e
Strategie życiowe organizmów215zoc
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania115e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania215zoc
Język angielski dla biologów-zawansowany (przedmiot dla studentów dla specjalności BC - GR 1 i BŚiM - GR 2)330zoc
Neurofizjologia230e
Neurofizjologia330zoc
Seminarium magisterskie I430zoc
Biologia molekularna w sądownictwie115e
Biologia molekularna w sądownictwie330zoc
Mikrobiologia środowiskowa115e
Mikrobiologia środowiskowa445zoc
Hydrobiologia215e
Hydrobiologia (przedmiot dla studentów dla specjalności BŚiM)33030zoc
Ekologia krajobrazu215zoc
Ekologia krajobrazu215zoc
Ekologia obszarów wodno-błotnych230e
Ekologia obszarów wodno-błotnych230zoc
Inwazje biologiczne215zoc
Inwazje biologiczne215 lub 30zoc
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii115e
Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii215zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii63030zoc
Język polski akademicki1
Razem:5924025510530

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Biologia środowiskowa i molekularna 2 rokECTSwykćwlabpmsemzal
Metody statystyczne w biologii II330zoc
Geologia230e
Geologia330zoc
Seminarium magisterskie II730zoc
Pracownia magisterska I9120120zoc
Seminarium magisterskie III930zoc
Pracownia magisterska II15120120zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)1560zoc
Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii94545zoc
Razem:62135105240300

1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/