Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia II stopnia niestacjonarne

Nauki o rodzinie - studia II stopnia niestacjonarne (WSR-NRN-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną. W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę: mediacje i negocjacje. Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań. Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się wspieraniem rodziny i dziecka jako:

      
1. asystent rodziny,
2. specjalista pracy z rodziną,
3. pracownik instytucjonalnych form pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
4. pracownik ośrodków adopcyjnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. nr 292, poz. 1720).

Ponadto Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej:
5. regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
6. ośrodkach pomocy społecznej (miejskich i gminnych),
7. powiatowych centrach pomocy rodzinie,
8. domach pomocy społecznej wszystkich typów,
9. jednostkach specjalistycznego poradnictwa,
10. ośrodkach interwencji kryzysowej,
11. specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.; Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842).

Absolwent kierunku „nauki o rodzinie” jest przygotowany do pracy jako:
12. mediator  w mediacjach cywilnych, w tym mediacje rodzinne, w Ośrodkach Mediacyjnych (a zgodnie z ich regulacjami wewnętrznymi możliwe jest wpisanie na listę mediatorów),
13. „stały mediator”, czyli osoba, która została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. (Art. 183 oraz Art. 436 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).
14. kurator społeczny (Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r.)

Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy jako:
15. nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (Art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.). 

Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej:
16. Centrach Aktywności Lokalnej,
17. Zakładach Aktywizacji Zawodowej,
18. Centrach Integracji Społecznej,
19. Klubach Integracji Społecznej (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz. U. 2012r., Nr 0, poz. 850).

Ponadto absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach) działających na rzecz rodziny i jej wsparcia oraz w hospicjach (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, nr 28, poz. 146).

Wiedza

absolwent:

 • zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania
 • posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
 • posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych koncepcji człowieka: pedagogicznych, filozoficznych, teologicznych i społecznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
 • posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych
 • posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych oraz prokreacyjnych podejmowanych przez człowieka
 • ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w życiu małżeńsko-rodzinnym i społecznym
 • posiada uszczegółowioną wiedzę o rodzajach więzi rodzinnych i społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, mediacji i coachingu w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń
 • posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań wychowania do życia małżeńskiego i rodzinnego
 • ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • zna i stosuje pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
 • ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i ustawicznego rozwoju
 • zna rozszerzoną terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii, mediacji, coachingu
 • ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

Umiejętności

absolwent:

 • potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe
 • potrafi w sposób systematyczny i pogłębiony samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie
 • potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada umiejętność przygotowania i wdrożenia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
 • posiada pogłębioną umiejętność rozpoznawania czynników warunkujących płodność, towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności, kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, nauczania zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
 • posiada umiejętność rozumienia znaczenia wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne; rozumienia sakralnego i teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny
 • posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania sytuacji konfliktowych i ich źródeł oraz proponowania rozwiązań konfliktów w procesie mediacji
 • posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie
 • potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; angażuje się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego
 • posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w rodzinie
 • posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej
 • posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: − posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się w wybranym języku obcym, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w zakresie związanym z naukami o rodzinie; − potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację na tematy związane z naukami o rodzinie
 • potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną.
 • potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych.

Kompetencje społeczne

absolwent:

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)
 • posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
 • docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny
 • aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
 • ma pogłębioną świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie, potrafi pracować w zespole i z rodziną, pełniąc różne role, w tym rolę lidera, potrafi przyjmować i wyznaczać zadania, posiada umiejętności organizacyjne; posiada umiejętność projektowania i podejmowania działań indywidualnych i zespołowych na rzecz małżeństwa i rodziny
 • potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w wybranym języku obcym oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, mediatora, coacha rodzinnego, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, kuratora społecznego
 • zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska rodzinnego.
 • jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Wiedza zdobyta na kierunku nauki o rodzinie kwalifikuje absolwenta do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447). Absolwent może wykonywać zadania jako wykwalifikowany pracownik: poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca, konsultant), instytucji samorządowych, profilaktyki rodzinnej i placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent na podstawie posiadanej wiedzy ma możliwość podejmowania naukowych interdyscyplinarnych prac badawczych nad małżeństwem i rodziną oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r. (zmieniającą Uchwałę Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną).

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.