Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne

Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne (WM-MA-N-Z-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Matematyka - studia I stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Absolwent potrafi wiązać fakty z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna rzeczywista i zespolona, algebra, geometria, logika i teoria mnogości, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka oraz równania różniczkowe i zwyczajne. Jednym z tych działów zapoznał się szczegółowo. Zna także podstawowe zagadnienia i narzędzia informatyczne, podstawy analizy algorytmów i metod numerycznych oraz potrafi programować w języku C/C++. Używa programów przeznaczonych do obliczeń symbolicznych, wektorowych i reprezentacji graficznej obiektów matematycznych. Zapoznał się z językiem TeX/LaTeX i biegle obsługuje zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych. Formułuje opisy problemów ilościowych lub geometrycznych w języku matematycznym i prowadzi ich ścisłe rozumowanie, lub stosuje techniki obliczeniowe i narzędzia programowania do rozwiązywania tych problemów. Posiada więc możliwości dalszego kształcenia się oraz twórczego i precyzyjnego myślenia w sytuacjach praktycznych - Potrafi więc dostosować się do zmiennego zapotrzebowania gospodarki rynkowej. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w rozwiniętym w kraju i poza jego granicami sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, zarządzaniu produkcją, analityce gospodarczej lub placówkach naukowobadawczych. Kierunek ten może otworzyć ścieżki awansu, jeśli absolwent pracował już w takich instytucjach przed podjęciem studiów.

Przyjmowanie dokumentów na studia: 11.07 - 22.09, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 13:00

Opłata za rok studiów niestacjonarnych: 6000 zł.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku matematyka I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 69/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lab1 - Laboratorium 1
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/