Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia II stopnia niestacjonarne

Nauki o rodzinie - studia II stopnia niestacjonarne (WSR-NRN-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku "nauki o rodzinie" jest zdobycie wiedzy z zakresu następujących obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego niezwykły wymiar interdyscyplinarności kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia II stopnia: mediacje i negocjacje.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Przyjmowanie dokumentów:

Termin od 4 lipca do 22 września lub do wyczerpania limitu miejsc, od poniedziałku do piątku

Miejsce Wydział Studiów nad Rodziną,
ul. Wóycickiego 1/3
01-815 Warszawa
Bud. 23, pok. 214

Godziny 11:00 - 14:00

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Nauk o rodzinie posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2020.0.821 t.j.) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2020.1876 t.j.), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), kuratora społecznego, mediatora, pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną zmienioną Uchwałą Nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 26/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z dnia 20 czerwca 2017r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Nauki o rodzinie - I rokECTSwykćwkonsemsem_mgrwarzal
Wychowanie i opieka nad dzieckiem318zoc
Biomedyczne aspekty rodzicielstwa218zoc
Diagnoza i pomoc w problemach rozwojowych dziecka318zoc
Migracje a wsparcie rodziny318zoc
Małe grupy społeczne318e
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych z elementami statystyki520 lub 24zoc
Polityka rodzinna218e
Zarządzanie budżetem domowym218zoc
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi318zoc
Demografia110zoc
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie218zoc
Pedagogika resocjalizacyjna318e
Opieka geriatryczna w rodzinie9e
Psychospołeczne aspekty negocjacji i mediacji318zoc
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych112zoc
Seminarium magisterskie8301010zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk o kulturze i religii1318zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych2318zoc
Konwersatorium w języku obcym do wyboru3310zoc
Przedmiot do wyboru z zakresu nauk o zdrowiu3318zoc
Przedmiot do wyboru z zakresu etyki3212zoc
Razem:588166176101012

1 - Do wyboru w semestrze zimowym 1 z 2: Kobiecość i męskość w kulturze, Obrzędowość w rodzinie.

2 - Do wyboru w semestrze zimowym 1 z 3: Teologia kobiety wg Jana Pawła II, Przygotowanie do małżeństwa wg aksjologii Jana Pawła II, Konwersatorium w j. angielskim.

3 - Do wyboru w semestrze letnim.

Nauki o rodzinie - II rokECTSwykćwkonsemsem_mgrwarzal
Wychowanie i opieka nad dzieckiem318zoc
Biomedyczne aspekty rodzicielstwa218zoc
Diagnoza i pomoc w problemach rozwojowych dziecka318zoc
Migracje a wsparcie rodziny318zoc
Polityka rodzinna218e
Zarządzanie budżetem domowym218zoc
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi318zoc
Demografia110zoc
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie218zoc
Pedagogika resocjalizacyjna318e
Opieka geriatryczna w rodzinie9e
Psychospołeczne aspekty negocjacji i mediacji318zoc
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych112zoc
Facylitacja - grupowe rozwiązywanie problemów318zoc
Seminarium magisterskie146010zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk o kulturze i religii1318zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych2318zoc
Konwersatorium w języku obcym do wyboru3310zoc
Przedmiot do wyboru z zakresu nauk o zdrowiu3318zoc
Przedmiot do wyboru z zakresu etyki3318zoc
Razem:606354182601012

1 - Do wyboru w semestrze zimowym 1 z 2: Kobiecość i męskość w kulturze, Obrzędowość w rodzinie.

2 - Do wyboru w semestrze zimowym 1 z 3: Teologia kobiety wg Jana Pawła II, Przygotowanie do małżeństwa wg aksjologii Jana Pawła II, Konwersatorium w j. angielskim.

3 - Do wyboru w semestrze letnim.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/