Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4. i 5. semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Czesne za rok  wynosi 4000,00 zł. 

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
wyk3 - Wykład 3
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykwyk2wyk3ćwkonlekprprojsemsemlizal
Nauka o prawie12zoc
Nauka o państwie i polityce24e
Bezpieczeństwo państwa24e
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania12zoc
Psychologia społeczna12zoc
Statystyka opisowa12zoc
Współczesne konflikty społeczne12zoc
Historia najnowsza24zoc
Wprowadzenie do ekonomii24e
Kompozycja pracy naukowej12zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa24e
Lektorat języka obcego24zoc
Wprowadzenie do socjologii24e
Logika i metodologia nauk12zoc
Podstawy ratownictwa medycznego12zoc
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych12zoc
Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce24e
Wprowadzenie do kryminalistyki12e
Najnowsza historia polityczna Polski24e
Polityka polska - współczesne wyzwania12zoc
Komunikowanie społeczne12zoc
Geografia polityczna24zoc
Narzędzia informacyjne w naukach społecznych12zoc
Lektorat języka obcego24zoc
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1312zoc
Język polski akademicki2
Razem:32643624481248

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykwyk2wyk3ćwkonlekprprojsemsemlizal
Zwalczanie przestępczości324 lub 12e
Wprowadzenie do prawa cywilnego224zoc
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych324 lub 12e
Międzynarodowe stosunki polityczne212e
Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem424zoc
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Bezpieczeństwo społeczne224 lub 12zoc
Ruchy społeczne1,512zoc
Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa32424zoc
Lektorat języka obcego: Język angielski224zoc
Wprowadzenie do prawa karnego224e
Wprowadzenie do kryminologii212e
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie212zoc
Administracja publiczna224zoc
System polityczny RP21224zoc
Podstawy prawa międzynarodowego1,512 lub 24zoc
Organizacja i zarządzanie312e
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych212 lub 24zoc
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych212zoc
Współczesne ideologie polityczne1,51212zoc
Projekt badawczy32424zoc
Lektorat języka obcego: Język angielski22424zoc
Lektorat języka obcego: Język angielski B2 - egzamin2*e
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1636zoc
Razem:56,5267727548

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rokECTSwykwyk2wyk3ćwkonlekprprojsemsemlizal
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów1,51224zoc
Prawa człowieka224 lub 12e
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych312e
Bezpieczeństwo gospodarcze12e
Bezpieczeństwo organizacji324e
Seminarium licencjackie32424zoc
Udział w konferencji z referatem21212zoc
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej24zoc
Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa324e
Zwalczanie terroryzmu12zoc
Gry decyzyjne224 lub 12zoc
Służby specjalne w Polsce224e
Seminarium licencjackie102424zoc
Praktyki zawodowe4120zoc
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1312zoc
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie11772zoc
Razem:55,51922448120124848

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/