Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4 i 5 semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Czesne za rok  wynosi 4000,00 zł.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
wyk3 - Wykład 3
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykwyk2wyk3ćwkonlekprprojsemsemlizal
Nauka o prawie212zoc
Nauka o państwie i polityce624e
Bezpieczeństwo państwa324e
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania112zoc
Psychologia społeczna212zoc
Statystyka opisowa212zoc
Współczesne konflikty społeczne1,512zoc
Historia najnowsza224zoc
Wprowadzenie do ekonomii324e
Kompozycja pracy naukowej212zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa224e
Lektorat języka obcego224zoc
Wprowadzenie do socjologii324e
Logika i metodologia nauk212zoc
Podstawy ratownictwa medycznego212zoc
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych1,512zoc
Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce324e
Wprowadzenie do kryminalistyki212e
Najnowsza historia polityczna Polski424e
Polityka polska - współczesne wyzwania112zoc
Komunikowanie społeczne212zoc
Geografia polityczna324zoc
Narzędzia informacyjne w naukach społecznych212zoc
Lektorat języka obcego224zoc
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1312zoc
Język polski akademicki2
Razem:592643624481248

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykwyk2wyk3ćwkonlekprprojsemsemlizal
Zwalczanie przestępczości324e
Wprowadzenie do prawa cywilnego224zoc
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych324e
Międzynarodowe stosunki polityczne212e
Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem424zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Bezpieczeństwo społeczne624zoc
Ruchy społeczne212zoc
Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa32424zoc
Lektorat języka obcego: Język angielski224zoc
Wprowadzenie do prawa karnego224e
Wprowadzenie do kryminologii212e
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie1,512zoc
Administracja publiczna324zoc
System polityczny RP31224zoc
Podstawy prawa międzynarodowego1,512zoc
Organizacja i zarządzanie212e
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych312 lub 24zoc
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych212zoc
Współczesne ideologie polityczne212zoc
Projekt badawczy32424zoc
Lektorat języka obcego: Język angielski22424zoc
Lektorat języka obcego: Język angielski B2 - egzamin2*e
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1636zoc
Razem:63351724848

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rokECTSwykwyk2wyk3ćwkonlekprprojsemsemlizal
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów324zoc
Prawa człowieka224 lub 12e
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych312e
Bezpieczeństwo gospodarcze212e
Bezpieczeństwo organizacji324e
Seminarium licencjackie32424zoc
Udział w konferencji z referatem21212zoc
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej224zoc
Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa324e
Zwalczanie terroryzmu212zoc
Gry decyzyjne224 lub 12zoc
Służby specjalne w Polsce224e
Seminarium licencjackie102424zoc
Praktyki zawodowe4120zoc
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1312zoc
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie11772zoc
Razem:631921248120124848

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/