Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental Protection > Environmental Protection - full-time second cycle studies

Environmental Protection - full-time second cycle studies (WF-OB-N-2)

(in Polish: Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: English, Polish

 Zapraszamy na stronę Centrumu: ceie.uksw.edu.pl oraz Wydziału: www.wfch.edu.pl

W Centrum Ekologii i Ekofilozofii (wcześniej: Instytucie Ekologii i Bioetyki) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są studia drugiego stopnia (studia magisterskie dwuletnie) na kierunku Ochrona Środowiska. Proces kształcenia na studiach II stopnia przebiega w ramach trzech profili tematycznych:

1) "Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem" kluczowe treści tego profilu obejmują: zagadnienia szczegółowe z obszaru prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego;

2) "Monitoring środowiskowy" kluczowe treści tego profilu obejmują: zagadnienia szczegółowe z zakresu monitorowania i oceny stanu środowiska naturalnego oraz biotechnologii

3) "Sustainability Studies" (profil studiów w j. angielskim, adresowany do studentów z zagranicy oraz studentów z Polski, którzy chcą odbyć studia w j. angielskim – Uwaga: na ten profil prowadzona jest oddzielna rekrutacja).

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie. Oprócz tego wszyscy studenci realizują przedmioty dotyczące humanistycznego kontekstu ochrony środowiska, przyrodniczego kontekstu ochrony środowiska, przedmioty ogólnouczelniane, wykłady monograficzne oraz translatoria. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Treści kształcenia na II stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu. Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ochrony środowiska, w ramach realizacji jednego z wybranego profilu.

Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.

Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk filozoficznych i nauk przyrodniczych oraz wybranych zagadnień z zakresu nauk o środowisku, nauk technicznych, nauk rolniczych lub leśnych, o planowaniu przestrzennym i metodyce badań środowiskowych, oraz wykazuje się biegłością w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie uzyskanych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Potrafi porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Posiada także umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyróżniający się absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań naukowo-badawczych i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia II stopnia umożliwiają nabycie rozszerzonej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

Dodatkowe atuty studiów na kierunku Ochrona Środowiska UKSW to:

(1) możliwość realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda;

(2) możliwość uczestniczenia w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych;

(3) zajęcia terenowe prowadzone w kilku miejscach we współpracy z innymi instytucjami;

(4) małe grupy ćwiczeniowe, umożliwiające indywidualną pracę ze studentem;

(5) możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach (np. GIS; Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego);

(6) możliwość włączenia się w badania naukowe prowadzone przez pracowników.

Kierunek studiów ochrona środowiska posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Centrum Ekologii i Ekofilozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programu MOST i ERASMUS+. W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" kierunek Ochrona Środowiska II stopnia uzyskał akredytacyjne certyfikaty jakości.

Zapraszamy na stronę Centrumu: ceie.uksw.edu.pl

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

Studies in Environmental Protection prepare specialists qualified for programming, organising and monitoring activities concerned with the protection and shaping of the natural environment on the local, regional and national scale. The graduates are also trained for conducting scientific research in the aforementioned areas. The graduate has acquired rudimentary knowledge of biology, chemistry, ecology, physics, computer sciences and mathematics; he is acquainted with the general concepts of biochemistry, geology, pedology, hydrology, meteorology, climatology, microbiology and toxicology. He has acquired specialised knowledge of the problems concerned with the influence of man on the natural environment, the dangers for the atmosphere, hydrosphere, and pedosphere. He has been trained in nature protection, monitoring and shaping of the natural environment, the management of water supplies, the disposal of communal, industrial and agricultural waste, as well as the legal aspects and economic policy for environmental protection. The graduate is qualified for being employed in administration, industry, agriculture, research institutes, academies and the institutions created for the integrated management of the natural environment. He can also work in education (provided he fulfils additional requirements, specified in separate regulations.) The graduate has attended some general courses (e.g. philosophy) and several specialised courses designed specifically for the professional degree of the Master of Science in Environmental Protection. He has acquired a specialised knowledge of the legal aspects of the management of the natural environment, bioethics and the ecology of man, and education for the preservation of the natural environment (both within school system an outside it).

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second -cycle studies in Environmental Protection as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 49/2015 of 23 April 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 1-3/5/2017 of 11 May 2017 on establishing the program for the second-cycle full time studies in Environmental Protection.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
sem - Seminar
zoc - graded credit
(in Polish) Ochrona środowiska II stopień I rokECTSlectclsemexam
Przedmioty obowiązkowe dla I roku1
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska64545
Przyrodniczy kontekst ochrony środowiska249090
860
230
Total:4019513530

1 - Common subjects for profiles: Environmental monitoring and Compliance policy in environmental management

(in Polish) Ochrona środowiska II stopień I rok Polityka ZgodnościECTSlectclsemexam
Prawne aspekty ochrony środowiska63030
Edukacja środowiskowa63030
Zarządzanie środowiskiem63030
1530-60
2330
Praktyki zawodowe24120
Total:3090240

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

(in Polish) Ochrona środowiska II stopień I rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSlectclsemexam
Technologiczne aspekty ochrony środowiska63030
Fizykochemiczne i biochemiczne aspekty ochrony środowiska63030
Biomonitoring 63030zoc
1530-60
2330
Praktyki zawodowe24120
Total:3090240

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Ochorna środowiska II stopień II rokECTSlectclsemexam
Przedmioty obowiązkowe dla II roku1
Humanistyczny kontekst ochrony środowiska86060
Przyrodniczy kontekst ochrony środowiska167575
430
460
Przygotowaie pracy dyplomowej i egzamin magisterski10
Total:4216513560

1 - Common subjects for profiles: Environmental monitoring and Compliance policy in environmental management

(in Polish) Ochrona środowiska II stopień II rok Polityka ZgodnościECTSlectclsemexam
Prawne aspekty ochrony środowiska63030
Zarządzanie środowiskiem63030
1530-60
2330
Praktyki zawodowe24120
Total:2460210

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

(in Polish) Ochrona środowiska II stopień II rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSlectclsemexam
Technologiczne aspekty ochrony środowiska63030
Fizykochemiczne i biochemiczne aspekty ochrony środowiska63030
1530-60
2330
Praktyki zawodowe24120
Total:2460210

1 - przedmioty do wyboru do zaliczenia na 1 lub 2 roku

2 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

(in Polish) Sustainability Studies 1st yearECTSlectclsemexam
166060
249090
166060
460
Total:6021021060
(in Polish) Sustainability Studies 2nd yearECTSlectclsemexam
83030
184545
124545
460
MA Paper Individual preparation and MA Exam13
1530-6030-60
Apprenticeships14120
Total:6412024060

1 - przedmiot do zaliczenia na 1 lub 2 roku

Admission procedures:

Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.

Admission procedures - parallel studies:

andydaci z przeniesienia na lata wyższe  nie rejestrują się w IRK lecz składają komplet wymaganych dokumentów:

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na który rok i na jaką sekcję) wraz z informacją, gdzie kandydat studiuje (na jakiej uczelni i na jakim wydziale)
  • kartę przebiegu studiów ze swojego macierzystego wydziału
  • opinię swojego Dziekana (dotyczy także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na drugi kierunek  studiów)
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebytego toku studiów (średnia jest podstawą  do rankingu, jeśli będzie więcej kandydatów niż miejsc).

https://wfch.uksw.edu.pl/node/1112

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (również na II kierunek), rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji.