Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > Other studies > Canon Law > Canon Law canonical specialization - full-time master studies (old program)

Canon Law canonical specialization - full-time master studies (old program) (WK-SK-MGR)

(in Polish: Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna)
long-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem stopnia magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej, a także w niektórych gałęziach administracji państwowej i samorządowej oraz na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego. Posiada również znaczące przygotowanie do kontynuowania studiów na kierunkach prawo i administracja.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością kanoniczno-cywilną serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

Wiedza

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła; posiada także pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego; posiada również pogłębioną wiedzę z wybranych gałęzi prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego i z wybranych gałęzi obowiązującego prawa w Polsce w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawno-kanonicznych, prawnych lub mieszanych; prawidłowej interpretacji procesów prawno-kanonicznych i prawnych; przygotowywania prac dotyczących problematyki prawa kanonicznego i prawa (z wybranych gałęzi) oraz obu porządków prawnych.

Kompetencje

Po ukończeniu studiów Absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawno-kanonicznych, prawnych i mieszanych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązywania; przekonaniem o potrzebie ustawicznego kształcenia się.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

Teaching standards

Learning outcomes for the field of Canon Law approved by Resolution No. 62/2013 of the Senate of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw of 21.05.2013 amending Resolution No. 35/2012 of the UKSW Senate of 26.04.2012 on determining the learning outcomes for the field of study and postgraduate studies at the Faculty of Canon Law.
The study program was determined by the Resolution of the Faculty Council No. 3.4 / VI / 2013 of 25.06.2013
(regarding the approval of the WPK study program and study plans for the canonical (administrative and judicial)
and canon-civil specialties in connection with the Resolution of the Faculty Council No. 4.1. / V / 2015 of 12 May 2015.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Prawo Kanoniczne IV rokECTSlectwyk_monclsemexam
Teaching Function of the Churche
Teaching Function of the Churche
Canonical marriage law4zal
Canonical marriage law4zal
Marriage canon lawe
Judicial proceedings of general charactere
Judicial proceedings of general charactere
Monographic lecture – the Law of the Vatican Cityzoc
Canonical contentious proceedings3zal
Canonical contentious proceedings3zal
Law of the institutes of consecrated life and associations of apostolic life43030e
Sacraments in canon law (part one)e
Sacraments in canon law (part two)e
The Temporal Goods of the Church330e
The Temporal Goods of the Church330e
Cult of God, times and holy places330zoc
Cult of God, times and holy places330zoc
Duties and rights of the faithfule
Duties and rights of the faithfule
Family lawe
Family lawe
Structure of the universal Churche
Structure of the particular Churche
Total:3015030

Admission procedures - new maturity exam:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p1 = 0,20
p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p2 = 0,15
p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy
albo rozszerzony

p3 = 0,30
p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3

gdzie:

  • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
  • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
  • W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
    • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
    • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
    • p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość

Admission procedures - old maturity exam:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100
ocena 5 = 90
ocena 4 = 70
ocena 3 = 50
ocena 2 = 30

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100
ocena 4 = 70
ocena 3 = 40

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

cześć pisemna

p1 = 0,20

cześć ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

cześć ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

cześć pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS,

geografia, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3 + p4 W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczna jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Admission procedures - International Baccalaureate:

Szczegóły patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/57

Admission procedures - foreign diplomas:

Szczegóły patrz na stronie: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/35

Exceptions from admission procedure:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: LAUREACI I FINALIŚCI 1. I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym; 2. I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej; 3. II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. 4. Konkursu Prawa Kanonicznego