Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne

Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne (WNP-PE-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego.

 Program studiów oparty jest na wiedzy z zakresu pedagogiki, w szczególności z zakresu wychowania, kształcenia, edukacji, rozwoju człowieka, środowisk wychowawczych, instytucji, metodyki wykonywania działań w różnych obszarach działalności pedagogicznej, ale również pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki czy metodologii badań. Zawarta w programie studiów wiedza z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin pozwala na analizowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, zawodowych oraz projektowanie i wykonywanie badań pedagogicznych.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza, nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

  • metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej
  • metodyki pracy pedagoga szkolnego
  • problemów społecznych
  • wartości ważnych dla pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej
  • podstaw prawnych pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo - wychowawczej
  • projektowania i realizowania działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży
  • różnorodnych form pracy resocjalizacyjnej wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie
  • prewencji, profilaktyki, pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży.

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania i prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie.

Absolwent posiada umiejętności dostrzegania problemów i potrzeb wychowanków w celu projektowania pomocy i wsparcia dziecka i jego rodziny. Jest przygotowany do współtworzenia i realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec podopiecznych. Potrafi współpracować z rodzicami wychowanków i podopiecznych.

 Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych oraz w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika I stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającą Uchwałę nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Plan studiów i Program kształcenia określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika I rokECTSwykćwkonlekprsemszkwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0*zal
Szkolenie biblioteczno-informacyjne0*zal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Historia myśli pedagogicznej330zoc
Komunikacja interpersonalna115zoc
Filozoficzne podstawy pedagogiki330e
Filozoficzne podstawy pedagogiki215zoc
Socjologia ogólna330e
Wprowadzenie do psychologii215zoc
Emisja głosu330zoc
Pierwsza pomoc przedmedyczna215zoc
Etyka w zawodzie pedagoga330e
Etyka w zawodzie pedagoga215zoc
Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów330zoc
Teoretyczne podstawy wychowania330e
Teoretyczne podstawy wychowania215zoc
Psychologia rozwoju człowieka330e
Psychologia rozwoju człowieka230zoc
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty215zoc
Pedagogika ogólna330e
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania330e
Warsztat pedagogiczny860
Wszystkie przedmioty językowe460
Razem:64285195306060
Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSwykćwkonlekprsemszkwarzal
Metodologia badań pedagogicznych230zoc
Pedagogika specjalna330e
Pedagogika specjalna230zoc
Dydaktyka ogólna330e
Dydaktyka ogólna215zoc
Psychologia społeczna330e
Praktyka asystencka450zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Pedagogika społeczna330e
Psychologia edukacji i wychowania330e
Psychologia edukacji i wychowania115zoc
Statystyka dla pedagogów230zoc
Praktyka pedagogiczna650 lub 90zoc
Patologia społeczna330e
Metodyka pracy pedagoga szkolnego215zoc
Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie215zoc
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej330zoc
Pedagogika resocjalizacyjna330e
Pedagogika resocjalizacyjna230zoc
Metodyka pracy resocjalizacyjnej330e
Metodyka pracy resocjalizacyjnej330zoc
Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym i pracy opiekuńczo-wychowawczej230zoc
Wszystkie przedmioty językowe660
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Seminarium licencjackie530zoc
Język polski akademicki1
Razem:69270210105605030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=30h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/