Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental Protection > Environmental Protection - full-time second cycle studies

Environmental Protection - full-time second cycle studies (WF-OB-N-2)

(in Polish: Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: English, Polish

Ochrona środowiska

Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest nabycie rozszerzonej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk filozoficznych i nauk przyrodniczych oraz wybranych zagadnień z zakresu nauk o środowisku, nauk technicznych, nauk rolniczych lub leśnych, o planowaniu przestrzennym i metodyce badań środowiskowych, oraz wykazuje się biegłością w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie uzyskanych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Potrafi porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Posiada także umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyróżniający się absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań naukowo-badawczych i podjęcia studiów doktoranckich.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:
1. firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach;
2. przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska;
3. administracji państwowej na szczeblu lokalnym w urzędach w dziale ochrony środowiska jako specjalista ESG/CSR;
4. Centralnej administracji państwowej: Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
5. organizacjach pozarządowych;
6. oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

 

Specjalizacje

Studia magisterskie:

  • polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem,
  • monitoring środowiskowy,
  • Ochrona środowiska (profil studiów dla uzupełnienia wykształcenia).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska na UKSW można pracować m.in. w:

  • firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach.
  • Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
  • urzędach w dziale ochrony środowiska,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska,
  • organizacjach pozarządowych,
  • oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska. 

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second -cycle studies in Environmental Protection as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 49/2015 of 23 April 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 1-3/5/2017 of 11 May 2017 on establishing the program for the second-cycle full time studies in Environmental Protection.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
kon2 - Conversatorium
kon3 -
war - Workshops
e - examination
zoc - graded credit
Ochrona środowiska II stopień I rok - przedmioty wspólne dla obydwu spcjalnościECTSlectclkonkon2kon3warexam
Evolutionary Biology430e
Ecophilosophy230zoc
Humanistic aspect of enviroment protection230e
Methods of valuation and parameterization of the natural environment41515zoc
Creation and implementation of research and scientific projects230zoc
Basis of Toxicology430e
Symbiosis in nature430e
41515e
Endangered fauna of Poland and in the world430zoc
430e
560zoc
Student wybiera 1 z 2 specjalizacji: Monitoring środowiskowy lub Polityka zgodności w zarządznaiu
Academic Polish for foreigners1
Total:3930060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Ochrona środowiska II stopień I rok Polityka ZgodnościECTSlectclkonkon2kon3warexam
Dilemmas of Environmental Protection330zoc
Theory and practice of nature protection330zoc
Selected issues of environmental education33030zoc
Renewable energy sources43030e
Sustainable development policy330zoc
230zoc
230zoc
Total:2090906030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/