Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne

Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne (WNP-PE-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracować w zawodzie nauczyciela. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, umiejętności w zakresie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz stawiania diagnozy. 

Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów, oparty na historii oraz filozofii myśli pedagogicznej, jest uzupełniony przedmiotami z dziedzin psychologii, edukacji i wychowania.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. 

 Moduły

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Wybór modułu deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poza placówkami oświatowymi.

placówki doradztwa edukacyjno – zawodowego: 

 • doradca zawodowy w przedszkolu
 • doradca zawodowy w szkole podstawowej
 • doradca zawodowy w placówkach doradztwa zawodowego np.:
  • urzędy pracy
  • agencje pośrednictwa pracy
  • organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze
  • prywatne centra doradztwa zawodowego
  • prywatne agencje zatrudnienia
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • biura karier.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, jest przygotowany do pracy w placówkach opieki oraz w placówkach resocjalizacyjnych.

placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
 • domy dziecka
 • świetlice szkolne
 • świetlice środowiskowe
 • ogniska TPD
 • bursy
 • internaty
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika I stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającą Uchwałę nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Plan studiów i Program kształcenia określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika I rokECTSwykćwkonlekprsemszkwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0zal
Szkolenie biblioteczno-informacyjne0*zal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Historia myśli pedagogicznej330zoc
Komunikacja interpersonalna115zoc
Filozoficzne podstawy pedagogiki330e
Filozoficzne podstawy pedagogiki215zoc
Socjologia ogólna330e
Wprowadzenie do psychologii215zoc
Emisja głosu330zoc
Pierwsza pomoc przedmedyczna215zoc
Etyka w zawodzie pedagoga330e
Etyka w zawodzie pedagoga215zoc
Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów330zoc
Teoretyczne podstawy wychowania330e
Teoretyczne podstawy wychowania215zoc
Psychologia rozwoju człowieka330e
Psychologia rozwoju człowieka230zoc
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty215zoc
Pedagogika ogólna330e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania330e
Warsztaty pedagogiczne860
Wszystkie przedmioty językowe460
Razem:64285195306060
Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSwykćwkonlekprsemszkwarzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Metodologia badań pedagogicznych230zoc
Pedagogika specjalna330e
Pedagogika specjalna230zoc
Dydaktyka ogólna330e
Dydaktyka ogólna215zoc
Psychologia społeczna330e
Praktyka asystencka450zoc
Pedagogika społeczna330e
Psychologia edukacji i wychowania330e
Psychologia edukacji i wychowania115zoc
Statystyka dla pedagogów230zoc
Praktyka pedagogiczna650zoc
Patologia społeczna330e
Metodyka pracy pedagoga szkolnego215zoc
Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie215zoc
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej330zoc
Pedagogika resocjalizacyjna330e
Pedagogika resocjalizacyjna230zoc
Metodyka pracy resocjalizacyjnej330e
Metodyka pracy resocjalizacyjnej330zoc
Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym i pracy opiekuńczo-wychowawczej230zoc
Wszystkie przedmioty językowe660
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Seminarium licencjackie530zoc
Język polski akademicki1
Razem:692702101206010030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=30h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/