Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa.

  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

  Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczą się analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.

  Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

  Przyznawane kwalifikacje:

  licencjat

  Dalsze studia:

  Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

  Uprawnienia zawodowe:

  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) oraz pogłebioną specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Został wszechstronnie przygotowany do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymał praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Potrafi identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji publicznej, szczególnie w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, a także w organizacjach gospodarczych.

  Warunki przyjęcia

  świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

  Standardy nauczania

  Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.

  Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 146/2015 Rady WNHiS UKSW
  z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne I stopnia.

  Plan studiów:

  Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
  wyk - Wykład
  ćw - Ćwiczenia
  kon - Konwersatorium
  lek - Lektorat języków nowożytnych
  szk - Szkolenie
  e - Egzaminacyjny
  zal - Zaliczenie
  zoc - Zaliczenie na ocenę
  Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykćwkonlekszkzal
  Geopolityka324zoc
  Nauka o prawie3 lub 212zoc
  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
  Statystyka212zoc
  Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych2 lub 1,512zoc
  Polityka gospodarcza312e
  Psychologia społeczna224zoc
  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych212zoc
  Bezpieczeństwo państwa3 lub 624e
  Współczesne konflikty społeczne212zoc
  Komunikowanie społeczne21212zoc
  Lektorat języka obcego1zoc
  Wprowadzenie do socjologii324e
  Najnowsza historia polityczna Polski5 lub 4,524e
  Zasady kompozycji prac naukowych1,5zoc
  Logika2zoc
  Lektorat języka obcego1,5 lub 22424zoc
  Technologie informacyjne1,5zoc
  Nauka o polityce i państwie6e
  Historia najnowsza224zoc
  Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa2 lub 2,5e
  Lektorat języka obcego1,5 lub 22424zoc
  Wprowadzenie do ekonomii324e
  Współczesne systemy polityczne3zoc
  Bezpieczeństwo państwa3zoc
  Państwo współczesne3zoc
  Technologie informacyjne2zal
  Historia powszechna XX wieku2zoc
  Ekonomia3e
  Nauka o państwie3e
  Historia polityczna Polski XX wieku3zoc
  Ochrona własności intelektualnej i kompozycja tekstu2zal
  Socjologia3e
  System polityczny RP2 lub 312zoc
  Podstawy prawa międzynarodowego3 lub 112e
  Razem:63216724848
  Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykćwkonlekszkzal
  Kryminalistyka3 lub 2e
  Rola Policji w systemie bezpieczeństwa państwa2 lub 324e
  Kryminologia3e
  Stany wyjątkowe i nadzwyczajne3 lub 2zoc
  Prawo karne3e
  Ruchy społeczne212zoc
  Bezpieczeństwo społeczne312e
  Prawo cywilne3e
  Zwalczanie przestępczości324zoc
  Metody prowadzenia badań społecznych2,5zoc
  Bezpieczeństwo społeczne324zoc
  Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa3e
  Administracja publiczna224zoc
  Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie212zoc
  Międzynarodowe stosunki polityczne4,5 lub 2,512e
  Lektorat języka obcego1,52424zoc
  Lektorat języka obcego1,52424zoc
  Lektorat języka obcego - egzamin3 lub 100e
  Przygotowania obronne3zoc
  Zarządzanie ryzykiem4zoc
  Siły zbrojne RP w polityce bezpieczeństwa państwa4zoc
  Poszukiwania osób zaginionych3zoc
  Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli3zoc
  Wojna - wczoraj, dziś i jutro4 lub 3zoc
  Integracja społeczno-kulturowa imigrantów4zoc
  Policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa Polski2zoc
  Bezpieczeństwo dyplomatyczne2zoc
  Razem:57,596722448

  Kwalifikacja:

  Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).