Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) oraz pogłebioną specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Został wszechstronnie przygotowany do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymał praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Potrafi identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji publicznej, szczególnie w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, a także w organizacjach gospodarczych.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady WNHiS UKSW z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykwyk2ćwkonlekszkzal
Geopolityka324zoc
Nauka o prawie212zoc
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Statystyka2zoc
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych1,512zoc
Polityka gospodarcza212e
Psychologia społeczna224zoc
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych212zoc
Bezpieczeństwo państwa324e
Współczesne konflikty społeczne212zoc
Komunikowanie społeczne212zoc
Lektorat języka obcegozoc
Wprowadzenie do socjologii32424e
Najnowsza historia polityczna Polski424e
Zasady kompozycji prac naukowychzoc
Logikazoc
Lektorat języka obcego22424zoc
Technologie informacyjnezoc
Nauka o polityce i państwiee
Historia najnowsza224zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwae
Lektorat języka obcego22424zoc
Wprowadzenie do ekonomii324e
Współczesne systemy politycznezoc
Bezpieczeństwo państwazoc
Państwo współczesnezoc
Technologie informacyjnezal
Historia powszechna XX wiekuzoc
Ekonomiae
Nauka o państwiee
Historia polityczna Polski XX wiekuzoc
Ochrona własności intelektualnej i kompozycja tekstuzal
Socjologiae
System polityczny RP212zoc
Podstawy prawa międzynarodowego112e
Razem:40,521624603648
Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykwyk2ćwkonlekszkzal
Kryminalistykae
Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa324e
Kryminologiae
Stany wyjątkowe i nadzwyczajnezoc
Prawo karnee
Ruchy społeczne212zoc
Bezpieczeństwo społeczne312e
Prawo cywilnee
Zwalczanie przestępczości324zoc
Metody prowadzenia badań społecznychzoc
Bezpieczeństwo społeczne324zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwae
Administracja publiczna224zoc
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie212zoc
Międzynarodowe stosunki polityczne212e
Lektorat języka obcego22424zoc
Lektorat języka obcego22424zoc
Lektorat języka obcego - egzamin200e
Przygotowania obronnezoc
Zarządzanie ryzykiemzoc
Siły zbrojne RP w polityce bezpieczeństwa państwazoc
Poszukiwania osób zaginionychzoc
Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywatelizoc
Wojna - wczoraj, dziś i jutrozoc
Integracja społeczno-kulturowa imigrantówzoc
Policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa Polskizoc
Bezpieczeństwo dyplomatycznezoc
Razem:267224722448