Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Dokumenty od Kandydatów przyjmowane będą na kampusie przy ul. Dewajtis 5 od 14 lipca, w salach 310 i dziekanacie WNH , we wtorki, środy i czwartki,  w godzinach 9.00 - 14.00 

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (I stopnia studiów niestacjonarnych) jest:

  • przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do krytycznej znajomości i oceny kontekstu kulturowego, rozwiązywania problemów oraz przewidywania szans rozwoju środowisk kulturowych (od bliskich i lokalnych po najdalsze i wchodzące w zakres studiów wielokulturowych)
  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności samodzielnego myślenia jako kompetencji niezbędnych do realizowania autorskich pomysłów i inicjatyw w różnych środowiskach kulturowych;
  • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury oraz nauka konkurencyjności w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
  • teorii i historii kultury artystycznej;
  • nauki o komunikacji i mediach (analogowych i cyfrowych);
  • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

  • Zarządzanie kulturą,
  • Komunikacja w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 56/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kulturoznawstwo rok 1ECTSwykćwkonlek_nowsemlizal
Warsztat kulturoznawcy315zoc
Wstęp do kulturoznawstwa-wykład315e
Podstawy socjologii kultury315e
Tradycja antyczna315e
Kultura Języka415zoc
Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna315zal
Podstawy antropologii kulturowej315zal
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia-ćwiczenia315zoc
Historia Filozofii -wykład215zal
Lektorat języka angielskiego21515zal
Wstęp do kulturoznawstwa - ćwiczenia315zoc
Tradycja biblijna315e
Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna315e
Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa415zoc
Historia filozofii-ćwiczenia315zoc
Historia filozofii -wykład215e
Podstawy antropologii kulturowej315e
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia415e
Kultura popularna-teoria i krytyka415zoc
Lektorat języka angielskiego21515zoc
Język polski akademicki1
Razem:6015015030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kulturoznawstwo rok 2ECTSwykćwkonlek_nowsemlizal
Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych315e
Analiza porównawcza mediów315zoc
Historia filmu315e
Kultura artystyczna - sztuki piękne215zoc
Podstawy wiedzy o teatrze215zoc
Wiedza o regionaliźmie2,515zoc
Lektorat języka angielskiego21515zoc
Analiza i interpretacja tekstów kultury215zal
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Wstęp do komunikacji językowej215e
Seminarium licencjackie315zal
Seminarium licencjackie315zal
Poetyka nowych mediów315zoc
Analiza i interpretacja tektów kultury215zoc
Podstawy muzykologii2,515zoc
Kultura artystyczna- sztuki piękne215e
Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-wykład315e
Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-ćwiczenia315zoc
Lektorat języka angielskiego41515zoc
Finansowanie w kulturze315zoc
Dyplomacja kulturalna630zoc
Marketing w kulturze315zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)315
Razem:63135150453030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/